خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویكرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش 2021

دانلود بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویكرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش 2021

دانلود بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویكرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش 2021

لینک دانلود محصول

بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویكرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش

 

طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای بهبود فرایند اداری كشور ما را فرا گرفته است و بسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند اما باید بررسی نمود كه چنین سیستمهایی تا چه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در بهبود تصمیم گیری  كمك نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید . هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویكرد تقسیم و غلبه بر بهبود تصمیم گیری مدیران می باشد وبه تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از مدل سازی فرایندهای اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مدل سازی فرایندها اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات مدل سازی فرایندها اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد جهت بهره برداری می باشد.روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد كه مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان در تحقق یافتن اهداف سازمانی اثربخش است ازنظر مدیران سازمان،مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان می تواند واقع گرایانه باشدوبا منابع موجود قابل پیاده سازی بوده و موثر است همچنین ازنظر مدیران سازمان، مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان قابل فهم و بدون ابهام بوده و برای تحقق مقررات و خط مشی های مقرر كمك می كند و شواهدی بررد فرضیهای سه گانه  مذكور وجودنداشت.

كلید واژه ها : فرایندهای سازمانی، مدل سازی هدف گرا، تقسیم و غلبه، آموزش و پرورش

 

فهرست مطالب 

 چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول_

کلیات تحقیق_ 3

1 – 1- پیشگفتار 4

1-2- بیان مسأله 5

1–3 اهمیت و ضرورت تحقیق_ 6

1–4  اهداف تحقیق_ 7

1-4–1  هدف اصلی_ 7

1-4–2 اهداف فرعی_ 7

1–5 سؤالات تحقیق_ 8

1-5–1 سؤال اصلی_ 8

1-5–2 سؤالات فرعی_ 8

1-6 -تبیین فرضیه های تحقیق_ 8

1-7- تعریف اصطلاحات و متغیرها 9

1-7-1-مدیریت فرایند_ 9

1-7-2- شبیه سازی  با زبان مدل سازی نمادین یا UML_ 9

1-8 – تقسیم و غلبه 10

فصل دوم_

مطالعات نظری_ 11

2-1- پیشگفتار 12

2-2-فرآیند_ 13

2-3- اهمیت نگرش فرآیندی در سازمان_ 14

2-4- مدیریت بر مبنای فرایند_ 15

2-5- فعالیتهای مورد نیاز جهت فرایند گرایی_ 18

2-6- مفهوم مسئولیت در سازمانهای فرایند محور 19

2-7- تحول نقش مدیریت در سازمانهای فرایند محور 20

2-7-1-طراحی_ 22

2-7-2- مربیگری_ 22

 2-7-3- تامین منابع و همراستایی_ 23

2-8- ساختار سازمانی در سازمانهای فرآیند محور 24

2-9- چالشهای فراروی سازمانهای جدیدفرایند محور 25

2-10- عوامل موفقیت مدیریت فرآیند محور 27

2-11-  مهمترین روشهای مدیریت فرایند محور در سازمان_ 28

2-12-رویکرد 8 گانه در مدیریت فرایندمحور 29

2-12-1- تعاملات یك فرایند با فرآیندهای دیگر_ 30

2-12-2 تنظیم فرآیند_ 31

 2-12-3 مطابقت فرآیند با خواسته های مشتری_ 31

2-12-4  مطابقت فرآیند با برنامه های استراتژیك سازمان_ 32

2-12-5 بهره وری فرآیند_ 32

2-12-6 كنترل شكستهای ممكن در فرآیندها 33

 2-12-7 ممیزی فرآیند_ 33

2-12-8 مهندسی مجدد فرآیندها 34

2-13  مدل سازی_ 34

2-14 UML_ 36

2-15انواع تکنیک های  مدل سازی_ 38

2-15-1 مدل سازی اهداف_ 38

2-15-2 مدل سازی منابع_ 41

2-15-3 مدل سازی قواعد_ 43

2-15-4 مدل سازی نقش ها 43

2-15-5 مدل سازی فرایند_ 45

2-16روش BPMN_ 46

2-17مزیت های BPMN_ 66

2-18پیشینه پژوهش__ 66

فصل سوم_

روششناسی تحقیق_ 72

3–1 پیشگفتار 73

3–2 روش تحقیق_ 73

3-2-1- در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است : 74

3-3- جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق_ 74

3-4- بر آورد حجم نمونه 75

3-5-  معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات_ 75

3-5-1-مصاحبه 75

3-5-2- پرسشنامه 75

3-5-2-1- معرفی پرسشنامه 75

3-5-2-2- چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه 76

3-6-روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability ) 78

3-6-1- روایی / اعتبار 78

3-7-  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات_ 78

3-8- خلاصه فصل_ 79

فصل چهارم_

مدلسازی و تحلیل آماری_ 80

4-1- پیشگفتار 81

4-2-مدلسازی سازمان آموزش و پرورش__ 81

4-3- تحلیل آماری_ 100

4-3-1-آزمون سوال اول پژوهش__ 100

4-3-2-آزمون سوال دوم پژوهش__ 101

4-3-3-آزمون سوال سوم پژوهش__ 102

فصل پنجم_

نتیجه گیری و پیشنهادات آتی_ 103

5-1- پیشگفتار 104

5-2- نتیجه گیری_ 104

5-2-1-نتایج تحلیل آماری داده ها 105

5-3- پیشنهادات آتی_ 105

منابع_ 107

 منابع فارسی_ 107

منابع خارجی_ 109

Abstract_ 112

Title_ 113

 


دانلود بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویكرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا