خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان 2021

دانلود بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان 2021

دانلود بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان 2021

لینک دانلود محصول

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر كلاس پنجم دو مدرسه در كرج انجام شده است.

جامعه پژوهش عبارت است از كلیه دانش آموزان سال پنجم ابتدایی در شهرستان كرج كه از بین آنها 100 آزمودنی با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

ابزار اندازه گیری در این تحقیق عبارت است از آزمون مداد كاغذی چند جوابی برای سنجش خلاقیت (MPPT ) و همین طور برای سنجش عملكرد تحصیلی آزمودنیها ازمعدل نیم سال گذشته آنها استفاده شد كه پس از جمع آوری داده ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون به تحلیل داده ها پرداخته شد كه ضریب همبستگی (%29r= )به دست آمد و معلوم شد كه بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی آزمودنیها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 فهرست مطالب

 1. چکیده
 2. فصل اول : کلیات تحقیق
 3. مقدمه
 4. مسئاله پژوهشی
 5. فرضیه پژوهشی
 6. اهداف تحقیق
 7. تعریف اصطلاحات
 8. تعایف سازنده و مفهومی
 9. خلاقیت
 10. پیشرفت تحصیلی
 11. تعاریف عملیاتی اصطلاحات
 12. خلاقیت
 13. پیشرفت تحصیلی
 14. فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
 15. خلاقیت
 16. هوش و خلاقیت
 17. مراحل خلاقیت
 18. پرورش خلاقیت در کودکان
 19. نقش مدرسه در بارور کردن خلاقیت
 20. ویژگی های کودکان خلاق
 21. نظریه های مربوط به خلاقیت
 22. خلاقیت به عنوان الهام خدایی
 23. خلاقیت به عنوان دیوانگی
 24. خلاقیت به عنوان نبوغ شهودی
 25. خلاقیت به عنوان نیروی حیاتی
 26. نظریه تداعی گرایی
 27. نظریه گشتالت
 28. مکتب شناختی
 29. نظریه روانکاوی
 30. روانکاوی جدید
 31. عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی
 32. تاثیر معلمان بر خلاقیت
 33. فصل سوم : روش تحقیق
 34. جامعه
 35. نمونه
 36. طرح تحقیق
 37. ابزار اندازه گیری
 38. آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت (MPPT)
 39. روش آماری
 40. فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
 41. تجزیه و تحلیل داده ها
 42. فصل پنجم : نتیجه گیری
 43. محدودیت های تحقیق
 44. پیشنهادهای تحقیق
 45. خلاصه تحقیق
 46. منابع
 47. ضمایم
 48. فرم پرسشنامه رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

دانلود بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا