خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها 2021

دانلود بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها 2021

دانلود بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها 2021

لینک دانلود محصول

بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها) پیشگفتار

 در سالهای اخیر تغییرات با اهمیتی در رابطه با حسابداری دولتی در كشورهای مختلف بوقوع پیوسته است.در انگلستان ،این تغییرات در قالب مجموعه‌ای با عنوان حسابداری وبودجه‌بندی بر مبنای منابع ( RAB) گنجانده می‌شوند.مقاله ایكه پیشرو دارید،گستره واشكال مختلف تلفیق با حسابداری وگزارشگری مالی دولت بر مبنای تعهدی را مورد توجه قرارداده است.

در این مقاله در عین حال كه به پیشرفتهای كشورهای دیگر به گونه مناسب توجه می‌شود، اهمیت موضع باعث می‌شود جهت پربارتر كردن آن ویژگی‌های خاص انگلستان مورد بحث و بررسی ویژه قرار گیرد.

در این رابطه ضروریست كه برخی واژگان خاص انگلستان تعریف شدند.یكی از این اصطلاحات،حسابداری بر مبنای منابع (‌Resource Accounting) ( RA) است كه به تنظیم الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مركزی با الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مركزی با الزامات حسابداری و گزارشگری شركتهای مشمول قانون (‌1985- 1989 ) اشاره دارد، شركتهای اخیرالذكر از مجموعه اصول ورویه هایی پیروی می‌كنند كه طبق عرف معمول،رویه‌های پذیرفته شدة‌ حسابداری انگلستان نامیده می‌شوند.( UK GAAP) .عنصر با اهمیتی كه در این رابطه وجود دارد عبارتست از تغییر مبنای نقدی به تعهدی .هرچند در مدارك  مربوط به خط مشی خزانه‌داری به صراحت عنوان شده است كه حسب تفاوتهای موجود بین بخش خصوصی و دولت مركزی كه ناشی از شرایط مختلف آنها است.

احتمال دارد تعدیلاتی در رویه‌های پذیرفته شده حسابداری انگلستان ضرورت پیدا كند ویا اینكه مستلزم افزودن پیوستهایی به آن باشد اما با این وجود، در راهنمای ارائه شده از سوی خزانه‌داری تغییر از مبنای نقدی به تعهدی گنجانده شده است.این راهنمای ارائه شده از سوی خزانه داری تغییر از مبنای نقدی به تعهدی گنجانده شده است،این راهنما به تصویب هیئت مشورتی گزارشگری مالی ( FRAB  ) كه توسط خزانه‌داری منصوب شده‌آند نیز رسید است. این هئیت در آؤریل 1996 از سوی خزانه داری ایجاد گردید تا به عنوان عنصری مستقل در فرآیند نظارت بر حسابداری و گزارشگری دولتی عمل نماید،همانطور كه گفته شد هیئت مذكورراهنمای منتشر شده توسط خزانه داری – در جولای 1997 – را مورد  تأیید قرار داد و پس از  این راهنما بطور رسمی انتشار یافت و در آوریل 1998 نیز اصلاحیه‌ای جهت بهنگام كردن این راهنما به آن افزوده گردید.

بودجه بندی بر مبنای منابع( Rsorce Budgeting) ( RB) دارای دو جزء به شرح زیر است:

نخست ،مدیریت و اجرای فرآیند برنامه‌ریزی مخارج عمومی بر مبنای یك منبع، و دوم رآی‌گیری سالانه پارلمان بر مبنای یك منبع ( به عبارت دیگر،تصویب مخارج) .در این رابطه لازم به ذكر است كه خزانه‌داری به دفعات تأكید كرده است از آنجایی كه وظیفه اجرای هر دو جزء بودجه بندی بر مبنای منابع ( RB )   را بر عهده دارد، بنابراین كنترل  نهایی براصول حسابداری دولتی را نیز باید در اختیار داشته باشد.

هدف این مقاله عبارتست از ارزیابی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها( departmental financial accounting & reporting) ودراین ارزیابی توجه اصلی بر مرز‌بندی انجام شده در این طرح برای تعیین حدود شخصیت گزارشگر تلفیقی معطوف می‌باشد « بهعبارت ، تعیین حدود شخصیت تهیه كننده « حسابهای تلفیقی منابع وابسته به بخش‌ها» ( Consulidated Departmental Resource Accomnts- ( DRAs) .باید توجه داشت كه در اینجا،موضوع تلفیق كردن تمامی حسابهای منابع وابسته به بخش‌ها ( DRAs) با سایر حسابهای موجود درمجموعة‌ « حسابهای كل دولت »Government Accounts- of- whole) مد نظر نیست. با این حال یك پیوند بین این موضوعات وجود دارد. چرا كه خزانه دای صراحتاَ ارتباطی بین حسابداری بر مبنای منابع ( RA)  و الزمامت اطلاعاتی  موضوعات كلان مالی ( macro- fiscal) برقرار ساخته است.لازم به یادآوری است كه الزامات اخیر‌الذك از استاداردهای بین‌المللی آماری در خصوص حسابهای ملی وبویژه سیستم ارزیابی حسابهای ملی – 1995 – استخراج شده‌آند.( Eurastat   1996 و luder و Jones )

سایر مطالب این مقاله به شرح زیر است:

بخش 2) مرور طرح پیشنهادی دولت انگلستان درخصوص تلفیق

بخش 3) بررسی موضوعات اساسی در رابطه با مربوط بودن تجربة‌ بخش خصوصی در این زمینه و همچنی بافت ویژه بخش عمومی انگلستان .علاوه بر این،تجربة‌ بین‌المللی در این زمینه نیز مورد بحث قرار می‌گیرد.

بخش 4) نتیجه‌گیری درخصوص پشرفتهای انگلستان در این رابطه كه نیاز است در بافتی گسترده تر از اطلاحات مدیریت مالی در دولت مركزی استقرار یابد.

در اینجا لازم بذكر است كه این مقاله به موضوعات با اهمیتی همچون خاستگاه این اصلاحات وارتباط آن با مدیریت نوظهور بخش عمومی (‌New punblic Management) ( NPM) نمی‌پردازند.

ولی با اینحال باید یادآور شد كه معمار این اصلاحات در انگلستان ( 1996  و 1995وL ikierman) بارها و بارها به تشریح و توصیف حسابداری و بودجه بندی تعهدی به عنوان بازتاب كننده  یك گرایش بین‌المللی و همچنین جزء كلیدی دستور كار مدیریت نوظهور بخش عمومی پرداخته است.

2) طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای تلفیق دربخش عمومی

طرح حسابداری و بودجه‌بندی برمبنای منابع (RAB) در نوامبر 1933 توسط وزیر دارایی به آن درجولای 1994 توسط خزانه‌داری و درقالب یك پیش‌نویس (Green paper) جهت رایزنی عمومی منتشر شد. دراینجا به منظور تشریح فصل این موضوع با ارائه 3 نموداریكه در ادامه ارائه خواهد شد، توجه‌تان به موضوعات كلیدی مربوط به محدوده تلفیق هریك از حسابهای منانقع وابسته به بخش‌ها (DRA) جلب خواهد شد.

دانلود بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا