خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود فن آوری اطلاعات ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها 2021

دانلود فن آوری اطلاعات ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها 2021

دانلود فن آوری اطلاعات ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها 2021

لینک دانلود محصول

فن آوری اطلاعات ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

1           هدف و دامنه كاربرد………………………………………………………………

2        كلیات…………. ………….…………………………………………..………

3        مراجع الزامی ……….………….….……………………………………………

4        اصطلاحات و تعاریف………………….…….………………………………….

5        منبع موثق ………………….…………………………………………………

6        معماری  ………………….……………………………………..…………….

7        تعریف سرویس………………………………………………………..………

7-1      System –Load request ……………..….…………………..…………………

7-2      System – Load indication ………………..……………….…………………

7-3      System –Load response .………………………………….…………..……..

7-4      System –Load confirm ………………….……………..…………….………

8      مشخصات پروتكل…..………..…….………………………………….………

8-1 خلاصه ای از واحدهای داده پروتكل (PDU ها)…………….…………………….

8-2 Load Request PDU …………………………………………….……………

8-3 Load Response PDU ……………….…………………………….…………

8-4 Groupstatus PDU …………………………………………….……………..

8-5 Group status Request PDU …………………………………………………

8-6 Load Data PDU …………………….………………………………………

8-7 عناصر عملیات  ………………………………………………………………

8-8 استفاده از سرویس های لایه ای  …………………………………………….…

الف

8-9 كد گذاری ASN.1 ……………………………………………………………

9 كلاس های شئ مدیریت شونده پروتكل بارگذاری سیستم  …………………………

9-1 كلیات  ……………………………………………………………………….

9-2 تعاریف شئ مدیریت شونده پروتكل بارگذاری سیستم  ……………………..……

9-3 تعاریف كلاس شئ مدیریت شونده پروتكل بارگذاری سیستم ….………………….

10 تطابق  ………..………………………………………………………………..

10-1 تطابق با این استاندارد ملی ……………………………………………………

10-2 اظهار تطابق …………………………………………………………………

پیوست الف (الزامی ) پروفرمای اظهار تطابق پیاده سازی پروتكل (PICS)………………

پیوست ب (الزامی )  تخصیص مقادیر شناساننده های شئ ……………………………

پیوست پ (الزامی ) عملكرد های سیستم ……………………………………………

دانلود فن آوری اطلاعات ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا