خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود كارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان 2021

دانلود بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود كارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان 2021

دانلود بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود كارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان 2021

لینک دانلود محصول

بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود كارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان

 

هدف از این پژوهش بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و خود كارآمدی باخلاقیت دانش آموزان دوره راهنمایی بود. بدین منظور، پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور(2001)، خودکارآمدی عمومی جروسالم و شوارزر (1992، به نقل از فولادچنگ، 1382) و خلاقیت عابدی (1372) به 329 نفر شامل 169 دختر و 160 پسر که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند، ارائه شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جهت گیری هدف تسلطی- گرایشی و جهت گیری هدف عملکردی- اجتنابی نمره کل خلاقیت و ابعاد آن را به صورت معنی داری پیش بینی می کنند. همچنین خودکارآمدی نیز خلاقیت را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی می کند. نتایج آزمون  t نشان داد که جهت گیری هدف عملکردی-گرایشی دختران بیشتر از پسران است. در انواع دیگر جهت گیری های هدف تفاوت معنی داری بین دختران و پسران مشاهده نشد. همچنین در نمره کل خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما نمرات ابعاد ابتکار و بسط دختران بیشتر از پسران بود. در نمرات خودکارآمدی دختران و پسران نیز تفاوف معنی داری مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: خلاقیت، جهت گیری هدف پیشرفت، خودکارآمدی.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………. 4

1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 5

1-5-  سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………………… 7

1-6-1- خلاقیت………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6-2- جهت گیری هدف……………………………………………………………………………………… 7

1-6-3- خودكار آمدی…………………………………………………………………………………………….. 8

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………….. 8

1-7-1- خلاقیت……………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-2- جهت گیری هدف…………………………………………………………………………………….. 8

1-7-3- خودكارآمدی……………………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-1- خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………… 11

2-1-1-1-  رویكردهای مختلف به خلاقیت……………………………………………………….. 13

2-1-1-1- 1- دیدگاه روانكاوی………………………………………………………………………. 13

2-1-1-1-2- دیدگاه رفتارگرایی…………………………………………………………………….. 14

2-1-1-1-3- دیدگاه انسان گرایی………………………………………………………………….. 15

2-1-1-1-4- دیدگاه شناختی………………………………………………………………………… 16

2-1-2- جهت گیری هدف پیشرفت………………………………………………………………………….. 17

2-1-2-1- انگیزش……………………………………………………………………………………………….. 17

2-1-2-2- انگیزش ومفهوم هدف……………………………………………………………………….. 18

2-1-2-3- نظریه جهت گیری هدف پیشرفت……………………………………………………. 19

2-1-3- خودكارآمدی……………………………………………………………………………………………… 21

2-2- تحقیقات پیشین…………………………………………………………………………………………………. 25

2-2-1- جهت گیری هدف پیشرفت و خلاقیت…………………………………………………… 25

2-2-2- خودكارآمدی و خلاقیت……………………………………………………………………………. 26

2-2-3- تفاوت های جنسیتی درخلاقیت……………………………………………………………… 27

2-2-4- تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف پیشرفت……………………………. 29

2-2-5- تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی……………………………………………………. 30

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 32

3-2- جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری…………………………………………………………… 32

3-3- ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………. 33

3-3-1- پرسشنامه خلاقیت………………………………………………………………………………………. 33

3-3-2- پرسشنامه اهداف پیشرفت………………………………………………………………………….. 34

3-3-3- پرسشنامه خودكارآمدی………………………………………………………………………………. 36

3-4- روش اجرا……………………………………………………………………………………………………………. 38

3-5- روش آماری…………………………………………………………………………………………………………. 38

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………….. 40

4-2- یافته های استنباطی و بررسی سوالات تحقیق……………………………………………….. 41

4-2-1- بررسی رابطه جهت گیری های هدف، خودکارآمدی وخلاقیت……………. 41   

4-2-2- پیش بینی خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و خودکارآمدی……. 41

4-2-3- پیش بینی ابعاد خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و

خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………………… 43

4-2-4- بررسی تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و

خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………………… 44

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-1- جهت گیری هدف و خلاقیت…………………………………………………………………….. 47

5-1-2- خودکارآمدی و خلاقیت……………………………………………………………………………… 48

5-1-3- تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش……………………………………………… 49   

5-2- کاربردهای پژوهش……………………………………………………………………………………………… 50

5-3- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………… 51

5-4- پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 51

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………. 52

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 57

پیوست ها………………………………………………………………………………………….. 63

 

فهرست جداول 

جدول 3-1: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه خلاقیت………………………………………. 34

جدول 3-2: همبستگی خرده مقیاس های پرسشنامه خلاقیت با نمره کل پرسشنامه. 34

جدول 3-3: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه جهت گیری هدف……………………… 35

جدول 3-4: ضرایب همبستگی نمره هر جهت گیری با سوالات مربوط به آن

 جهت گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 36

جدول 3-5: ضرایب همبستگی نمره هر سوال با نمره کل پرسشنامه خودکارآمدی…… 37

جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره متغیرهای پژوهش……….. 40

جدول 4-2: ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………….. 41

جدول 4-3: رگرسیون خلاقیت روی جهت گیری های هدف و خودکارآمدی…………….. 42

جدول 4-4: رگرسیون ابعاد خلاقیت روی جهت گیری های هدف وخودکارآمدی……… 43

جدول 4-5: تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و خودکارآمدی    45

دانلود بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود كارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا