خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود یادگیری 2021

دانلود یادگیری 2021

دانلود یادگیری 2021

لینک دانلود محصول

یادگیری

یادگیری.. 2

چكیده:.. 2

مقدمه:.. 4

بیان مسئله :.. 6

نقش معلمان در ICT :.. 8

نقش ICT.. 10

آموزش برای فردا.. 10

بازبینی و ارزیابی واحد یادگیری طراحی شده.. 19

برگه ی مرور و بازبینی فعالیت.. 20

مدلهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 22

پیوستار رویكردها.. 23

رویكرد ( نگرش ) ظهور كننده.. 23

رویكرد كاربردی.. 24

رویكرد تركیبی( ادغامی).. 25

رویكرد تحولی.. 25

مراحل یاددهی و یادگیری.. 26

كشف و بررسی ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 27

یادگیری نحوه كاربرد ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 27

درك چگونگی و زمان كاربرد ابزار های فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 28

تخصص یابی در كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 28

فهرست منابع:.. 34

دانلود یادگیری 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا