خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه 2021

دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه 2021

دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه 2021

لینک دانلود محصول

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

هدف: ارزیابی سلامت مدارس از جنبه های مختلف

روش نمره گذاری و تفسیر

پرسشنامه سلامت سازمانی، پرسشنامه ای 44 سوالی است که برای مدارس تهیه شده است و میزان سلامت این مراکز را از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد.. در این پرسشنامه، کلیه ارکان تشکیل دهنده سلامت سازمانی در سه بعد نهادی، اداری و فنی گنجانده شده است. این پرسشنامه به منظور بررسی ابعادی که در زیر به انها اشاره شده است و در سازمانها طراحی شده است. این ابعاد با تاکید بر شماره هر یک از سوالات، به شرح جدول زیر می باشند.

شماره سوالات مربوط به ابعاد پرسشنامه سلامت سازمانی

پایایی (اعتبار) و روایی

ضرایب آلفای کرونباخ در تعیین همسانی درونی ابعاد هفتگانه پرسشنامه سلامت سازمانی

ضریب آلفای کرونباخ در تعیین همسانی درونی سطوه سه گانه پرسشنامه سلامت سازمانی

منبع

دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا