خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت رهبری تحول در مدیریت تحول 2021

دانلود پاورپوینت رهبری تحول در مدیریت تحول 2021

دانلود پاورپوینت رهبری تحول در مدیریت تحول 2021

لینک دانلود محصول

فهرست
مقدمه
nمهارتهای رهبری
nدو عامل برتر در مهارتهای رهبری
n1-تئوری X  و Y مك گریگور
n2-مبانی اختیار سازمانی و رفتار مورد انتظار
nالگوهای رهبری
nالگوهای رهبری مبتنی بر موقعیت
nالگوی اقتضائی فیدلر
nالگوی راه كار-هدف
nالگوهای رهبری مراوده ای/دگرگون سازی
nوجه تمایز الگوی رهبری دگرگون ساز از رهبری مراوده ای از نظر Bass
nرهبری فره و الهام بخش
nتوجه ویژه به هر انسان سازمانی
nانگیختگی هوشمندانه
nفرآیند رهبری مراوده ای
nالگوهای رهبر/پیروی
nمدیر در نقش كارآفرین
n……

دانلود پاورپوینت رهبری تحول در مدیریت تحول 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا