خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود چالش های پذیرش دولت الکترونیک در ایران 2021

دانلود چالش های پذیرش دولت الکترونیک در ایران 2021

دانلود چالش های پذیرش دولت الکترونیک در ایران 2021

لینک دانلود محصول

دولت الکترونیک در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده‌اند و درصدد برآمده‌اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند. در حقیقت، به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است.

فهرست مطالب

فصل اول كلیات تحقیق

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسئله3

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق3

1-4- هدف اصلی6

1-5- اهداف تحقیق6

1-6- تاریخچه مطالعاتی7

1-7- سوالات تحقیق8

1-8- فرضیات تحقیق8

1-9- متغیر های تحقیق9

1-9-1- متغیر وابسته9

1-9-2- متغیر مستقل9

1-9-3- متغیر تعدیل9

1-10- پیشینه تحقیق9

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1- چالش دولت الکترونیک11

2-2- تکنولوژی‌های مختلف مورد استفاده دولت الکترونیک11

2-3- تحویل خدمات به شیوه الکترونیک12

2-4- دولت الکترونیک و موانع آن در ایران14

2-5- تعریف دولت الکترونیکی15

2-6- ساختار دولت الکترونیکی16

2-6-1- دولت وشهروندان ( G2C )16

2-6-2- دولت و تجار کسبه ( G2B )16

2-6-3- دولت و کارمندان ( G2E )17

2-6-4- دولت و دولت ( G2G )17

2-7- اهداف دولت الکترونیکی17

2-8- ضرورت وجود دولت الکترونیک18

2-9- دولت الکترونیک و امکان‌سنجی استقرار آن در ایران21

2-10- موانع گسترش دولت الکترونیک23

2-10-1- عوامل فرهنگی :23

2-10-2- عوامل سازمانی و اداری:24

2-10-3- کمبود منابع:25

2-11- دولت الکترونیک و روند آن در ایران25

2-12- خلق دولت الکترونیک27

2-13- استراتژی استقرار دولت الکترونیک28

2-14- وضعیت دولت الکترونیکی در هند29

2-15- موانع استقرار دولت الکترونیکی30

2-16- اهداف دولت الکترونیک30

2-17- تعاریف دولت الکترونیکى31

2-18- موانع شکل گیرى دولت الکترونیکى32

2-19- مراحل تکامل دولت الکترونیک32

2-20- مزایاى دولت الکترونیک33

2-21- دموکراسی الکترونیک33

2-22- رأی‌گیری الکترونیک36

2-23- مسائل و مشکلات مربوط به استقرار و توسعه دولت الکترونیک37

2-24- تعریف دولت الکترونیک38

2-25- مدیریت/ نظارت الکترونیک38

2-26- خدمات الکترونیک38

2-27- توسعه دولت الکترونیک در ایران39

2-28- مقایسه دولت الکترونیک در ایران با یک دولت الکترونیک استاندارد39

2-29- دولت الکترونیکی استاندارد:40

2-30- نکته مهم :40

2-31- مشکلات دولت الکترونیک در ایران:41

2-31-1- عدم یکپارچگی:41

2-31-2- پاسخگویی سریع ومناسب:42

2-31-3- پرداخت اینترنتی:42

2-31-4- عدم انجام امور عملیاتی:43

2-32- جایگاه و رتبه دولت الکترونیک ایران در جهان43

2-33- به سوی دولت الکترونیک‌46

2-33-1- اهداف‌46

2-34- تجارت الکترونیک یا دولت الکترونیک‌47

2-35- مراحل شکل‌گیری48

2-36- نمادهای دولت الکترونیک49

‌2-37- چالش‌ها50

2-38- کالبد شکافی دولت الکترونیک51

2-38-1- اهداف و موضوعات مورد بحث51

2-38-2- رویكردها و اهداف مختلف دولت الكترونیك51

2-39- مراحل تکاملی دولت الکترونیک52

2-40- گزارش سازمان ملل در برپائی دولت الکترونیک53

2-41- مطالعه جهانی UN/ASPA در توسعه دولت الکترونیک53

2-42- مراحل دولت الکترونیک از دیدگاه UNDP55

2-43- دیدگاه گارتنر در فازهای دولت الکترونیک55

2-44- دیدگاه کشور نیوزلند56

2-45- دیدگاهی دیگر – مراحل توسعه برای دستیابی به دولت الکترونیک58

2-46- چالشها و انگیزهها59

2-47- چالشهای امروز دولتها از دیدگاه UNDP60

2-48- چالشهای دولت الکترونیک از دیدگاه UNDP60

2-49- متدولوژی طراحی دولت الکترونیک از دیدگاه گارتنر61

2-50- آشنایی با دولت الکترونیک64

2-51- راهکارهای دولت الکترونیکی64

2-52- تحقق دولت الکترونیکی :65

2-53- مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی65

2-54- مشکلات دولت الکترونیکی66

2-55- ضرورت ایجاد دولت الکترونیک68

2-56- تسهیل خدمت رسانی به شهروندان69

2-57- نظریه “کارو” برای تحقق دولت الکترونیک70

2-58- اجرای سریع70

2-59- مراحل اجرای دولت الکترونیک70

2-60- ابزارهای دولت الکترونیک71

2-61- پرتال به عنوان یکی از مولفه های دولت الکترونیک71

2-62- خصوصیات یك پرتال دولتی72

2-63- قابلیت استفاده و راحتی كاربران72

2-64- دفتر روابط دولت با ملت73

2-65- تأمین سرمایۀ دفتر (الکترونیک)74

2-66- کانال های ارتباطی در دولت الکترونیک74

2-67- دولت الکترونیک، اصلاح الگوی مصرف و . . .75

2-68- دولت الکترونیک و ویژگیهای آن75

2-68-1- حقوق شهروندان در دولت الکترونیک75

2-68-2- تعامل خانواده و دولت الکترونیک76

2-69- تدوین و اجرای قوانین و مقرراتدر دولت الکترونیک76

2-70- رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعات دردولت الکترونیک76

2-71- امنیت در دولت الکترونیک77

2-72- دولت الكترونیك گامی مؤثر در جهت یكپارچه‌سازی مدیریت شهری78

2-73- موفقیتهای دولت ژاپن در زمینه دولت الكترونیك79

2-74- تجربه دولت الکترونیک در ایران81

 فصل سوم روش تحقیق

3-1- مقدمه84

3-2- روش تحقیق84

3-3- جامعه آماری مورد مطالعه85

3-4- حجم نمونه85

3-5- روش های گرد آوری اطلاعات86

3-5-1- روش كتابخانه ای86

3-5-2- روش میدانی86

3-6- پرسشنامه86

3-7- تعیین روایی پرسشنامه87

3-8- تعیین اعتبار(پایایی)پرسشنامه88

3-9- جامعه آماری :89

3-10- توصیف نمونه و تعیین حجم نمونه :89

3-11- روش گرد آوری اطلاعات :90

3-12- ابزار گرد آوری اطلاعات :91

 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه93

4-2- توصیف داده ها93

4-2-1- سن:94

4-2-2- سابقه کار:95

4-2-3- تحصیلات:96

4-2-4- وضعیت تاهل:97

4-3- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها98

4-4- نتایج توصیفی:98

4-4-1- ارزیابی سطح موفقیت دولت الکترونیک :98

4-4-2- ارزیابی سطح کیفیت خدمات و رفاه شهروندان در دولت الکترونیک :104

4-4-3- ارزیابی سطح فرایای مدیریت در دولت الکترونیک :106

4-5- نتایج استنباطی:109

4-5-1- فرضیه اول:109

4-5-2- فرضیه دوم :109

4-6- نتایج آزمون فرضیه ها:111

 فصل پنجم نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری:113

5-2- بحث114

5-3- محدودیتهای پژوهش114

5-4- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده115

5-5- پیشنهاد به محققان آتی116

منابع:117

ضمائم:120

ضمیمه الف-1: پرسشنامه121

ضمیمه الف-2124

دانلود چالش های پذیرش دولت الکترونیک در ایران 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا