خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی عوامل موثر بر تلاش مالیاتی در برخی ازكشورهای صادركننده نفت با تاكید بر شاخص های حكمرانی خوب 2021

دانلود بررسی عوامل موثر بر تلاش مالیاتی در برخی    ازكشورهای صادركننده نفت با تاكید بر شاخص های حكمرانی خوب 2021

دانلود بررسی عوامل موثر بر تلاش مالیاتی در برخی ازكشورهای صادركننده نفت با تاكید بر شاخص های حكمرانی خوب 2021

لینک دانلود محصول

دولت ها برای ارائه خدمات عمومی ملزم به صرف هزینه های كلان می باشند. تامین مالی چنین هزینه هایی از طرق مختلف صورت می پذیرد كه یكی از آنها مالیات است. مالیات در واقع مشاركت در هزینه های جامعه محسوب می شود. به همین دلیل افراد به نسبت برخورداری از امكانات جامعه بایستی در هزینه های آن نیز مشاركت داشته باشند. لذا موضوع این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر تلاش مالیاتی در برخی از كشورهای صادركننده نفت، با تاكید بر شاخص های حكمرانی خوب می باشد. از این رو در قالب الگوی رگرسیون خطی مبتنی بر داده های تابلویی به بررسی عوامل موثر اقتصادی و همچنین شاخص حكمرانی خوب بر تلاش مالیاتی بر اساس دو شاخص نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و نسبت درآمد جاری به تولید ناخالص داخلی طی دوره 1998- 2010 برای تعدادی از كشورهای صادركننده نفتی پرداخته شد. نتایج حاكی است كه در كشورهای نفتی، متغیر درآمد سرانه اثر مثبت، متغیر نرخ رشد جمعیت و ارزش افزوده بخش كشاورزی اثر منفی و درجه بازبودن اقتصاد اثر مثبتی بر تلاش مالیاتی دارند. ازشاخص های حکمرانی خوب شاخص حاکمیت قانون و کنترل فساد از معناداری لازم برخوردار بوده و اثر منفی بر تلاش مالیاتی داشته است.

فهرست مطالب

چكیده4

 فصل اول: كلیات تحقیق

1 -1- مقدمه5

1-2- تشریح و بیان مساله6

1-3- اهمیت و ارزش تحقیق7

1-4- اهداف تحقیق8

1-5- فرضیه های تحقیق8

1-6- روش تحقیق8

1-7- کلید واژه9

 فصل دوم:ادبیات موضوع

2-1- مقدمه12

2-2- مفهوم كلی مالیات و نقش آن در اقتصاد13

2-3 پایه ونرخ مالیاتی14

2-4- درآمدهای دولت15

2-5 اصول مالیات15

2-6-كارایی اقتصادی مالیات16

2-7 مفهوم ظرفیت مالیاتی16

2-8-تلاش مالیاتی16

2-9- عوامل موثر بر تلاش مالیاتی17

2-10-شاخص های حكمرانی خوب18

2-11 مروری بر مطالعات تجربی21

2-11-1- مطالعات داخلی21

2-11-2 مطالعات خارجی23

2-12- خلاصه فصل دوم29

 فصل سوم: مواد و روشها

3-1- مقدمه30

3-2- متدولوژی تحقیق31

3-2-1- بررسی ساختار داده های تركیبی و انواع مدل های آن31

3-2-2- اثرات ثابت و تصادفی32

3-3- الگوی مورد بررسی32

3-4حدود و قلمرو تحقیق و منابع داده ها35

3-5آزمون های روش داده های تابلویی36

3-6 خلاصه فصل سوم38

 فصل چهارم: بررسی نتایج تجربی

4-1 مقدمه39

4-2 بررسی ایستایی متغیرها40

4-3- برآورد الگوی تلاش مالیاتی (TR/GDP)بدون درآمدهای نفتی40

4-4-برآورد الگوی تلاش مالیاتی(TR/GDP) با درآمدهای نفتی44

4-5- برآورد الگوی تلاش مالیاتی(CR/GDP) بدون درآمدهای نفتی47

4-6- برآورد الگوی تلاش مالیاتی (CR/GDP) با درآمدهای نفتی51

4-7 خلاصه فصل چهارم55

 فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1 مقدمه56

5-2- آزمون فرضیه ها57

5-3- پیشنهادات59

5-3-1- پیشنهادات سیاستی59

5-3-2- پیشنهادات برای مطالعات آتی61

5-4- محدودیت های تحقیق61

فهرست منابع62

پیوست ها65

چكیده انگلیسی ……………………………………………………….66

 فهرست جداول

جدول 3-1- كشورهای منتخب صادركننده نفت…………………………………………..35

جدول 4-1 نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای تاثیرگذار بر تلاش مالیاتی40

جدول4-2 نتایج برآورد الگوی( 4-1) به روش اثرات تصادفی برای تلاش مالیاتی(TR/GDP)41

بدون درآمد نفتی41

جدول 4-3- نتایج آزمون نسبت راستنمایی برای بررسی ناهمسانی واریانس در الگوی (4-1)43

جدول 4-4- نتایج آزمون والدریج در الگوی (4-1)44

جدول4-5 نتایج برآورد الگوی(4-2) به روش اثرات تصادفی برای تلاش مالیاتی(TR/GDP)45

با در آمد نفتی45

جدول 4-6- نتایج آزمون نسبت راستنمایی برای بررسی ناهمسانی واریانس در الگوی (4-2)47

جدول 4-7- نتایج آزمون والدریج در الگوی (4-2)47

جدول4-8 نتایج برآورد الگوی 4-3 به روش اثرات ثابت و تصادفی برای تلاش مالیاتی (CR/GDP)بدون در آمدنفتی48

جدول 4-9 نتایج آزمون نسبت راستنمایی برای الگوی( 4-3)50

جدول 4-10 نتایج آزمون والدریج برای الگوی (4-3)51

جدول4-11 نتایج برآورد الگوی(4-4) به روش اثرات تصادفی برای تلاش مالیاتی(CR/GDP)52

جدول4-12 نتایج آزمون نسبت راستنمایی برای الگوی (4-4)54

جدول 4-13 نتایج آزمون ولدریج برای الگوی (4-4)54

دانلود بررسی عوامل موثر بر تلاش مالیاتی در برخی ازكشورهای صادركننده نفت با تاكید بر شاخص های حكمرانی خوب 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا