خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی جایگاه انتخاب و تربیت معلم در ساختار تشكیلاتی وزارت آموزش و پرورش 2021

دانلود بررسی جایگاه انتخاب و تربیت معلم در ساختار تشكیلاتی وزارت آموزش و پرورش 2021

دانلود بررسی جایگاه انتخاب و تربیت معلم در ساختار تشكیلاتی وزارت آموزش و پرورش 2021

لینک دانلود محصول

بررسی جایگاه انتخاب و تربیت معلم در ساختار تشكیلاتی وزارت آموزش و پرورش

 

آموزش مبنای توسعه است و سرمایه های انسانی[1]در دنیای امروز ارزشی گرانبها تر از ثروتهای طبیعی و زیر زمینی پیدا كرده اند، این از آن روست كه انسانهای دانا و توانا سرمایه های حقیقی و واقعی هر كشور را تشكیل می دهند، چرا كه منبع پایدار هر جامعه، نیروی انسانی آن است كه از لحاظ فكری، عاطفی و اجتماعی تربیت شده باشد( فروند 1973). از سوی دیگر بهبود كیفیت آموزش و پرورش در گرو تهیه و تدوین برنامه های مناسب تحصیلی و آموزشی به منظور پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان و بهبود كیفیت آموزشی معلمان است(باندی و وایلز 1382( و همه این موارد به مدرسه برمی گردد. در میان اركان مدرسه، نقش معلم( عامل نیروی انسانی) از همه مهمتر و چشم گیر تر است، اینكه بهكار گیری معلمان از چه فرآیندی پیروی می كند و چه مراحلی را می پیماید، یا چه بخش ها و واحدهایی در وزارت آموزش و پرورش در گیر این مساله می باشند، اغلب از نظرها دور مانده است. چگونگی استخدام معلمان و دستگاهای دست اندركارآن، در نمودارهای مختلف تشكیلاتی نهاد تعلیم و تربیت ایران، به طور معمول وبارها دستخوش تغییر شده است. با توجه به اینكه حجم عظیمی از فعالیت های وزارت آموزش و پرورش درگیر تامین و تربیت منابع انسانی مورد نیاز جامعه و از جمله برای خود این سازمان است، لذا توجه به نیروهای انسانی آن، در كلیه زمینه ها می تواند این وزارت خانه را در تحقق هدف های آن یاری رساند.

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه ………………………………………………………………………………. 1

فصل یكم ـ كلیات

– بیان مسأله ………………………………………………………………………. 3

– اهمیت پژوهش ………………………………………………………………….. 4

– هدف پژوهش…………………………………………………………………….. 9

– پرسشهاى پژوهش……………………………………………………………… 9

– كلید واژه ها………………………………………………………………………. 10

 

فصل دوم ـ ادبیات و پیشینه پژوهش

– سیرتحولات نظام تربیت معلم در ایران………………………………………… 13

– چگونگی گرینش معلم…………………………………………………………… 15

– شیوه های استخدام و جذب معلمان………………………………………….. 23

– جایگاه تربیت و به كار گیری معلمان در قوانین آموزش و پرورش…………….. 27

– تامین و تربیت نیروی انسانی………………………………………………….. 27

– سیاست های اجرایی تامین نیرو در دوره های مختلف…………………….. 28

– برنامه ریزی نیروی انسانی در آموزش و پرورش……………………………… 31

– ماموریت های وزارت آموزش و پرورش…………………………………………. 31

– ساختار آموزش و پرورش………………………………………………………… 32

– نمودارهای ستاد آموزش و پرورش…………………………………………….. 40

– سطوح تصمیم گیری در سازمان های آموزش و پرورش……………………… 41

– رویكردهای توسعه و بهبود كیفیت در آموزش و پرورش……………………… 43

– پیشینه پژوهشی……………………………………………………………….. 45

 فصل سوم ـ روش تحقیق

– روش پژوهش……………………………………………………………………… 70

– روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………….. 70

– تجزیه و تحلیل یافته ها………………………………………………………….. 70

– جامعه آماری‏و نمونه تحقیق…………………………………………………….. 70

 فصل چهارم – تجزیه و تحلیل

تربیت و به كار گیری معلمان در قوانین آموزش و پرورش

– قوانین آموزش و پرورش در ایران………………………………………………… 72

– قانون تشكیل شوراهای منطقه ای…………………………………………….. 74

– شورای عالی آموزش و پرورش و قوانین آن……………………………………. 80

– قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شْهرستانها و مناطق81

– تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت……………………………………………… 82

– قانون تاسیس دارالمعلمین مركزی…………………………………………….. 84

– قانون تربیت معلم و تاسیس دانشسراهای مقدماتی……………………….. 86

– دانشسرای كشاورزی و سایر مراكز تربیت معلم……………………………… 87

– دانشگاه تربیت معلم…………………………………………………………….. 90

– قوانین و مقررات تربیت معلم پس از انقلاب اسلامی…………………………. 91

– مراكز تربیت معلم فتی و حرفه ای……………………………………………… 95

– تعهد خدمت در آموزش و پرورش………………………………………………… 95

– آموزش ضمن خدمت……………………………………………………………… 98

– قانون تشویق معلمان باز نشسته به ادامه همكاری با آموزش و پرورش…… 108

– قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش………………………………………… 109

– آموزش متعهدین خدمت در آموزش و پرورش…………………………………… 111

– لایحه نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران…………………………. 115

– جدول عوامل و ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل معلمان…………………… 128

– لایحه اصلاح سلختار نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران………. 130

– اصلاحات در آموزش و پرورش……………………………………………………. 133

– منشوراصلاحات در آموزش و پرورش…………………………………………….. 135

– سند ملی توسعه آموزش و پرورش…………………………………………….. 141

– دانشگاه تربیت معلم پیامبر اعظم……………………………………………… 144

 ساختارها و تشكیلات وزارت آموزش و پرورش

– سازمان اداری و تحولات تشكیلاتی وزارت آموزش و پرورش تا سال 1358…. 146

– تفكیك و تقسیم وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر 153

– تشكیل وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی…………………….. 155

– تشكیلات ستادی آموزش و پرورش در سال 1350……………………………. 157

– وزارت آموزش و پرورش در سال 1357………………………………………….. 158

– تشكیلات ستادی وزارت آموزش و پرورش از 1350 تا 1357………………….. 158

– تحول ساختاری وزارت آموزش و پرورش بعد از انقلاب تا 1371………………. 159

– معاونت های مرتبط با به كار گیری معلمان در نمودار تشكیلاتی سال 1358161

– تشكیلات ستادی آموزش و پرورش تا سال 1384…………………………….. 164

– بررسی و تحلیل ساختار و تشكیلات آموزش و پرورش ایران………………… 165

– تشكیلات ستادی آموزش و پرورش در سال 1383……………………………. 175

– تشكیلات ستادی آموزش و پرورش در سال 1385……………………………. 178

– تشكیلات ستادی آموزش و پرورش در سال 1387……………………………. 178

– تشكیلات ستادی آموزش و پرورش در سال 1388……………………………. 180

 فصل پنجم – یافته ها، نتیجه بررسی، محدودیت‏ها و پیشنهادها

– یافته ها- نتیجه بررسی…………………………………………………………. 184

– محدودیت ها………………………………………………………………………. 188

– پیشنهادها………………………………………………………………………… 188

 – كتابنامه

دانلود بررسی جایگاه انتخاب و تربیت معلم در ساختار تشكیلاتی وزارت آموزش و پرورش 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا