خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پیش بینی علایم درد مزمن بر اساس سابقه کودک آزاری و شیوه های فرزند پروری 2021

دانلود پیش بینی علایم درد مزمن بر اساس سابقه کودک آزاری و شیوه های فرزند پروری 2021

دانلود پیش بینی علایم درد مزمن بر اساس سابقه کودک آزاری و شیوه های فرزند پروری 2021

لینک دانلود محصول

 پیش بینی علایم درد مزمن بر اساس سابقه کودک آزاری و شیوه های فرزند پروری

چکیده

 

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی علایم درد مزمن بر اساس سابقه کودک آزاری و شیوه های فرزند پروری می باشد. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  وتحقیقات اردبیل  در مقطع کارشناسی  ارشد در سال تحصیلی 91-90 که تعدادشان 1200نفر می‌باشد  تشکیل می دهند . روش نمونه گیری در این پژوهش در دو مرحله انجام شد ابتدا از کل جامعه بر حسب جدول مورگان برای 1200نفرجامعه 291 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد و از بین افرادی که نمره درد مزمن بالایی داشتند تعداد 60 نفر بصورت روش تصادفی انتخاب شد. جهت اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه درد مزمن اصغری مقدم، پرسشنامه کودک آزاری CASERS و پرسشنامه فرزندپروری دروزی وتی من و برای بررسی فرضیه ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است .نتایج نشان داد شیوه های فرزند پروری و کودک آزاری در درد مزمن تاثیر داد و همچنین کودک آزاری و شیوه های فرزند پروری میتواند علائم درد مزمن را پیش بینی کند .

 

فهرست مطالب

 

چکیده. ج‌

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه. 1

1-1- بیان مسئله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-3- اهداف مشخص تحقیق.. 7

1-4- اهداف اختصاصی تحقیق.. 7

1-5- سوالات تحقیق.. 7

1-6- فرضیه های تحقیق.. 7

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه. 10

دردمزمن.. 10

علایم درد مزمن.. 12

ملاک تشخیص درد مزمن بر اساس DSMIV.. 13

نظریه های دردمزمن.. 13

رویکردهای روانشناسی دردمزمن.. 17

ارتباط اختلالات روانی با درد مزمن.. 18

الف) ارتباط افسردگی با دردمزمن.. 19

ب) ارتباط اضطراب با دردمزمن.. 21

ج)رابطه اختلال استرس پس از ضربه با دردمزمن.. 22

د)رابطه اختلال تبدیلی با دردمزمن.. 23

کودک آزاری و ابعاد آن. 24

تاریخچه کودک آزاری.. 24

1-کودک آزاری جسمی.. 25

كودك آزاری عاطفی.. 25

ج)کودک آزاری جنسی.. 26

د)غفلت… 29

6-اعوارض و پیامد های کودک آزاری.. 30

فرزند پروری.. 32

تاریخچه شیوه های فرزند پروری.. 33

نظریه اریکسون. 34

نظریه آدلر. 35

پیامدهای شیوه های فرزندپروری.. 36

شیوه های فرزند پروری.. 38

الف) روش فرزند پروری استبدادی.. 38

ب) روش فرزند پروری مقتدرانه (دموکرتیک) 39

ج)روش فرزند پروری سهل گیر. 41

پژوهش های انجام یافته در خارج کشور. 42

پژوهش های انجام یافته در داخل کشور. 46

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه. 51

روش تحقیق.. 51

جامعه آماری.. 51

نمونه و روش نمونه گیری.. 51

شیوه ی اجرای پژوهش…. 51

ابزار پژوهش…. 52

الف) پرسشنامه درد مزمن.. 52

ب) پرسشنامه کودک آزاری ( casrs) 52

مقیاس فرزند پروری.. 53

فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل داده ها

روش تجزیه وتحلیل داده ها 54

الف-ویژگی های جمعیت شناختی.. 56

ب-یافته های توصیفی.. 59

ج-یافته های استنباطی.. 60

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری.. 67

محدودیت های پژوهش…. 67

پیشنهادات پژوهشی.. 70

منابع. 73

دانلود پیش بینی علایم درد مزمن بر اساس سابقه کودک آزاری و شیوه های فرزند پروری 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا