خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پیشینه و مبانی نظری شکل گیری و گسترش شهرها 2021

دانلود پیشینه و مبانی نظری شکل گیری و گسترش شهرها 2021

دانلود پیشینه و مبانی نظری شکل گیری و گسترش شهرها 2021

لینک دانلود محصول

پیشینه و مبانی نظری شکل گیری و گسترش شهرها

 

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

-1پیشینه تحقیق……………………………… 12

2-2شهر…………………………………….. 14

2-2-1 شهر بر اساس نگرش سیستمی………………… 16

2-2-2شهرنشینی………………………………. 17

2-2-3 شهر نشینی در جهان سوم………………….. 19

2-3عوامل موثر در پیدایش شهرها………………… 20

2-3-1-عوامل طبیعی…………………………… 20

2-3-2-عوامل اقتصادی…………………………. 21

2-3 -3-عوامل سیاسی………………………….. 22

2-3-4-عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و اعتقادی………… 22

2-4 عوامل موثر بر رشد و توسعه فیزیکی شهرها…….. 23

2-4-1 عامل طبیعی……………………………. 23

2-4-2 عامل جمعیتی…………………………… 24

2-4-2-1  رشد طبیعی  جمعیت شهر ……………….. 26

2-4-2-2  اثر مهاجرت ………………………… 27

2-4-2-3 اثر گسترش محدوده وادقام آبادیهای پیرامونی 29   

2-4-3 عامل اقتصادی………………………….. 29

2-4-4 عامل سیاسی……………………………. 30

2-5 عوامل گسترش شهرها……………………….. 32

2-6 گسترش افقی و فیزیکی شهر………………….. 33

2-7 نقش و عملکرد شهر………………………… 35

2- 8 طرحهای مختلف توسعه شهری…………………. 36   

2-8-1 شهر ستاره ای………………………….. 36   

2-8-2 شهر خطی………………………………. 37

2-8-3 شهر گسترده……………………………. 39

2-8-4 شهر در مدل حلقه ای…………………….. 40

2-8-5 توسعه درد آور شهری ( زاغه ها و حلبی آبادها) . 41

2-8-6- ساخت دوایر متحد المرکز………………… 41

2-8-7 بافت ستاره ای…………………………. 42

2-8-8 ساخت چند هسته ای………………………. 43

2-9 تعریف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری……….. 44

2-10 اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری………. 45

2-10- 1 اهداف کلان ………………………….. 45

2-10-2  اهداف خرد یا ویژه……………………. 45

2-11 فرایندبرنامه ریزی کاربری اراضی شهری………. 47

2-12 طبقه بندی کاربریهای شهری………………… 48

2-12-1  طبقه بندی زمینهای دایر……………….. 48

2-12-2 اراضی بایر یا بدون استفاده شهری………… 50

2-13 استانداردهای فضا و مقیاس عملکردی کاربریها…. 51

2-14معیار های مکان یابی در بر نامه ریزی کاربری اراضی شهری 52

2-15مکاتب ونظریه های بر نامه ریزی کاربری اراضی شهری 53

2-15 -1مکتب كاركردگرایی……………………… 54

2-15 -2مکتب ساختارگرایی……………………… 55

2 .مبانی نظری تحقیق

در این فصل ابتدا درباره مفاهیم گسترش  افقی شهرها پرداخته شده است سپس در مورد عوامل موثر بر رشد وگسترش شهر ها که شامل عوامل طبیعی ، جمعیتی ، اقتصادی ، سیاسی پرداخته شده است ودر ادامه آن در مورد نظریه ها ی توسعه شهری و ساخت شهرها بحث شده است.

2-1- پیشینه تحقیق:

1- حسن هوشیار در صفحه 19 پایان نامه (برنامه ریزی توسعه فیزیکی شهرهای میانه اندام ، نمونه موردی شهر مهاباد) در سال  1383 آورده است که:   شهرها همانند موجودات زنده ،همواره از لحاظ کالبد بزرگتر و از لحاظ ساخت پیچیده تر می شوند. به دنبال این رشد فیزیکی ،شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آنها نیز به تدریج دگرگون می شود.  استقرار و توسعه فیزیکی شهرها ، در وهله اول تحت تاثیر شرایط محیطی و  جغرافیایی آنها قرار دارد و فضاهای مجاور شهری و عوامل گوناگون طبیعی ، از جمله شکل ناهمواری ها  ، وهمجواری شهر با عوارض طبیعی ، کوه ، دشت ، رودخانه ، جلگه وسواحل دریا ، وشرایط اقلیمی حاکم بر آنها ، در چگونگی توسعه شهرها نقش تعیین کننده ای دارند ، بطوری که شهرهابه تبعیت از این شرایط طبیعی شکل می گیرد و ضمن برقراری ارتباط با یکدیگر ، به رشد و توسعه خود ادامه می دهند . این شرایط درتعیین نقش و اندازه شهر ها سهم عمده ای ایفا می کند و مناسب بودن محیطهای جغرافیایی به صورت ناحیه ای ،تاثیر بسزایی  در روند و شکل گیری و توسعه آنها خواهد داشت .(هوشیار1383:ص19)

2 –  ایرج شاهی در صفحه 218 تا220 پایان نامه (امکانات و محدودیت های توسعه فیزیکی شهر تالش ) در سال  1384آورده است که:   به منظور رسیدن به توسعه پایدار شهری ، مدیریت توسعه پایدار شهری باید با استفاده و رعیت اصول و قوانین شهرسازی ومشارکت ودخالت شهروندان در فرایند شهرسازیو با توجه به عوامل اقتصادی و زیست محیطی به صورت آگاهانه  بر روند توسعه شهر تسلط داشته باشد ، تا محیطی مطلوب وشایسته زندگی انسان فراهم آید.  در سالهای اخیر توسعه ساخت وساز ها باعث اتصال و الحاق بافت روستایی به بافت شهری تالش گردیده است. ارتفاعات ،  رودخانه ، اراضی کشاورزی و رانش زمین از موانع عمده توسعه فیزیکی و کالبدی شهر تالش می باشد . وجود فضاهای خالی و بافت متخلخل در اثر الحاق تعدادی از روستاها به محدوده شهر و اراضی کشاورزی از امکانات توسعه شهر می باشد.  (شاهی ، ایرج1384، :ص218 و 220 )

دانلود پیشینه و مبانی نظری شکل گیری و گسترش شهرها 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا