خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی 2021

دانلود تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی 2021

دانلود تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی 2021

لینک دانلود محصول

   تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی

 

   امروزه بحث ایجاد وحدت و همگرایی ملی یکی از مسائل مهمی است که کشورهای دارای تنوع قومی با ان روبرو هستند.درگذشته با توجه به شیوه خاص حکومت داری بحث وحدت ملی به معنای امروز وجود نداشت. در هیچ یک ازامپراتوریهای قدیمی رابطه مردم وشاه رابطه دولت-ملت به معنای امروز نبوده است.  دولت-ملت پدیده جهان مدرن است که برپایه نظریه قرارداداجتماعی شکل گرفته ودولت آن، شکلی از قدرت است که یک ملت آن را بنیان گزاری کرده است.

با رونداستعمار و همچنین با جهانگیرشدن و نفوذ اندیشه وتمدن غربی،مفهوم این شکل از دولت در جهان سوم نیز گسترش یافت و باعث بوجود آمدن دولتهای جدید از دل امپراتوریهای قدیمی ومستعمارات شد.بدلایل مختلف،همچون وارداتی بودن این تفکر و همچنین نبود زیرساختهای فرهنگی مناسب برای پذیرش ان، بزرگترین دغدغه این کشورها همواره ایجاد انسجام، وحدت و همگرایی ملی بوده است.

دراواخر قرن نوزدهم با نفوذ اندیشه های غربی درایران ما شاهد شکل گیری اندیشه های ناسیونالیستی در میان روشنفکران و بعضی نخبگان دربار،مثل امیرکبیر یا عباس میرزا هستیم.اما بدلایل مختلف ازجمله ضعف حکومت مرکزی، ناارامیها و جدائی طلبی های قومی دراواخرحکومت قاجار وجود داشته است. ضعف حکومت مرکزی باعث می شد تا وحدت ملی همواره بصورت یک آرزو درمیان ملی گرایان باقی بماند.آرزویی که  با روی کارآمدن دولت رضا شاه  امید میرفت به واقعیت تبدیل شود، یعنی حکومت مقتدر مرکزی که توانائی غلبه بر جدائی طلبیهای قومی،قبیله ای را داشته باشد.

رضا شاه با تکوین ساخت دولت مطلقه سعی کرد با تکیه بر ناسیونالیسم ملی«که تاکید خاص برشکوه وتاریخ ایران باستان داشت»دولت-ملت به معنای مدرن آن را جایگزین امپراتوری درهم ریخته  قدیم کند.این پروزه ، که برپا کردن دولت مدرن برای پدید آوردن ملت مدرن ایران بود،کاری بسیارسخت ودشواربه نظر می رسید.

فهرست

مقدمه

بهره نخست:مفاهیم

              فصل اول: قومیت و قوم گرائی     

             -سیری در نظریه پردازی د باره ناسیو نالیسم قومی        

                  – پیشینه گرایان

                  – ابزارگرایان

            – مفهوم قومیت

            – فرق بین مفهوم قومیت و ملیت

            – اقلیتهای قومی

            – عوامل پیوند درونی اقوام

                 – زبان

                 – نژاد

                 – سرزمین

                 – مذهب

           -عوامل تاثیر گزار بر سیاسی شدن قومیتها

        فصل دوم:ساخت قدرت

              – نظام متمرکز

              – نظام  فدرال

              –  نظام  دینی

              – نظام پوپولیستی

                              بهره دوم : بررسی قومیت در ایران    

        فصل اول:بررسی کلی قومیت و قومیت گرایی در ایرن

            – علل گوناگون اقوام

           -قومیت یا قبیله گرایی در تاریخ ایران

          – علل سیاسی شدن گروه های قومی

فصل دوم:بررسی گروه های قومی در ایران

         – قوم کرد:

              – محدوده جغرافیایی

              – خاستگاه نژادی

              – ویژگیهای فرهنگی

                  – مذهبی

                  – زبانی

            – رابطه با مرکز

     – قوم ترک

              – محدوده جغرافیایی

              – خاستگاه نژادی

              – ویژگیهای فرهنگی

                  – مذهبی

                  – زبانی

             – رابطه با مرکز

          – قوم بلوچ

              – محدوده جغرافیایی

              – ویژگیهای فرهنگی

                     – مذهبی

                     – زبانی

              -عوامل دوری و نزدیکی از ساخت قدرت        

         – قوم ترکمن

             – محدوده جغرافیایی

             – خاستگاه نژادی

             – ویژگیهای فرهنگی

                  – مذهبی

                  – زبانی

            – رابطه با مرکز

                              بهره سوم:تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی

        فصل اول :روند ساخت قدرت در جمهوری اسلامی

             – ویژگیهای ساخت قدرت  در سالهای 1357 تا 1368

             – ویژگیهای ساخت قدرت در مابین سالهای 1368  تا 1376

             – ویژگیهای ساخت قدرت در دوره اصلاحات

        فصل دوم:بررسی گروه های قومی در دوران جمهوری اسلامی

            -کردستان       

               -خواستهای مردم کرد

             – برخورد های غیر خشونت آمیز

             – برخورد های خشونت آمیز

             – شمای کلی

      – آذربایجان

             – خواسته های سیاسی

    – زمینه های درگیری

    – درگیر ی و آشوب ها

      – بلوچستان

      –   مقاومت بلوچها مقابل انقلاب

              – گروه های درگیر و خواسته های آنان

 – علل درگیریها

      – ترکمن صحرا

             – زمینه تارخی درگیری با مرکز

             – خواسته ها سیاسی

             – درگیری های صورت گرفته

 -نتیجه گیری

-منابع

دانلود تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا