خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود تاثیر محرومیتهای عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خود پنداره کودکان پرورشگاهی 2021

دانلود تاثیر محرومیتهای عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خود پنداره کودکان پرورشگاهی 2021

دانلود تاثیر محرومیتهای عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خود پنداره کودکان پرورشگاهی 2021

لینک دانلود محصول

تاثیر محرومیتهای عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خود پنداره کودکان پرورشگاهی

 

پژوهشگران در دیدار های خود با گروهی از کودکان پرورشگاهی شهر مشهد در حین    برنامه ها و فعالیتهای فکری و حرکتی مختلف این کودکان احساس می کردند که اکثرا جسارت ، اعتماد به نفس ، امید به موفقیت و . . . کافی در این کودکان نیست و در حالیکه از لحاظ فکری و فیزیکی مشکل خاصی نداشتند و قابلیتهای لازم برای اجرای عمل را دارا بودند .

در پیش فرضهای اولیه به نظر می رسید که این مشکلات کودکان احتمالا به علت رشد در شرایط خاص پرورشگاهی است . موضوعاتی همچون فقدان حمایت والدین ، عدم حضور مادر در حساسترین دوران رشد ، فقدان الگوهای ثابت رفتاری ، عدم وجود تقویتهای ملموس اجتماعی کافی ، فقدان محرکهای کافی که مستلزم رشد سالم هستند ، داشتن خاطرات تلخ گذشته خویش ، کمبود ارتباطات متنوع و باز اجتماعی متناسب با رشد ، کمبود امکانات مالی ، تفریحی ، فرهنگی ، آموزشی و از این قبیل عواملی هستند که مجموعا زمینه تشکیل دیدگاه و ادراک منفی نسبت به خود و نسبت به جهان را در این کودکان فراهم کرده اند .

لذا برای اثبات یارد این پیش فرض اقدام به پژوهش در باب تاثیر محرومیتهای مختلف محیط پرورشگاه برخود پنداره کودکان پرورشگاهب و سپس مقایسه آن با خود پنداره کودکان غیر پرورشگاهی یعنی کودکانی که در خانواده و به اتفاق والدین خود زندگی       می کنند نمودیم تا به کمک ابزار ، روش و آزمون پژوهش و آماری مناسب تفاوت ویژگیهای خود پنداره این دو گروه از کودکان را بررسی و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری نماییم .

 

فهرست مطالب:

عنوان

1

فصل اول : مقدمه

2

مقدمه

3

بیان مسئله

4

اهمیت موضوع

7

هدف از تحقیق

8

میدان و قلمرو تحقیق

10

فرضیات تحقیق

10

تعریف عملیات اصطلاحات

11

فصل دوم : پیشینه تحقیق

15

خود ( خویش )

16

خودپنداره

20

پیدایش و رشد

20

اجزا خودپنداره

22

انواع خودپنداره

23

سلسه مراتب خودپنداره

26

ثبات خودپنداره

26

عزت نفس

27

عزت نفس و منبع کنترل

29

دیدگاه اسلام

30

نفس ( روح )

30

ضرورت شناخت نفس

32

پرورشگاه

36

ریشه ها

39

فقدان

41

دلبستگی وجدایی

43

مروری بر ویژگی های اخیر

46

فصل سوم : روش تحقیق

50

ماهیت طرحهای علی مقایسه ای

52

دشواریهای موجود

53

روش جمع آوری داده ها

54

جامعه , نمونه و روش نمونه گیری

56

روش تحلیل داده ها

56

ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات

57

رشد مقیاس

58

توصیف کلی

60

توصیف خوشه ها

63

اعتبار و پایایی مقیاس

65

اجرا , نمره گذاری و تفسیر

67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

71

توصیف نمونه ها

72

داده های جمع آوری شده

73

فرضیه اول

81

فرضیه دوم

82

فرضیه سوم

83

فرضیه چهارم

84

فرضیه پنجم

85

فرضیه ششم

86

فرضیه هفتم

87

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

88

مقدمه

89

فرضیه های تحقیق

90

یافته های اضافی

96

نتیجه گیری کلی

96

محدودیتها

100

پیشنهاداتی برای پژوهش آینده

100

منابع

102

فارسی

103

انگلیسی

105

دانلود تاثیر محرومیتهای عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره بر خود پنداره کودکان پرورشگاهی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا