خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت 2021

دانلود گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت 2021

دانلود گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت 2021

لینک دانلود محصول

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

 

اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهی و نحوة بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث‌های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزة جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.

 

فهرست

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………… 1

واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 1

گفتار نخست: گفتمان فقهی اهل سنت…………………………………………………………………….. 4

الف) جرائم علیه امنیت ملت…………………………………………………………………………………………. 4

ب) جرم علیه امنیت دولت……………………………………………………………………………………………. 8

گفتار دوم: گفتمان فقهی شیعه…………………………………………………………………………………. 15

الف) جرم علیه امنیت ملت……………………………………………………………………………………………. 15

ب) جرم علیه امنیت دولت……………………………………………………………………………………………. 20

گفتار سوم: گفتمان فقهی در دوران معاصر……………………………………………………………… 23

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………. 29

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

دانلود گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا