خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد مالی شركت های بورس اوراق بهادار تهران 2021

دانلود بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد مالی شركت های بورس اوراق بهادار تهران 2021

دانلود بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد مالی شركت های بورس اوراق بهادار تهران 2021

لینک دانلود محصول

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد مالی شركت های بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیده

هدف این پژوهش تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه کامرون و کویین 2006 و برای سنجش عملکرد مالی از شاخص بازده دارایی با استفاده از داده های موجود در صورت های مالی شرکت ها در دوره 1388 الی 1392 استفاده شده است. روش این پژوهش کاربردی و توصیفی پیمایشی است و نمونه آماری 64 شرکت از شرکت هایی که از لحاظ سرمایه بیشترین سرمایه اولیه را در طبقه بندی گروه صنعت خود    داشته اند انتخاب شده اند. رابطه اجزای فرهنگ سازمانی با عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مدل رگرسیونی مناسب برازش گردید. نتایج نشان داد که به جز ارتباط مثبت و معنادار بین فرهنگ ویژه سالاری با عملکرد مالی، بین فرهنگ سلسله مراتبی، طایفه ای و بازار رابطه معناداری تایید نگردید.

واژگان کلیدی: عملکرد مالی، فرهنگ ویژه سالاری، فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ طایفه ای، فرهنگ بازار.

 

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1- مقدمه          3

1-2- تشریح و بیان مساله     3

1-3- ضرورت انجام تحقیق   4

1-4– اهداف اساسی تحقیق   5

1-5– فرضیه های تحقیق     5

1-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق       5

1-7- تعریف عملیاتی واژه ها 5

1-8– خلاصه فصل            8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه          10

2-2- مفهوم فرهنگ            11

2-3- تعاریف فرهنگ          11

2-4 – تعاریف فرهنگ سازمانی          11

2-5- عوامل مؤثر در شکل گیری فرهنگ سازمانی          15

2-6- کارکردهای فرهنگ سازمانی      17

2-7 – سطوح فرهنگ سازمانی           17

2-8 – راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی          20

2-8-1- سنجش فرهنگ سازمانی        21

2-9- مدل های فرهنگ سازمانی         22

2-9-1- مدل پارسونز  (AGIL)          22

2-9-2- مدل ویلیام اوچی (تئوریZ)     23

2-9-3- مدل مک کندی (7s) 23

2-9-4- مدل شاین  24

2-9-5- مدل کندی …………………………………………………………………………………………24

2-9-6- مدل کوئین و مک گارس ……………………………………………………………………………25

2-9-7- مدل جفری سانی فیلد 26

2-9-8- مدل کریتنر و کینیکی           27

2-9-9- مدل کرت لوین       27

2-9-10- الگوی لیت و استرینگر        28

2-9-11- دیدگاه بارون و الترز           29

2-10- معیارهای ارزیابی طبقه بندی های فرهنگ سازمانی 29

2-10-1- سادگی و قابل فهم بودن        30

2-10-2- قابلیت به کارگیری روش های مختلف تحقیق (کمی/کیفی)   30

2-10-3- توانایی درك تغییرات فرهنگی           30

2-10-4- برخورداری از چارچوب مفهومى        31

2-10-5- قابلیت کاربرد در انواع سازمان ها       31

2-10-6- شناسایى ویژگی ممتاز         31

2-10-7- مدل دنیسون         32

2-11- طبقه بندی فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران  34

2-11-1- طبقه بندی درویس و میلر     34

2-11-2- طبقه بندی دشپند و فرلی      36

2-11-3- طبقه بندی رکس    36

2-11-4- طبقه بندی چارلز هندی       37

2-11-5- طبقه بندی گافی و جونز       37

2-11-6 – طبقه بندی دیل و کندی       39

2-11-7- طبقه بندی فرن هام و گانتری 40

2-11-8- طبقه بندی هافستید 41

2-12- گونه شناسی های فرهنگ سازمانی         43

2-12-1- گونه شناسی فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین   44

2-12-2- چهار نوع اصلی فرهنگ سازمانی       45

2-13- ارزیابی گونه شناسی فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین        46

2-13-1- گونه شناسی فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون (1990)     48

2-13-2- معرفی چهار نوع فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون (1990)           48

2-14- عملکرد مالی           50

2-15- مدل ارزیابی عملکرد 52

2-15-1- مدل حسابداری ارزیابی عملکرد         52

2-16- مروری بر تحقیقات انجام شده   54

2-16-1- پژوهش های داخلی 54

2-16-2- پژوهش های خارجی           55

2-17- خلاصه فصل          56

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه          58

3-2- روش پژوهش 58

3-3- جامعه آماری 58

3-4- نمونه آماری  59

3 -5- متغیرهای پژوهش      59

3-5-1-  متغیر مستقل         59

3-5-2-  متغیر وابسته         59

3-6- گردآوری داده های پژوهش        59

3-7- طیف لیكرت  60

3-8- پایایی و روایی پرسشنامه           61

3-8-1- روایی پرسشنامه      61

3-8-2- پایایی پرسشنامه      61

3-9- ضریب آلفای كرونباخ   62

3-10- روش تجزیه تحلیل داده ها        63

3-10-1- تحلیل همبستگی    63

3-10-2- رگرسیون            64

3-11- خلاصه فصل          65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

4-1- مقدمه          67

4-2- توصیف آزمودنی ها    67

4-3- تحلیل داده ها 71

4-4- خلاصه فصل 78

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه          80

5-2- خلاصه پژوهش          80

5-3- بحث و نتیجه گیری     83

5-4- پیشنهادات     83

5-4-1- پیشنهادات کاربردی  83

5-4-2- پیشنهادات جهت پژوهشهای آتی           84

منابع و مآخذ         85

ضمیمه الف: پرسشنامه        91

ضمیمه ب: لیست شرکت های نمونه     94

ABSTRACT        95

 

فهرست جداول

جدول 2-1: گام های ثبات و بیرونی و بقا           16

جدول2-2: جوانبی در مورد یگانگی درونی        16

جدول 2-3: خلاصه ای از مدل ها و طبقه بندی ها در مورد بررسی در فرهنگ سازمانی ……………………33

جدول 2-4: مروری بر پژوهش های داخلی        54

جدول 2-5: مروری بر پژوهش های خارجی       55

جدول 3- 1 : تركیب سؤالات پرسشنامه پژوهش   60

جدول 3-2 : پایایی پرسشنامه پژوهش   63

جدول 4-1: توصیف آزمودنی ها بر حسب سن    68

جدول 4-2: آمار توصیفی آزمودنی ها بر حسب سن          68

جدول 4-3: توصیف آزمودنی ها بر حسب تحصیلات        69

جدول 4-4: آمار توصیفی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات  69

جدول 4-5: توصیف آزمودنی ها بر حسب سابقه کار         70

جدول 4-6: آمار توصیفی آزمودنی ها بر حسب تجربه حرفهای         70

جدول 4-7: نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف 71

جدول 4-8: نتیجه آزمون همبستگی متغیر مستقل فرهنگ طایفه ای با متغیر وابسته عملکرد مالی ……………72

جدول 4-9: نتیجه آزمون همبستگی متغیرمستقل فرهنگ سلسله مراتبی با متغیر وابسته عملکرد مالی           72

جدول 4-10: نتیجه آزمون همبستگی متغیرمستقل فرهنگ ویژه سالاری بامتغیروابسته عملکرد مالی 73

جدول 4-11: نتیجه مدل برای فرهنگ ویژه سالاری با عملکرد مالی  73

جدول 4-12:نتیجه برازش رگرسیون فرضیه سوم 74

جدول 4-13: ضرایب مدل فرضیه سوم 74

جدول 4-14:نتیجه آزمون همبستگی متغیرمستقل فرهنگ بازاری بامتغیروابسته عملکرد مالی        75

جدول 4-15: ماتریس همبستگی  بین متغیرهای تحقیق       75

جدول 4-16: نتیجه مدل برای عملکرد مالی       76

جدول 4-17: نتیجه برازش رگرسیون با توجه به کلیه متغیرها          76

جدول 4-18: ضرایب مدل کل           77

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: فراوانی آزمودنی ها برحسب سن     68

نمودار 4-2: فراوانی آزمودنی ها برحسب تحصیلات         69

نمودار 4-4: فراوانی آزمودنی ها برحسب سابقه کار          70

 

فهرست اشكال

شکل2-1: انواع فرهنگ سازمانی از نظردرویس و میلر     35

شکل2-2:چارچوب ارزشهای رقابتی(کامرون و کوئین، 35:2006)   45

 

عنوان : بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد مالی شركت های بورس اوراق بهادار تهران

فرمت : doc

تعداد صفحات : 119

دانلود بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد مالی شركت های بورس اوراق بهادار تهران 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا