خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود مجموعه تست مهندسی عمران (2) 2021

دانلود مجموعه تست مهندسی عمران (2) 2021

دانلود مجموعه تست مهندسی عمران (2) 2021

لینک دانلود محصول

مجموعه تست مهندسی عمران (2)

توضیحات محصول :آزمون آزمایشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد موسسه سنجش و دانش -آزمون مهندسی عمران  – با کلید و پاسخ های تشریحی در فایل های جداگانه

مجموعه تست
مکانیک خاک
21(در فونداسیونهای منعطف روی خاک چسبنده  :
1( تنش در زیر پی ثابت بوده و نشست نیز در زیر بیثابت میباشد.
2( تنش در زیر پی ثابت بوده در نشست در مرکز فونداسیون حددال و در
کنارهها حداکثر میباشد.
3( تنش در زیر پی ثابت بوده و نشست در مرکز فونداسیون حدداکثر و در
کنارهها حدال میباشد.
4( تنش در مرکز پی حداکثر و در کنارهها حدال است و نشست در زیر پی
ثابت میباشد.

23(در صورتی که خاک GW کمتر از 15٪ ماسه به ه راه داشته باشد، خاک چه
نام دارد؟
1( شن با دانهبندی خوب به همراه ماسه 2( شددددن بددددا
دانهبندی بد
3( شن با دانهبندی بد به همراه ماسه 4( شددددن بددددا
دانه بندی خوب

ظرفیت باربری گروه ش ع واقع بر یک الیه سنگی:
1( همواره از مجموع مقاومت انتهایی تکتک شمعها بیشتر است.
2( در شرایط مختلف سطح مقطع شمع و جنس خاک، میتواند متفاوت باشد.
3( برابر مقاومت انتهایی تکتک شمعهاست.
4( از مجموع مقاومت نوک و جداره تأمین میشود.
33(دلیل به وجود آمدن پدیده اصطکاک منفی در پیهای ع یق کدام است؟
1( بار بیش از ظرفیت شمعها وارد آمده است.
2( نشست و تحکیم الیههای اطراف شمع باعث آن میشود.
3( تغییر شک کشسان در طول شمع باعث آن است.
4( نشست خاک در نوک شمع باعث آن میگردد.
در صورتی که به کالهک ش ع بار اع ال شود، بهتر است
در گروه ش ع از نیز استفاده شود
1( جانبی و افقی، شمعهای مای 2( جانبی، شمعها مای و لطر بزرگ
3( لائم بزرگ، شمعهای لطر بزرگ 4( بیش از ظرفیت شمع، شمعهای مای

مکانیک سیالات
41(در شکل زیر قطر لولههای 1 و 2 با یکدیگر برابراست کدام گزیناه در
زمینه مقایسه نیروی اصطکاک وارد بر بدنه لوله از عرف جریاان آب صاحیح
است(
R L / = 1 2
است؟ )لوله 2 نیم دایرهای به شعاع
f f f f 2 1 =
 )1
3(تاب پتانسیل سرعت را میتوان تعریف کرد
1( برای هر میدانی که تابع جریان است. 2( بدددرای هدددر
میدان غیرچرخشی
3( برای هر میدان سرعتی 4( فقط برای یدک
میدان غیرچرخشی دو بعدی کدام گزینه صحیح است؟
1( در کانالهای طبیعی با مقطع مرکب، معمدوال سدرعت متوسدط جریدان در
بسترهای سیالبی کمتر از کانال اصلی میباشد.
2( در کانالهای طبیعی با مقطع مرکب، معمدوال سدرعت متوسدط جریدان در
بسترهای سیالبی مساوی با کانال اصلی میباشد.
3( در کانالهای طبیعی با مقطع مرکب، معمدوال سدرعت متوسدط جریدان در
بسترهای سیالبی بزرگتر از کانال اصلی میباشد.
4( بسته به بستر کانال طبیعی هر سه گزینه ساکن است رخ دهد.
تغییر شکل ناشی از خزش تحات اثار بارهاای ناشای   رخ میدهد
1( کوتاه مدت – ثابت 2( دراز مدت –
ثابت
3( کوتاه مدت – متغیر 4( دراز مدت –
متغیر
86(عکس«رداری هوایی )فوتوگرامتری( در به دست آوردن کدام یک از ماوارد
زیر کاربرد ندارد؟
1( حجم عملیات خاکی 2( اطالعدات
ترافیکی
3( به دست آوردن شیب مسیر 4( تعیین حریم راه
87(زمانی که سیستم روسازی به علت نداشتن قادرت بااربری کاافی در اثار
بارهای وارد صدمه دیده و دیگر نتواند بادون افازایش بیشتار خرابیهاا
بارگذاری بیشتری را تح ل ن اید کدام یک از خرابیهای زیر ایجاد میشود؟
1( خرابیهای سازهای 2( خرابیهای  وظیفه ای
3( خرابیهای سطحی 4( هر سه مورد
88(کدام یک از موارد زیر مرمات و بازساازی روساازیهای انعطافپاذیر را
شامل ن یشود؟
1( لکه گیری 2( تعویض کام روسازی
3( پر کردن چالهها 4( روکش کردن
RMS1)89 نشان دهنده کدام یک از قیرهای زیر است؟
1( لیر امولسیون نیمه پایدار و امولسیون ساز آن کاتیونیک است.
2( لیر امولسیون ناپایدار و امولسیون ساز آن کاتیونیک است.
3( لیر امولسیون نیمه پایدار و امولسیون ساز آن آنیونیک است.
4( لیر امولسیون ناپایدار و امولسیون ساز آن انیونیک است.
90(یکی از مهمترین نکاتی که باید در اجرای رویههای بتن آسفالتی ماورد
توجه قرار گیرد چیست؟
1( نحوه غلتک زدن رویه آسفالتی 2( نحوه اجرای درزهای طولی
3( نحوه متراکم کردن آسفالت 4( نحوه پخش کردن آسفالت
 پاسخنامه
85(گزینهی »2« صحیح است.
برای به دستآ ردن زا یه مرکزی پیش اصلی از رابطه زیر استفاده میکنیم:

86(گزینهی »3« صحیح است.
باه تعیاین نقااط مختلار زماین در ارتفاا ساطح از طریار فناا ری
عکسبرداری هوایی، فتوگرامتری گفته میشود از فتوگرامتری برای مطالعاات
مقدماتی مطالعات مربوط به ترافیک، تعیین حریم راه، محاسبه حجم عملیات
خاکی … استفاده میشود.
87(گزینهی »1« صحیح است.
خرابیهای بنیادی زمانی اتفاق میافتد که سیستم ر سازی به علات ندا شتن
قدرت باربری کافی در ا ر بارهای صدمه دیده دیگر نتواند بد ن افزایش
بیشتر خرابیها بارگذاری بیشتری را تحمل نماید.
88(گزینهی »2« صحیح است.
مرمت بازسازی ر سازیهای انعطافپذیر )آسفالتی شنی( شامل لکاهگیری،
پر کردن چالهها پر کردن ترکها ر کش کردن است.
89(گزینهی »3« صحیح است.
در فرمول نویسی قیرها C )کاتیونیک( R )آنیونیک( است.
RS )امولسایون ناپایادار( MS )امولسایون نیماه پایادار(
SS )امولسیون پایدار(
90(گزینهی »2« صحیح است.
یکی از مهمترین نکاتی که باید در اجرای ر یاههای باتن آسافالتی ماورد
توجه قرار گیرد نحوه اجرای درزهای طولی است.

pdfنوع فایل:

  سایز: 109kb

 تعداد صفحه:8
 

دانلود مجموعه تست مهندسی عمران (2) 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا