خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی ریسک مهندسی مجدد در بازار کسب و کار در اداره مخابرات 2021

دانلود بررسی ریسک مهندسی مجدد در بازار کسب و کار در اداره مخابرات 2021

دانلود بررسی ریسک مهندسی مجدد در بازار کسب و کار در اداره مخابرات 2021

لینک دانلود محصول

هدف:مهندسی مجدد، موتور محرکه برای پیشرفت در انسان و سازمان ها است و برای تغییر رفتار در فراگیران باید به عوامل مرتبط با ایتم های و میزان تأثیر آنها پی برد. لذا این مطالعه با هدف برسی مهندسی مجدد در بهبود فعالیت کارکنان اداره مخابرات صورت گرفته است .

مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی جامعه آماری کلیه کارمندان شاغل به بودند. تعداد 100 نفر از ایشان با استفاده از روش نمونه ­گیری تصادفی طبقه ­ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده های مربوط به مهندسی مجدد از آزمون خود ساخته استفاده شد ، برای تعیین عوامل مرتبط از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 5 رهبری برابرگرا و محیط کاری و تهعد سازمانی و ححمایت مدیریتی و مقاوت کارکنان بود که 3 گزینه­ای (هر 21سؤال) که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تأیید شده بود، استفاده گردید. داده­های جمع­آوری شده توسط نرم­افزار SPSS و با استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی و آزمون­ های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن ، t مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معنی داری 5% >_ p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ­ها: نتایج نشان داد که تعداد نمونه شرکت کننده 98 نفربود که 11 پرسشنامه نا صحیح بود و 87 عدد پرسشنامه صحیص بود و یافته های فرضیات پژوهش معنادار بودن فرضیه و منفی بودن یک فرضیه دیگر را نشان میدهد .

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات پژو هش

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش :8

1-4- اهداف…. 9

1-4-1-اهداف کلی.. 9

1-5- متغیر های پژوهش…. 9

1-6- فرضیه ها9

1-7- تعاریف عملیاتی.. 10

1-8- پیشینه تحقیق.. 10

 فصل دوم

مبانی نظری وپیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 12

2-1-1- مهندسی مجدد سازمانها چیست ؟. 12

2-2- مهندسی مجدد عرصه ای نو بر ای مدیریت و مهندسی صنایع.. 12

2-3- قاعده های مهندسی مجدد. 16

2-4-روش انجام گرفتن مهندسی مجدد. 17

2-5- طراحی مجدد. 18

2-6- ابزار گزینی مجدد :18

2-7- هماهنگی مجدد. 18

2-8- مدیریت تولید و IE.. 19

2-9- فرآیند گرایی.. 19

2-10- ورودی های فرآیند تبدیل.. 19

2-10-1- فرآیند تبدیل.. 20

2-10-2- خروجی های فرآیند تبدیل.. 21

2-10-3- فرآیندهای سازمانی ( كسب و كار ). 21

2-11- خواص عناصر فرآیندی… 23

2-12- پیشرفت های مهندسی صنایع و استفاده از آنها در مهندسی مجدد. 25

2-13- بانك آمریكا و ایتالیا ( ایتالیا )‌ :27

2-14- پیش زمینه و ضرورت نیاز به دگرگونی.. 27

2-15- گامهای نخستین : تعریف چشم انداز آینده ( نیمة اول سال 1988 ). 28

2-16- برنامه ریزی تفصیلی استقرار و پیاده سازی دگرگونی ( نیمة دوم سال 1988 تا اواسط سال 1989 ). 29

2-17- تكنیكهای استقرار ( 1990 ـ 1991 ). 31

2-17-1رهبری فعال و آشكار. 31

2-17-2- استفاده از نمونه كوچك آزمایشی.. 31

2-17-4- برنامه ریزی و مرحله بندی استقرار. 32

2-17-5- ارتباطات… 33

2-18- بررسی نتایج به دست آمده. 33

2-19-درسهای فرا گرفته شده. 34

2-20- شرکت فورد. 36

2-21-زمینه : ضرورت دگرگونی.. 37

2-22- گام اول : از بین بردن الگوی « مدیریت / كاركنان »39

2-23- تحول به سوی كیفیت و تأثیر دكتر ادوارد دمینگ – اوایل دهة 1980. 40

2-24- ترویج یك چشم انداز ( اوسط دهة 1980 ). 41

2-25-پـی ریزی كیفیت : برتری جامع كیفیت فورد ( اواسط تا اواخر دهة 1980 ). 42

2-26- نیاز فوری به تیمهای میان فعالیت های ( اواسط دهة 1980 ). 44

2-27- متدولوژی بهبود فرایند فورد ( اواخر دهة 1980 ـ اوایل 1990 ). 45

2-28- پروژه های چندگانه مهندسی مجدد. 46

2-29- درسهای فرا گرفته شده. 48

2-30- بیمارستان كینگستون 50

2-31- زمینه و ضرورت نیاز به دگرگونی.. 51

2-32- تجزیه و تحلیل مقدماتی ـ اواسط 1991 تا اوایل 1992. 52

2-34- مرحلة مطالعات تفصیلی ـ‌ آوری تا ژوییة 1992. 54

2-35- برنامه ریزی استقرار رو پیاده سازی دگرگونی ( ژوئیه تا سپتامبر 1992 ). 56

2-36- مرحلة استقرار : تكنیكهای كلیدی… 57

2-37- مرحله بندی استقرار. 57

2-38-آموزش تیمهای تازه تأسیس میان فعالیتی « مراقبت متمركز از بیماران »58

2-39- استفاده از سیستمهای جدید تكنولوژی اطلاعاتی.. 59

2-40- ارتباطات… 59

2-41- مدیریت بر مقاومت ناشی از نیروی خارج از بیمارستان.. 61

2-42- حمایت فعال و ملموس رهبری از برنامة دگرگونی.. 61

2-43-كنترل و ارزیابی.. 62

2-44- درسهای فرا گرفته. 64

2-45- تجربة شك شركت ـ بل اتلانتیك….. 66

2-46- نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد:76

2-47- نمونه آماری:85

2-48- بررسی پروژه های مهندسی مجدد:85

2-49- مهندسی مجدد سازمانها چیست ؟. 86

 فصل سوم

روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 90

3-2- روش پژوهش…. 90

3-3 – روش اجرای پژوهش…. 90

3-3-1- روش جمع آوری اطلاعات… 90

3-3-2- دستور اجرای تست…. 91

3-3-3 – روش نمره‌گذاری تست انگیزه. 91

3-4- جامعه،نمونه و روش نمونه برداری:91

3-5- فورمول حجم نمونه:92

3-6- روش گرد آوری اطلاعات:92

3-7- روایی پرسشنامه. 93

 فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق

4-1- مقدمه. 95

4-2- آمار توصیفی.. 96

4-2-1- جنسیت:96

4-2-2- سن.. 98

4-2-3- تحصیلات… 99

4-2-4- نوع فعالیت…. 100

4-2- آمار استنباطی.. 101

 فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 107

5-2- بحث پیرامون فرضیات تحقیق.. 107

5-2-1- فرضیه ها107

5-2-2- انتظار میرود مقاوت کارکنان در طرح های جدید وجود داشته باشد .107

5-2-3- انتظار همکاری کارکنان در طرح های جدید است.107

5-2-4-انتظار انتظار تعامل مدیریت در فضای طرح های جدید وجود دارد. 108

5-2-5- انتظار میرود همکاران در طرح های جدید مدیریت کنند.108

5-3- محدودیتهای تحقیق:108

5-4- پیشنهادهای تحقیق :108

5-5- پیشنهاد به محققان آتی.. 109

منابع.. 110

پیوست ها:112

پیوست الف – 1:پرسشنامه. 112

پیوست ب- 1: خروجی نرم افزار SPSS.. 113

 فهرست جداول

جدول2-1- فرایند تبدیل.. 21

جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت…. 97

جدول 4-2- توزیع فراوانی مورد مطالعه به تفکیک سن ،‌تحصیلات و شغل.. 98

جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن.. 98

جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات… 99

جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک نوع تحصیلات… 100

جدول 4-6- همبستگی مولفه های رهبری و تحصیلات… 101

جدول 4-7- مولفه های مربوط به همبستگی فرضیه یك….. 102

جدول 4-8- مولفه های مربوط به همبستگی فرضیه دوم. 103

جدول 4-9- مولفه های مربوط به همبستگی فرضیه سوم. 104

جدول 4-10- مولفه های مربوط به همبستگی فرضیه چهارم. 105

دانلود بررسی ریسک مهندسی مجدد در بازار کسب و کار در اداره مخابرات 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا