خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران 2021

دانلود جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران 2021

دانلود جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران 2021

لینک دانلود محصول

 جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ

لغات و اصطلاحات 1

افتراق ناحیه ای :Area differentiation

 توسعه کشت شهر:Agro polatan development

صرفه جویی تجمع :Agglomerationeconomy

انطباق :adaptive

دسترسی :Accessibility

مرحله شتاب :Acceleration stage

تقسیمات اداری : Administratire diristions

جغرافیای انسانی(قدیم) :anthropogeography

تباین مکانی :Areal differentiation

میانگین،متوسط :Average

نائل آمدن :Achive

برنامه اجرایی :Action plan

هدف :Aim

ارزیابی،برآوردکردن :Assess

جهت :Aspect

نرم افزارآرك ویو :Arcviwe

تجزیه وتحلیل :Analysis

روستای متراکم :Agglomerated village

مدل تجمع Agglomerated model

موقعیت مطلق :Abstrct position

نقطه شکست :Breeking point

 balance of payment: پرداخت موازنه

صنعت پایه ،صنعت مادر :Basic industry

مرز :Boundory

سرمایه :Capital

انباشت سرمایه :Capital accumulation

مجموعه تست

A. Choose the word or phrase that best completes the conversation.

1- “why didn’t ad drew win the election?”

“well, …………… he lied about his background worked against him.”

1. The facts are 2. because 3. when 4.the fact that

2- “Are we the only ones coming?”

“I asked Mary …………….. here, too.”

1.be 2. to be 3. being 4. will be

3- “How long is the flight?”

“………… knowledge, it takes about 3 hours.”

1. To the best of my 2. To my best

3. In my best 4. In best of my

4- “jane’s daughter is very rude.”

“you’re right; she has no manners …………..”

1.however 2. Whatsoever

3. whenever 4. evermore

5- “can you wait while I run into the library?”

“OK, ……….. you hurry.”

1.even though 2. As long as

3. when 4. Unless

6- “before last night, I hadn’t seen Dered in years.”

“Neither had I. …………. To see how he’s changed.”

1. It is interesting 2. I am interesting

3. I am interested 4. It is interested « 46» مهندسی عمران

7- “How is this game played?”

“Well the team ………….. the highest score wins.”

1- Gets 2. Is getting

3. got 4. That gets

8- “Did miller win the election?”

“I’m not sure …………. Or not.”

1. He won 2. That he won

3. If he won 4. Whether won

9- “why are you mad at John?”

“He’s been making a lot of trouble ……… me lately.”

1. For 2. To 3. With 4. By

10- “Let’s move the class to another room.”

“Well, there could be some problems ……….. that.”

1. To do 2.we do 3. For us doing 4.in doing

پاسخنامه

الف – واژه ها و یا عباراتی را که به بهترین شکل گفتگوهای زیر را تکمیل میکنند برگزینید:

 -1 گزینه ( 4 ) صحیح است

چرا اندرو در انتخابات موفق نشد؟

خوب، ………………. او در مورد گذشتهاش دروغ گفت به ضررش تمام شد” .

1 ) حقایق عبارتند از 2)چون

 )3 زمانی که 4) این حقیقت که

 -2 گزینه ( .2) صحیح است

آیا ما تنها کسانی هستیم که آمدهایم؟

من از Mary هم خواستم که این جا ……… .

 to be(2 be 1(

 will be (4 bing 3(

با توجه به معنای «بودن».

 -3 گزینه ( .1) صحیح است

پرواز چه مدت طول کشید؟

………، در حدود سه ساعت طول کشید.

1 ) تا جایی که من میدانم. 2) به بهترین دانستهام.

3 ) در دانسته من 4) در بهترین دانسته من

 -4 گزینه (2) صحیح است.

“دختر ژان خیلی بی ادب است.”

“حق با شما است. او ………….بوئی از اخلاق نبرده است.”

1 ) اگر چه، هرچند 2)به هیچ وجه،ابداً

3 ) هر زمان که، هنگامیکه 4) همیشه، در تمام وقت زبان تخصصی « 51»

 -5 گزینه (2) صحیح است.

“میتوانی صبر کنی تا من به سرعت سری به کتابخانه بزنم؟”

“خیلی خوب، ……………عجله داری.”

1 ) هر چند که 2) به شرطی که، فقط چون

3 ) زمانی که، هر وقت که 4) مگر اینکه، مگر

6 – گزینه ( .1) صحیح است

تا قبل از دیشب، سالها بود که Derek . را ندیده بودم

من هم همین طور…………… .

1 ) اینکه او چقدر عوض شده است را ببینم جالب است.

2 ) برام جالبه که عوض شدنش را ببینم.

3 ) علاقه مندم ببینم چقدر عوض شده.

4 ) علاقهمند است ببینم چقدر عوض شده

 -7 گزینه ( .4 ) صحیح است

” این بازی به چه شیوهای انجام میشود؟”

“خوب، تیمی که بالاترین امتیاز را کسب کند برنده میشود.”

1 )کسب کند 2) کسب میکند

3 ) کسب کرد 4) که کسب کند

 -8 گزینه (3) پاسخ صحیح است.

آیا Miller در انتخابات پیروز شد؟

مطمئن نیستم……………. یا نه.

.1 ) او برد 2) که او برد.

.3 ) آیا او برد 4) که برد.

 -9 گزینه ( .1 ) صحیح است

چرا از دست John عصبانی هستی؟

چون او اخیراً مشکلات زیادی …………… من ایجاد کرده است.

1 ) برای 2) به

3 )با 4)توسط

 ( -10 گزینه .3) صحیح است

بیایید کلاس را در اتاق دیگری تشکی دهیم.

خوب، میتواند(ممکن است) مشکلاتی وجود داشته باشد …………… آن.

1 ) انجام دادن 2) ما انجام میدهیم

3 ) برای ما برای انجام دادن 4) در انجام دادن

نوع فایل:Pdf

سایز :5.43 MB

 تعداد صفحه:177

دانلود جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا