خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی 2021

دانلود نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی 2021

دانلود نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی 2021

لینک دانلود محصول

نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

 

چکیده

هدف این تحقیق” بررسی نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش” می باشد. فرهنگ کیفیت که زیر مجموعه ی فرهنگ سازمانی است، به بهبود مستمر سازمان کمک می کند. فرهنگ کیفیت در سطح دانشگاه، به عنوان مجموعه ای از باورها، نگرش ها، ارزش ها و هنجارها تعریف می شود که اعضای دانشگاه، مدیران و روسای دانشگاه در آن سهیم شده و فعالیت هایی در پیش می گیرند تا کیفیت مطلوب تضمین شود. از سوی دیگر، فرایند مدیریت دانش شامل خلق دانش، ارزشیابی دانش، ارایه ی دانش، توزیع دانش و كاربرد دانش است. مدیریت دانش یک رویکرد همه جانبه برای دستیابی به اهداف سازمان از طریق بهترین استفاده از دانش می باشد. به منظور استقرار یک سیستم سطح بالای آموزشی در دانشگاه که با رویکرد مدیریت دانش منطبق باشد، یک سیستم کیفیت گرا می بایست پیاده سازی شود. این تحقیق رابطه ی بین فرهنگ کیفیت و مدیریت دانش را بررسی می نماید. به این منظور یک فرضیه ی اصلی و سه فرضیه ی فرعی استخراج شده است. برای ارزیابی فرضیات فرعی یک پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت طراحی گردید. تعداد 100 پرسشنامه بین مدیران، معاونین و کارمندان دانشگاههای پیام نور استان مرکزی توزیع شد که از این میان، 96 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد. آزمون فرضیات برای سه فرضیه ی فرعی انجام گرفت و پس از اثبات این سه فرضیه، نتیجه ی نهایی اثبات فرضیه ی اصلی بود.

واژگان کلیدی: فرهنگ کیفیت؛ مدیریت دانش؛ نوآوری؛ گرایش به تغییر؛ بهبود مستمر کیفیت

 

 

فهرست مطالب

چکیده     1

فصل اول: کلیات تحقیق        2

مقدمه

1-1 بیان مسأله      3

1-2 چارچوب نظری تحقیق 7

1-3-مدل پژوهشی تحقیق     8

1-4 سوال های تحقیق         9

1-5 فرضیه های تحقیق       10

1-6 اهداف تحقیق  10

1-7 اهمیت و ضرورت تحقیق           11

1-8حدود مطالعاتی تحقیق     12

1- 9 تعریف واژگان و اصطلاحات      12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق     14

2-1- مقدمه          15

2-1- 1بخش اول : فرهنگ کیفیت محور           16

2-1-2- مدیریت کیفیت        18

2-1-3- تاریخچه کیفیت       19

2-1-4- اهمیت افزایش کیفیت            21

2-1-5 فرهنگ کیفیت         21

2-1-6- مؤلفه های فرهنگ كیفیت       24

2-1-7- چالشها و چگونگی اشاعه فرهنگ كیفیت در دانشگاه           26

2-1-8-چرا فرهنگ کیفیت مهم است    29

2-1-9-ایجاد فرهنگ کیفیت  29

2-1-2- ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر         30

2-1-3- نوآوری    38

2-1-4- بهبود مستمر کیفیت  46

2-2- استقرار مدیریت دانش  49

2-3- پیشینه تحقیق 83

فصل سوم : روش تحقیق       86

3-1مقدمه            87

2-3  روش تحقیق  88

3-3 متغیرهای پژوهش        88

3-4 روش ها و ابزار  گردآوری اطلاعات          89

3-5 جامعه و نمونه آماری تحقیق        91

3-6 روایی پرسشنامه          91

3-7 پایایی پرسشنامه           92

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها        93

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها    95

4-1 مقدمه           96

4-2آمار توصیفی   96

4-2-1   بررسی  وضعیت پاسخ‌دهندگان از نظر مدرک تحصیلی      96

4-2-2 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت      97

4-2-3 وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سن            98

4-2-4 وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سمت سازمانی          99

4-2-5 آمار توصیفی گویه های تحقیق 101

4-3 آمار استنباطی             106

4-3-2 بررسی فرضیات تحقیق          107

4-4  جمع بندی     110

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات   112

5-1 مقدمه           112

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها     113

5-2-1 بررسی فرضیه اول   113

5-2-2 بررسی فرضیه دوم   113

5-2-3 بررسی فرضیه سوم   113

5-3 مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات پیشین     114

5-4 پیشنهادات      115

5-5 مشکلات تحقیق           120

پیوست    120

منابع و مواخذ       125


فهرست جداول

جدول 2-1- فرایند های مدیریت دانش در ادبیات پژوهش    77

جدول ( 3-1 ):وضعیت پرسشنامه های توزیع شده و جمع شده          89

جدول( 3-2) : مقادیر بدست آمده از روش آلفای کرونباخ     93

جدول 4-1 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر مدرک تحصیلی       97

جدول 4-2 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت     98

جدول 4-3 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سن          99

جدول 4-4 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سمت سازمانی         100

جدول 4-5 : اماره های توصیفی متغیر مدیریت دانش        101

جدول 4-6 : اماره های توصیفی متغیر ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر        103

جدول 4-7 : اماره های توصیفی متغیر بهبود مستمر کیفیت 104

جدول 4-8 : اماره های توصیفی متغیر نوآوری    105

جدول 4-9 : نتیجه آزمون کولموگروف – اسمیرنوف         106

جدول 4-10 : نتایج بررسی فرضیه اول            107

جدول 4-11 : نتایج بررسی فرضیه دوم            108

جدول 4-12 : نتایج بررسی فرضیه سوم          109


فهرست اشکال

شکل (1-1) : مدل مفهومی پژوهش     9

شکل2-1: تاریخچه کیفیت در جهان     20

شکل 2-2:  فرهنگ کیفیت محوری از نظر زارعی متین و همکاران (1390)  30

شکل 2-3- مدل پیشنهادی گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی (رضوانی و گرایلی نژاد، 1390)    39

شكل 2-4: مدل پیشنهادی نایت (1967)            40

شكل 2-5 : هرم دانش لیبووتیز           55

شکل 2-6 – ابعاد مدیریت دانش          76

  شکل 4-1 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر مدرک تحصیلی     97

شکل 4-2 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت     98

 شکل 4-3 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سن         99

شکل 4-4 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سمت سازمانی        100

 

 

عنوان : نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

فرمت : DOC

تعداد صفحات :140

دانلود نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا