خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 2021

دانلود بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 2021

دانلود بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 2021

لینک دانلود محصول

شرح مختصر:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ­ی بین تخصص حسابرس­ در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت ­می باشد. تخصص حسابرس در صنعت به سه دسته، شامل تخصص مالیاتی، تخصص حسابرسی صورت های مالی و کلی(ترکیب تخصص مالیاتی و حسابرسی صورت های مالی) تقسیم ­شده است. برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از سه متغیر نرخ موثر مالیات، نرخ موثر نقدی مالیات و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مالیاتی(تفاوت مالیاتی) استفاده گردید. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر، شامل 47 شركت است كه برای دوره­ی زمانی1382 تا 1387 بوده است. فرضیات پژوهش با استفاده از روش دو مرحله ای هکمنو روش آماری داده های تركیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت، ارتباط معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکت­هایی که حسابرس آن­ها متخصص صنعت باشد دارای نرخ موثر مالیات کمتر، نرخ موثر مالیات نقدی کمتر و تفاوت دفتری مالیات بیشتری نسبت به شرکت­هایی می باشند که حسابرس آن­ها متخصص صنعت نیست. این امر نشان دهنده­ی سطح بالای اجتناب مالیاتی شرکت­ها است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

اجتناب مالیاتی

تخصص حسابرس در صنعت

تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی

پیشینه پژوهش

فرضیه­ های پژوهش

روش پژوهش

جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

ابزار گردآوری داده ها

ابزار تجزیه و تحلیل

مدل استفاده شده برای آزمون فرضیه های پژوهش

یافته های پژوهش

آماره­ توصیفی

نتیجه مرحله اول روش هکمن

نتایج آزمون فرضیه ها(نتیجه مرحله دوم روش هکمن)

بحث و نتیجه گیری

پیشنهاد­های كاربردی مبتنی بر یافته های پژوهش

منابع

دانلود بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا