خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسكیزوتایپال و مقایسه آن با افراد بهنجار 2021

دانلود بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسكیزوتایپال و مقایسه آن با افراد بهنجار 2021

دانلود بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسكیزوتایپال و مقایسه آن با افراد بهنجار 2021

لینک دانلود محصول

بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسكیزوتایپال و مقایسه آن با افراد بهنجار

 

امروزه اختلال شخصیت اسكیزوتایپال یكی از مهمترین اختلالات شخصیت است. نتایج این  پژوهش نقص عصبی مگنوسولار که یكی از نقص های اساسی فیزیولوژیایی (نقص بینایی) است را در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی نشان داد.چون این اختلال یكی از اختلالات شخصیتی زمینه ساز اسكیزوفرنیا است برای درمان و تشخیص این بیماری موثر است. همچنین این پژوهش نقص اولیه را در بیماران اسکیزوفرنی تایید می کند. چون افراد دارای ویژگی های شخصیت اسكیزوتیپی دچار رفتارهای نابهنجاری می شوند كه این رفتارها را می تواند ناشی از آسیب مكانیسم های مغز دانست. یكی از مكانیسم های مهم مغز دستگاه مگنوسلولار این افراد است. مسیر مگنوسلولار همان سیستم بینایی زیر قشری است كه در بیماران مبتلا به اسكیزوفرنی معیوب می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقص عصبی گذرگاه مگنوسلولار در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسكیزوتیپی با استفاده از دستگاه پریمتری هامفری است كه تاكنون در این دسته از افراد به كار گرفته نشده است. این آزمون متناسب با ویژگی های عصبی خاص مگنوسلولار است و می تواند فرضیه نقص مسیر مگنوسلولار را در این افراد مورد بررسی قرار دهد.

بدین منظور 60 نفر به تفكیك 30 نفر، افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسكیزوتیپی (20 زن و 10 مرد) از بستگان افراد مبتلا به بیماری اسكیزوفرنی و 30 نفر فرد بهنجار (21 مرد و 9 زن) به وسیله دستگاه پریمتری هامفری مورد آزمون قرار گرفتند. میانگین سنی آزمودنی ها به طور كلی برابر 03/25 سال بود و آزمودنی ها در دامنه سنی 30-16 قرار داشتند. نتایج نشان داد که افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسكیزوتیپی در هر دو چشم راست و چپ عملكرد بسیار ضعیف تری از گروه افراد بهنجار  داشتند و برای هر دو چشم تفاوت بین دو گروه معنی دار بود. اما این نتایج به طور كلی نشان دهنده نقص گذرگاه عصبی مگنوسلولار در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسكیزوتیپی می باشد و فرضیه تحقیق را تائید می كند. از آن جا كه این گذرگاه جزئی از سیستم عصبی مغز می باشد این یافته ها به طور كلی نشان دهنده نقایص عصبی در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسكیزوتیپی هستند. نقص مگنوسلولار را می توان عامل ایجاد كننده نقایص شناختی و توجهی در این افراد دانست.

کلید واژه:

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال، مسیر مگنوسلولار، پریمتری هامفری، نقص میدان بینایی

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

فصل اول : مقدمه

1-1-بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………. 10

1-3-اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 11

1-4-تعاریف متغیرها …………………………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی……………………………………………………………………………….. 15

2-2-1- مسیر بینایی………………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-2-گذرگاه بینایی مگنوسلولار و پارووسلولار ………………………………………………………… 22

2-2-3- حساسیت تباین………………………………………………………………………………………………… 25

2-2-2-4-تصویربرداری مغز……………………………………………………………………………………………. 26

2-2-5- پتانسیل فراخوانده دیداری……………………………………………………………………………….. 27

2-2-6- نقص های عصبی فیزیولوژیایی…………………………………………………………………………. 28

2-2- 7- بررسی نقص مگنوسلولار در اختلال اسکیزوفرنیا…………………………………………. 31

2-2-8- بررسی نقص مگنوسلولار در اختلال شخصیت اسکیزوتیپی…………………………. 33

2-2- 9-یافته های مخالف………………………………………………………………………………………………. 33

2-2-10- تکنولوژی بسامد دو برابر (FDT)…………………………………………………………………… 34

2-2-11- پریمتری ………………………………………………………………………………………………………… 35

2-2-12- بررسی نقص مگنوسلولار در بیماری های مختلف

 با استفاده تکنولوژی بسامد دو برابر (FDT)………………………………………………………………….. 36

عنوان                                                                                  صفحه

2-2-13- ماتریس هامفری……………………………………………………………………………………………… 37

2-3- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-4- فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 41

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 43

3-2- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 43

3-3- نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

3-4- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………… 44

3-5- ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 44

3-5-1 – دستگاه پریمتری ماتریس هامفری ……………………………………………………………….. 44

3-5-2 – پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپال ………………………………………………………………… 49

3-6- طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 50

3-7 شیوه اجرا -…………………………………………………………………………………………………………………… 50

3-8-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………… 51

فصل چهارم: یافته ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 53

4-2- یافته های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………… 53

4-3 – یافته های اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………… 54

4-4- یافته های جانبی پژوهش…………………………………………………………………………………………… 56

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 61

5-2- فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 61

5-3- نتیجه گیری كلی ………………………………………………………………………………………………………. 68

5-4- دلالت ضمنی  ……………………………………………………………………………………………………………. 68

5-5- محدودیت ها ……………………………………………………………………………………………………………… 69

5-6- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………….. 69

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………… 70

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………… 72

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

فهرست جداول

جدول 1-4 میانگین و انحراف معیار سنی گروه های تحقیق به تفكیك  …………………………….. 54

جدول2-4 میزان تحصیلات به تفكیك گروه های تحقیق………………………………………………………. 54

جدول3-4 میانگین و انحراف معیار نمره آسیب میدان بینایی و نتایج آزمون

 t – test مستقل برای هر دو در گروه های تحقیق به تفكیك چشم ها………………………………… 55

جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار نمره آسیب میدان بینایی و نتایج آزمون

 t-test مستقل برای هر دو چشم بین دو گروه زنان و مردان………………………………………………….. 56

جدول5-4 میانگین و انحراف معیار نمره آسیب میدان بینایی  و  نتایج آزمون

 t-test مستقل برای هر دو چشم به تفكیك جنسیت آزمودنی ها…………………………………………. 57

 جدول6-4 ضریب همبستگی پیرسون بین آسیب بینایی چشم راست

و چپ با سن آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………………………. 57

جدول7-4 ضریب همبستگی اسپیرمن بین آسیب بینایی چشم راست

 و چپ با تحصیلات آزمودنی……………………………………………………………………………………………………… 58

جدول8-4 میانگین و انحراف معیار و نتایج آزمون t-test مستقل برای خرده

مقیاس های گروه های تحقیق به تفكیك…………………………………………………………………………………. 59

 

دانلود بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسكیزوتایپال و مقایسه آن با افراد بهنجار 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا