خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت روان شناسي يادگيري 2021

دانلود پاورپوینت روان شناسي يادگيري 2021

دانلود پاورپوینت روان شناسي يادگيري 2021

لینک دانلود محصول

عنوان: پاورپوینت روان شناسي يادگيري

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 341

تعريف يادگيري

پژوهشگران مهمترين تعريف يادگيري را تغييري نسبي مي دانند كه بر اثر تجربه و آموزش در رفتار موجود زنده پديد مي آيد.

گروه ديگر از روان شناسان معتقدند كه يادگيري تعييري نسبتا دائمي در توانايي، گرايش يا استعداد پاسخ دادن است.

به اعتقادbugelski يادگيري عبارت از ايجاد مدارهاي عصبي نسبتا ثابت در سلسه اعصاب است كه فعاليت آنها موجب برانگيختگي و دگرگونيهاي رفتاري مي شود.

ماهيت يادگيرى‏

يادگيرى به طور كلى فعاليتى دگرگون‏ساز است كه افراد را براى مقابله با رويدادها و سازش با محيط آماده مى‏سازد و در موقعيتهاى مختلف و در اكثر سطوح زندگى حيوانى، از بازتابهاى شرطى جانوران پست تا فرايندهاى پيچيده شناختى افراد آدمى رخ مى‏دهد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: عوامل مؤثر در يادگيري

تعريف يادگيري

ماهيت يادگيرى‏

شرايط مهم يادگيرى

هدف

رشد طبيعي

هوش

اهميت محيط

اهميت وراثت

حافظه

اهميت توجه

پاداش و تقويت

تنبيه و اضطراب

طرح آموزشي

بنيادهاى يادگيرى‏

نقش مدارس در يادگيري ‏

ارتباط يادگيرى با نظريه‏ها ‏

روشهاي دوگانة يادگيري

فصل دوم: زمينه هاي يادگيري

بنياد فلسفي نظريه ها

نظريه‏هاى يادگيرى و آموزشى

پيشينه نظريه‏هاى يادگيرى‏

ورزش روانى

شكوفايى طبيعى

اندريافت‏

بنيادهاى تداعى‏گرايى‏

فصل سوم: نظرية پيوندگرايي

تجربه‏گرايى‏

قانونهاى نظريه پيوندگرايى‏

قانون تمرين

قانون آمادگى

كاربرد آموزشى نظريه پيوندگرايى‏

اهميت‏گيرايى

اهميت آمادگي

اهميت تمرين

نقش گسترش اثر

نقش هوش در يادگيرى

فصل چهارم: نظريه بازتابي

طرح آزمايش‏

خاموشى‏

شرطى شدن مجدد

شرطى شدن در سطح بالاتر

كاربردهاى آموزشى نظريه بازتابى

كاربرد آموزشى تخصيص محرك‏

كاربرد آموزشى خاموشي ‏

كاربرد آموزشى شرطى شدن در سطح بالاتر

 

فصل پنجم: نظريه رفتارگرايي

انسان از ديدگاه واتسون‏

سخن‏گويى از ديدگاه واتسون

نقش محيط در رفتار

يادگيرى از ديدگاه واتسون‏

فصل ششم: نظريه كاهش سايق

فرضيه‏ها و شرايط لازم براى يادگيرى‏

تقويت و سايق نخستين‏

تقويت و سايق ثانوى‏

سلسله مراتب خانواده عادتها

جابه‏جايى رفتارها و ارزشها

كاربرد فرضيه‏هاى هال در آموزش

فصل هفتم: شرطي شدن مجاورتي

اعمال و حركات‏

اصل پس‏آيندى

كاربردهاى آموزشى نظريه مجاورتى

آموزش خصوصى و عمومى‏

چگونه درس را بايد پايان داد

آموختن و انجام دادن‏

فصل هشتم: شرطي شدن عامل

اهميت تقويت و انواع آن‏

تقويت‏كننده‏هاى نخستين‏

تقويت‏كننده‏هاى ثانوي‏

تقويت‏كننده‏هاى مثبت و منفي ‏

تنبيه از نظر تقويت‏

كنترل محرك

تخصيص يا تميز محرك

تفكيك پاسخ

خاموشي عامل

برنامه هاي تقويت

تقويت نسبت ثابت

تقويت نسبت متغير

تقويت فاصله‏دار ثابت‏

تقويت فاصله‏دار متغير

بعضى شيوه‏هاى تغيير رفتار

تقريبهاى تدريجى‏

اصل پريماك

كاربرد آموزشى شرطى شدن عامل

آموزش برنامه اي

فصل نهم: نظرية يادگيري گالشت

پديدة فاي

تصوير و زمينه

قانونهاي سازماندهي

قانون فراگيري

قانون مجاورت

قانون مشابهت

قانون بستگي

قانون نيك پيوستگي

نظرية اثر

يادگيري از نظر گشتالت

ادراك

نقش بينش در يادگيري

كاربرد نظرية گشتالت در آموزش

فصل دهم: نظرية ميدان شناختي

نسبي بودن ادراك

هدفمندي

شخص

فضاي زندگي

محيط رواني

رفتار

اهميت نظرية ميداني در يادگيري

متغيرهاي ساخت شناختي

تفكيك

تعميم

نوسازي

كاربرد آموزشى نظريه ميدان شناختى

وظيفة آموزشي معلم

فصل يازدهم: نظرية رشد نگر يا شناخت شناسي تكويني

دوره‏هاى مختلف رشد از ديدگاه پياژه‏

دوره حسى و حركتى

دوره قبل از عمليات عيني

دوره عمليات عيني

دوره عمليات صوري

اهميت مرحله هاي رشد

يادگيري از ديدگاه پياژه

محتوا

ساخت

سازش

كاربرد آموزشي نظرية رشدنگر

فصل دوازدهم: نظرية مفهوم گرايي ابزاري

تاثير رشد و يادگيري در سازش

نقش انگيزش در يادگيري

هدفهاي آموزشي از ديدگاه برونر

كاربرد نظريه مفهوم‏گرايى ابزارى در آموزش

فصل سيزدهم: يادگيري معنادار كلامي

ساخت شناختي

فراگيري

چگونگي فراگيري

يادآوري و فراموشي

آموزشي نمايشي از ديدگاه آزوبل

پيش سازماندهنده ها

اهميت آمادگي

كاربرد آموزشي نظرية معنادار

فصل چهاردهم: نظرية شناخت اجتماعي

چهارچوب ادراكي

تعامل دوسويه

يادگيري كاروري و جانشيني

يادگيري و عملكرد

اهميت تقليد در يادگيري

جنبة غريزي تقليد

جنبة رشدي تقليد

جنبة شرطي تقليد

جنبة رفتار ابزاري تقليد

مشاهدة فرايندهاي الگويي

كاركردهاي الگوبرداري

فصل پانزدهم: اختلالهاي يادگيري

عقب ماندگان ذهني

ويژگيهاي شاگردان عقب مانده

ناتوانيهاي يادگيري

اختلالهاي عاطفي

ويژگيهاي اختلالهاي عاطفي

اختلالهاي ارتباطي

اختلالهاي گفتاري

نقش معلم در اختلالهاي گويايي

اختلالهاي زباني

اختلالهاي بدني

آسيبهاي شنوايي

فلج مغزي

اختلالهاي صرعي

نابرخورداريهاى فرهنگى و اقتصادى

زمينه‏هاى نابرخوردارى كودكان

عادي سازي

ادغام اجتماعي شاگردان معلول

نكته هاي مهم براي معلمان كودكان استثنايي

نگرش

سنجش

آموزش

فصل شانزدهم: انتقال يادگيري

انتقال مثبت

نظرية تعميم

آموختن براي آموختن

پيش سازماندهنده ها

انتقال منفي

بازداري فراگرد و واگرد

مزاحمت عادت

تعميم نادرست

نقش معلم در انتقال يادگيري

فصل هفدهم: پردازش آگاهي يا يادآوري و فراموشي

توجه ارادي و غير ارادي

ماهيت محركها

انگيزة شخصي براي توجه

ادراك

معنادار بودن محركها

روشن بودن منظور

تاثير انتظار

اثر زمينه

ادراك كامل

حافظه

حافظة حسي

رهيافت پردازش آگاهي

حافظة كوتاه مدت

تقطيع

حافظة دراز مدت

رمز گرداني

سازماندهي

شرح و بسط

طرحواره

بازيافت

فراموشي

رمزگرداني

اندوزش

تباهي

تداخل

بازداري فراگرد

ناتواني در بازيافت

سركوبي

ravany

دانلود پاورپوینت روان شناسي يادگيري 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا