خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان 2021

دانلود بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان 2021

دانلود بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان 2021

لینک دانلود محصول

بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان

فهرست محتوا

مقدمه

یکی از عرصه­هایی که زندگی روزمره را بازنمائی می­کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسانها به نمایش می­گذارد ، عرصه­ی فراغت است . فراغت عرصه­ای است که اختیار و آزادی انسانها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می­کند ، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه­های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال­ها و کردارهای جدید است ، از اینروست که گفته­اند فراغت می­تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را آشکار سازد .برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده­ی فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست اما برخی دیگر فراغت را پدیده­ای میدانند که با تمدن صنعتی پیوند دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاصی است که عبارتند از  :

1)     تحت تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست . ( براون ، 1996 ، ص 92 )

2)     از سایر فعالیت­های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است . ( دومازید ، 1372 ، ص 56 )

چنانچه این دو شرط ملاک باشد اوقات فراغت در جوامع صنعتی وجود نداشته زیرا افراد در گذراندن فراغت خود نظیر تفریحات و سرگرمی نوعی تابع الزامات فرهنگی اجتماعی بوده­اند . ( فکوهی ، ناصر ، 1382 )

واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت به آن هم نتیجه­ی رشد صنعت و هم نتیجه­ی جامعه­ی مصرفی بوده است . فعالیت­های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه­ی فرهنگ جامعه یاد میکنند به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگیهای فرهنگ آن جامعه است و از این نظر گاه کوششی برای شناسائی چگونگی گذران اوقات فراغت در یک جامعه با یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه­ای است . ( چگونگی پرداختن به فعالیت­های فراغت در بین جوانان و نوجوانان ، شریفیان، مسعود ، ص 5 )

فهرست مطالب

 

فصل اول

فهرست مطالب.. ج‌

فصل اول. ذ‌

مقدمه. 1

بیان مسأله. 2

ضرورت و اهمیت تحقیق. 4

هدف از انجام تحقیق. 5

اهداف تحقیق. 5

هدف کلی.. 5

اهداف جزئی تحقیق. 5

فصل دوم. 7

تعریف نظری.. 8

بررسی تئوریک یا نظری موضوع پروژه 8

مفهوم فراغت.. 8

تعریف فراغت ( اوقات فراغت ) 8

اوقات فراغت  : 9

اوژه در تعریف فراغت میگوید. 9

تقسیمبندی اوقات  : 10

عوامل موثر در گذراندن اوقات فراغت.. 11

عوامل اقتصادی.. 12

عوامل فرهنگی.. 13

عوامل سیاسی و سیاستگزاریهای دولت در امر اوقات فراغت.. 15

اسلام و اوقات فراغت.. 15

اوقات فراغت در ایران پس از اسلام. 16

مباحث نظری در خصوص موضوع تحقیق. 17

آراء جامعهشناسان. 17

دیوید رایزمن.. 17

مفهوم فراغت.. 19

مفهوم اوقات فراغت از دیدگاه چند نظریه پرداز. 19

چارچوب نظری « دیدگاهها » در مورد اوقات فراغت.. 20

الف)   دیدگاه ایده آلیسم ( Idealism ) 20

ب)   دیدگاه رئالیسم ( Realism ) 21

ج)   دیدگاه پراگماتیسم ( Progmatism ) 21

د)   دیدگاه اسلام. 22

سواد و اوقات فراغت.. 25

رابطه سواد والدین با اوقات فراغت فرزندان. 25

خانواده و اوقات فراغت.. 26

پایگاه اجتماعی (Social Status) 27

رابطه نقش و پایگاه اجتماعی و مفاهیم همسو. 28

پایگاه اجتماعی متجانس و غیرمتجانس… 29

منشا پایگاه اجتماعی و انواع آن. 29

عوامل تعیین‌کننده پایگاه اجتماعی.. 30

پیشینه تحقیق. 31

پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور. 33

فرضیه های تحقیق. 33

فصل سوم. 35

روش پژوهش… 36

جامعه آماری.. 36

ابزار اندازه گیری.. 36

تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه. 36

تعریف مفهومی و عملیاتی.. 37

فصل چهارم. 38

بخش اول : آمار نتایج توصیفی.. 39

قسمت دوم : آمار استنباطی.. 46

فصل پنجم. 54

خلاصه مطالب و نتیجه گیری.. 55

مشکلات و محدودیتهای تحقیق. 57

ارائه پیشنهادات.. 57

منابع مورد استفاده 58

دانلود بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا