خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود 2021

دانلود بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود 2021

دانلود بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود 2021

لینک دانلود محصول

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

 

چكیده:

اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند ، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند اطلاعاتی است که نشان دهنده توان مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت می باشد. یکی از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه می سازد ریسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگی واحد تجاری می باشد. در این پژوهش مفهومی به نام ضریب واکنش سود به عنوان نسبت تاپیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی شرکتها به عنوان معیاری برای تصمیمات منطقی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنند گان مالی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر ریسک عدم پرداخت به عنوان معیاری از توان مالی شرکتها بر این ضریب واکنش سود مورد مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی  تحقیق 4 سال و از سال 1384 تا 1387 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS   و به كمك آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود می باشد.

 

مقدمه:

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

اگرچه افراد و گروه های مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات  دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد ، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت، البته  پنهان نگاه داشتن خبرهای بدی که آگاهی نسبی قبلی در مورد آن وجود دارد ، تا حد زیادی بعید به نظر می رسد. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب می شود تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. با تاکید بر ادعای وجود بازندگان بسیار و برندگان اندک در بازار ، می توان علت اصلی اقدامات  بازیگران عرصه بازار برای کاهش پنهان کاری و اختفای اطلاعات را درک کرد، اقداماتی که از طریق ایجاد تقاضا برای انتشار عمومی اطلاعات ، معنی دار می شود و ابزاری موثر برای کاهش توزیع مخاطرات سرمایه گذاران در بازار است. ازجمله  اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود اشاره کرد. از این رو برای شناخت و توضیح علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سود مطرح گردید .

طی تحقیقات مختلف رابطه بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداختکه یکی از مهمترین ریسک هایی است که در مورد شرکت ها وجود دارد تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد.

 

فهرست مطالب:

چكیده:    1

مقدمه:    2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه            4

2-1 بیان مسئله      6

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق           8

4-1 اهداف تحقیق   9

5-1 چارچوب نظری تحقیق   9

6-1 فرضیه های تحقیق        12

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات       13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه            15

2-2 مبانی نظری تحقیق- بخش اول:    16

1-2-2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه:      16

2-2-2 آگاه شدن از واکنش بازار          18

3-2-2-پژوهش بال و براون  19

4-2-2 نتیجه تحقیق بال و براون         20

5-2-2 ضریب واکنش سود    22

3-2 بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره:    25

1-3-2 مفاهیم سود در حسابداری:        25

2-3-2 روش های پیش بینی سود:        27

3-3-2 مدل باکس- جنکینز:   28

4-3-2 مراحل عملی روش باکس- جنکینز:         28

5-3-2 مدل گام زدن تصادفی: 29

4-2 بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره           30

1-4-2 بازده          30

2-4-2 روش های محاسبه بازده سهامداران         30

3-4-2 بازده مورد انتظار      34

4-4-2 بازده مورد انتظار پرتفولیو       34

5-4-2 بازده غیرعادی سهام   36

5-4-2 تئوری بازار کارآ       40

6-4-2 تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی          40

7-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ    41

8-4-2 پاسخ نظریه بازار کارآ            41

9-4-2 بازار چطور کارآ می شود؟       42

10-4-2 درجات کارایی        42

5-2-بخش چهارم ریسک  عدم پرداخت: 43

1-5-2 ماهیت ریسک:         43

2-5-2 ریسک چیست؟         43

3-5-2 انواع ریسک            44

4-5-2 ریسک عدم پرداخت( نکول)     45

5-5-2 روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت:            45

6-2بخش پنجم پیشینه تحقیق  50

1-6-2 تحقیقات خارجی        50

2-6-2 تحقیقات داخلی          60

7-2 خلاصه فصل  62

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه            65

2-3 روش تحقیق    65

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری     66

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق:      67

5-3 متغیرهای مدل 68

6-3 قلمرو تحقیق   72

7-3 روش های جمع اوری اطلاعات    73

8-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات    73

1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی     73

9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش    78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏            81

2-4  شاخص های توصیفی متغیرها     81

3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق            84

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:           84

5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 85

1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول:          85

2-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم           90

3-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم           97

4-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم        99

5-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم          101

6-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم          102

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه            108

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها    109

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول           109

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم           109

3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم          110

4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم        111

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم          111

6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم          112

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق  112

4-5 پیشنهادها       113

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش   113

2-4-5 پیشنهادهاییبرای پژوهش های آتی           113

5-5 محدودیت های تحقیق     114

پیوست ها

جدول مربوط به صنایع و نام شركت های نمونه آماری      116

منابع و ماخذ

منابع فارسی:        121

منابع لاتین:          122

منابع اینترنتی:      125

چکیده انگلیسی:     126

 

فهرست جداول:

جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود    11

جدول( 1-2 )عوامل موثر بر ضریب واکنش سود            25

جدول( 2-2) ضرایب شاخص Z آلتمن   49

جدول( 3-2 )طبقه بندی شرکتها توسط کریستین و رای      56

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری)         82

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) برای متغیر وابسته (بازده غیر عادی انباشته) تحقیق    85

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو سود غیر منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غیر عادی(CAR)   86

جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره 87

جدول (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره 88

جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی          91

جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی 92

جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون  برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی 93

جدول( 9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی  تاثیر ورود متغیر ریسک عدم پرداخت بر ضرایب آماری فرضیه یک           95

جدول (10-4) خلاصه نتایج حاصل از فرضیه شماره 2      96

جدول (11-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 3      98

جدول (12-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 4      100

جدول (13-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5      101

جدول (14-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5      103

جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل  104

جدول(16-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter  105

 

فهرست نمودارها:

نمودار (1-2 ) همبستگی کاملاً منفی     35

نمودار (2-2) همبستگی کاملاً مثبت     35

نمودار (3-2 ) همبستگی صفر و عدم همبستگی   36

نمودار (4-2 ) انواع ریسک  44

نمودار (1-3) مدل تحلیلی تحقیق         67

نمودار (1-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره      89

نمودار (2-4) خط و معادله رگرسیون   90

نمودار (3-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون            94

 

 

عنوان: بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود
فرمت: word
تعداد صفحات: 140

عنوان: بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

فرمت: word

تعداد صفحات: 140

 

دانلود بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا