خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی 2021

دانلود بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی 2021

دانلود بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی 2021

لینک دانلود محصول

پژوهشگران مدارک زیادی در ارتباط با نقش ویژگی‌های هیأت‌مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی ارائه نموده‌اند. در همین راستا، این پژوهش به تحلیل متفاوت از کیفیت گزارشگری مالی می‌پردازد و رابطه احتمال دریافت نظر تعدیل شده حسابرس با ویژگی‌های هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش پژوهش مورد استفاده، شبه تجربی با طرح پس رویدادی است که به موجب آن دو گروه تجربی و کنترل متشکل از 70 شرکت بورسی، بر اساس نمونه‌گیری جفتی انتخاب شده و در بازه زمانی 1388 و 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، از آزمون‌های آماری من‌ویتنی، کروسکال‌والیس و t، جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش بیانگر تأثیر مثبت با اهمیت استقلال اعضای هیأت‌مدیره و سطح مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس است اما اثرگذاری تعداد اعضای هیأت‌مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس را مورد تأیید قرار نمی‌دهد. به عبارت دیگر، با استناد به نتایج مزبور می‌توان ادعا کرد که افزایش استقلال هیأت‌مدیره و افزایش سطح مالکیت نهادی احتمال صدور نظر تعدیل شده حسابرس را کاهش می‌دهد، هرچند این گزاره در ارتباط با تعداد اعضای هیأت‌مدیره و تمرکز مالکیت نهادی صادق نیست.

فهرست مطالب

چکیده

مقدم

ادبیات پژوهش

حاکمیت شرکتی

استانداردها

اظهارنظر حسابرس

پیشینه پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

روش‌شناسی و طرح پژوهش

طرح پژوهش و گردآوری داده

جامعه آماری، نمونه و دوره پژوهش

متغیر‌های پژوهش

متغیرهای اصلی

اندازه هیأت‌مدیره

استقلال

مالکیت نهادی

سطح مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی

متغیر‌های کنترلی

سود تقسیمی و سود سال جاری

اندازه شرکت

بازده سرمایه‌گذاری (ROI)

سلامت مالی

آزمون‌های آماری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها

بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

پی‌نوشت‌ها

منابع و مآخذ

نگاره 1: آزمون نرمال بودن متغیرهای کنترلی

نگاره 2: نتایج آزمون من‌ویتنی

نگاره 3: آزمون نرمال بودن متغیرهای اصلی

نگاره 4: آماره‌های توصیفی مربوط به دو گروه تجربی و کنترل

نگاره 5: نتایج آزمون کروسکال والیس

نگاره 6: نتایج آزمونt

دانلود بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت‌مدیره و مالکیت نهادی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا