خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی رابطه بین بدحجابی و فساد اجتماعی و اخلاقی 2021

دانلود بررسی رابطه بین بدحجابی و فساد اجتماعی و اخلاقی 2021

دانلود بررسی رابطه بین بدحجابی و فساد اجتماعی و اخلاقی 2021

لینک دانلود محصول

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین تاثیرات بد حجابی در ایجاد فساد اجتماعی و اخلاقی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است.

جامعه آماری این پژوهش 10000 نفر از بانوان 15 تا 44 ساله  است. كه از این میان آنها 240 نفر را به تصادف انتخاب نمودیم. و تعداد 250 پرسشنامه را بین آنها توزیع نمودیم كه از این تعداد پرسشنامه، 240 پرسشنامه به طور كامل به دست ما رسید. پس نمونه آماری را 240 نفر از بانوان  انتخاب نمودیم. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش استفاده از آزمون تحلیل همبستگی اسپیرمن، تحلیل همبستگی بخشی بود. یافته­ های پژوهش رابطه بین تاثیرات بد حجابی در ایجاد فساد اجتماعی و اخلاقی را مثبت و معنی­ دار نشان دادند.

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات پژوهش… 1

1-1- مقدمه :2

1-2- طرح و بیان مسئله :3

1-3- اهمیت و ضرورت :5

1-4- فرضیات پژوهش7

1-4-1- فرضیه ی اصلی پژوهش:7

1-4-2- فرضیات فرعی پژوهش7

1-5- اهداف پژوهش8

1-5-1- هدف اصلی پژوهش8

1-5-2- اهدف فرعی پژوهش8

1-6- قلمرو وحیطه های پژوهش8

1-7- روش تحقیق :10

1-8- کاربرد نتایج :10

1-9- موانع و محدودیت ها :10

تعریف واژه ها :11

فصل دوم: ادبیات پژوهش… 16

2-1- مقدمه17

2-2- مبانی نظری پژوهش18

2-3- بخش اول:ادبیات تحقیق23

2-3-1- حجاب از دیدگاه اسلام28

2-3-2- حجاب از دیدگاه قرآن39

2-3-3- فلسفه و چرایی حجاب41

2-4- بخش دوم: بررسی نظریات46

2-4-1- مازلو :46

2-4-2- نظریه افلاطون:49

2-4-3- نظریه آنومی یا بی هنجاری دورکیم:51

2-4-4- نظریه فمنیستی:54

2-4-5- نظریه کارکرد گرائی ساختاری تالکت پارسونز56

2-4-6- نظریه نمایشی اروین گافمن:63

2-4-7- نظریه نمایشی65

2-4-8- مبانی فکری و زمینه های شکل گیری نظریه گافمن68

2-5- مروری بر تحقیقات انجام شده69

2-5-1- تحقیقات داخلی:69

2-5-2- تحقیقات خارجی :73

فصل سوم: روش پژوهش… 79

3-1- مقدمه80

3-2- روش پژوهش80

3-3- جامعه آماری81

3-4- نمونه آماری81

3-5- روش گردآوری اطلاعات81

3-6- ابزار پژوهش82

3-7- تجزیه و تحلیل داده ها82

3-8- روش تعیین روایی ابزار84

3-9- پایایی پرسشنامه84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها86

4-1- مقدمه87

4-2- تحصیلات:88

4-3- سن:89

4-4- نوع پوشش:90

4-5- امتیاز پرسشنامه:91

4-6- جدول توافقی فساد اخلاقی و اجتماعی با بدحجابی:92

4-7- رابطه فساد اخلاقی و اجتماعی با بدحجابی:92

4-8- جدول توافقی فضای فیزیکی با بدحجابی:93

4-9- رابطه فضای فیزیکی با بدحجابی:94

4-10- جدول توافقی طلاق روانی با بدحجابی:94

4-11- رابطه طلاق روانی با بدحجابی:95

4-12- جدول توافقی وضعیت اقتصادی با بدحجابی:95

4-13- رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با بدحجابی:96

4-14- جدول توافقی مدگرایی با بدحجابی:96

4-15- رابطه مدگرایی با بدحجابی:97

4-16- جدول توافقی سطح تحصیلات با بدحجابی:97

4-17- رابطه تحصیلات با بدحجابی:98

4-18- جدول توافقی سن با بدحجابی:98

4-19- رابطه سن با بدحجابی:99

4-20- مقایسه امتیاز پرسشنامه بر اساس سطح تحصیلات:99

4-21- مقایسه امتیاز پرسشنامه بر اساس گروه سنی:99

4-22- مقایسه امتیاز پرسشنامه بر اساس نوع پوشش:100

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 101

5-1- مقدمه102

5-2- نتیجه گیری از فرضیات پژوهش102

5-3- بحث و نتیجه گیری104

5-4- نتایج بدست آمده104

5-5- سخن آخر105

5-6- محدودیت های پژوهش106

5-6-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر106

5-6-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر107

5-7- پیشنهادات پژوهش108

5-7-1- پیشنهادات108

5-7-2- پیشنهادات به محققین آینده110

5-7-3- پیشنهادات کاربردی111

منابع و مآخذ. 112

الف)منابع فارسی.. 112

ب) منابع لاتین.. 114

ضمائم:115

پرسشنامه115

دانلود بررسی رابطه بین بدحجابی و فساد اجتماعی و اخلاقی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا