خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل 2021

دانلود پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل 2021

دانلود پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل در 36 اسلاید قابل ویرایش

فهرست

معرفی چنددستور ———————————————   پیش گفتار   
                 
آزمایش شماره  1  ————————————–توابع مثلثاتی

آزمایش شماره  2  ——————————  پاسخ پله                                      

آزمایش شماره  3 ——————– رسم مكان هندسی رشه ها                                

آزمایش شماره  4  ——————- پاسخ پله(داخل آزمایشگاه)                                

آزمایش شماره  5——————— بررسی پایداری به كمك مكان هندسی رشه ها          

آزمایش شماره  6  —————————كنترل كننده های                             PID

آزمایش شماره  7  —————————- طراحی کنترلر                   controler  
   

   : پیش گفتار

            . می توانیم خروجی مربوط به آن رابه شکل زیر ببینمCommand WIindowبا تایپ دستورات زیر در   

<> sind(30)          سینوس برحسب درجه

ans =

    0.5000

>> a=5             رابرابریک عددقرارمیدهیمa

a =

     5

>> a==5              بااین دستورمی پرسیم که آیااین متغیربرابر بااین عدداست اگربرابر بودجواب1میدهد وگرنه0میدهد

ans =

     1

>> a==6

ans =

     0

آزما یش یک:

.دراین آزمایش می خواهیم ازطریق بسط سری تیلوربرای بدست اوردن توابع مثلثاتی برنامه بنویسیم

قسمت اوّل:

به عنوان مثال بسط سری تیلوربرای سینوس به این صورت میباشد.

Sin(x)=x-x^3+x^5-x^7+…
                   3!     5!     7!

 (برحسب رادیان)راخواهدداد. Sin(x)میباشد که مابایدآن راوارد کنیم وبرنامه به ما xورودی برنامه ما

2آزمایش شماره   

برای سیستم مقابل مواردزیررابررسی کنید

نباشد.(OVER SHOOTرا طوری پیدا کنید تا پاسخ پله سیستم دارای فرا جهش( K1)  
K (2  را طوری بیابید تا که شروط زیر برقرارباشد:                                                     
Mp<5%         Ts<3
 (3 خطای حالت دائمی سیستم را برای مقادیر مختلف K بدست آورید:
 (4 مشخصات حوزه زمان سیستم را برای مقادیر مختلف Kبررسی کنید:

تمرین1

باشدO.Sراطوری تعیین کنیدکه 5%=K

دانلود پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا