خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود جزوه روانشناسی شخصیت رشته مشاوره 2021

دانلود جزوه روانشناسی شخصیت رشته مشاوره 2021

دانلود جزوه روانشناسی شخصیت رشته مشاوره 2021

لینک دانلود محصول

جزوه روانشناسی شخصیت رشته مشاوره

فصل اول :مطالعه ی شخصیت

مطالعه ی شخصیت: سنجش، پژوهش و نظریه

1- شخصیت ما میتواند انتخابهای ما را محدود کند یا آنها را گسترش دهد.

2- تعداد و تنوع موقعیت اجتماعی که مشتاقانه در آن شـرکت مـیکنـیم توسـط شخصـیت مـا تعیـین مـیشـود مثـل

مردم آمیزی یا کمرویی نسبی ما.

توصیف شخصیت خودتان

1- آزمون شخصیتی که وسیعاً به کار رفته، آزمون (فهرست صفت) است که برای توصیف شخصیت به نحو شگفتانگیزی

300 صفت را پیشنهاد میکند افرادی که این آزمون را انجام میدهند صفاتی را علامـت مـیزننـد کـه آنهـا را بترتیـب

توصیف میکند.

جایگاه شخصیت در تاریخ روانشناسی

1- روانشناسی به صورت یک علم مستقل و عمدتاً آزمایشی، از ترکیب اندیشههـایی از فلسـفه و فیزیولـوژی پیـدا شـده

است. تولد این رشتهی علمی بیش از یک قرن پیش در آلمان و به طور عمده با کار ویلهلم و ونت واقـع شـده کـه اولـین

آزمایشگاه روانشناسی را در سال 1879 در دانشگاه لایپزیگ بنا نهاد.

مطالعه ی هوشیاری

1- علم نوین روانشناسی بر تجزیهی هشیار به عناصر آن تمرکز نمود و روش آن از رویکردی الگو برداری شد که توسـط

علوم طبیعی به کار برده شده.

2- وونت و روانشناسی دیگر زمان وی که به مطالعه ماهیت انسان میپرداختند به شدت تحت تاثیر رویکرد علوم طبیعی

قرار داشته و آن را در مطالعه ذهن به کار میبردند. چون این پژوهشگران خود را به روش آزمایشی محدود کردنـد، تنهـا

آن فرایندهای ذهنی را مورد مطالعه قرار دادند که ممکن بود تحت تأثیر محركهای بیرونی قرار داشته باشند و بتوان آن

را توسط آزمایشگر دستکاری و کنترل کرد. در این رویکرد روانشناسی آزمایشی جایی برای موضوع پیچیده و چندوجهی

شخصیت وجود نداشت.

مطالعه ی رفتار

1- در اوایل دههی قرن 20 روانشناس آمریکایی، جان بی واتسون در دانشگاه جان هـاپکینز در شـهر بـالتیمور، فرضـیه

انقلابی را علیه کار ویلهلم وونت به وجود آورد.

مطالعه ی علمی شخصیت

1- در دههی 1930 مطالعهی شخصیت در روانشناسی آمریکایی عمدتاً از طریق کار (هنری موری) و (گـوران آلپـورت)

در دانشگاه هاروارد رسمیت و نظام یافت.

2- روانشناسان علمی بر این باور رسیدند که مطالعه علمـی شخصـیت وجـود دارد و امـروزه روانشناسـان آزمایشـی از

مفاهیم از نظریه فروید و مشتقات آن استفادهی فزایندی میکنند.

آن گونه که دیگران ما را میبینند.

1- شخصیت از واژهی لاتین (پرسونا) گرفته شده است که به نقابی که هنرپیشهها در نمایش به صورت خود میزنند.

2- تعریفی از شخصیت که در یکی از واژهنامههای استاندارد آورده شده است میگوید: شخصیت جنبهی آشکارمنش فرد

به گونهای که بر دیگران اثر میگذارد.

ویژگیهای پایدار

1- در دههی 1960 والتر میشل باعث مجادلهای در روانشناسی شد که دربارهی تأثیر سنی متغیرهـای شخصـی پایـدار

مثل صفات و نیازها و متغیرهای مربوط به موقعیت بر رفتار مزبور این جر و بحث 20 سال در ادبیات حرفـهای همچنـان

ادامه یافت و در اواخر دههی 1980 پایان یافت. اغلب روانشناسان شخصیت با پذیرفتن رویکرد تعاملی این مسئله را حل

کردند. آنها قبول کردند که برای رسیدن به تبیین کاملی از ماهیت انسـان، صـفات شخصـی پایـدار جنبـههـای متغیـر

موقعیت و تعامل بین آنها را باید در نظر داشت.

مجموعه تست

1 – مطابق دیدگاه کارل یونگ لیبیدو می تواند در گذشته فرد به کاوش بپردازد و فرد را در دستیابی به خـود

کمک کند این فرایند را اصطلاحاً اصل ………… می نامند .

1) تفرد 2) تعالی 3) بازگشت 4) آنتروپی

2 – اسکینر اعتقاد دارد که کلید شناخت شخصیت انسان :

1) کشف قوانین یادگیری است .

2) بررسی انگیزه های درونی او می باشد.

3) کشف نیازهای اساسی او می باشد.

4) پی بردن به عوامل فرهنگی و اجتماعی است .

3 – بنا به اعتقاد فروید اضطراب مولد ………………… است .

1) افسردگی 2) بازگشت

3) تثبیت 4) سرکوبی

4 – مطابق نظر کدام روان شناس اگر انسان تجارب ناخوشایند خود را انکار کنـد ممکـن اسـت بـه راههـای

ناسازگاری برای رفع اضطراب متوسل شود ؟

1) فروم 2) سالیوان 3) اریکسون 4) هورنای

5- ساختار عمدة نظریه شخصیت کارل راجرز کدام است ؟

1) اضطراب 2) خویشتن

3) انکار و تحریف 4) ناهمسانی خویشتن با تجربه

6 – مطابق دیدگاه یونگ در شخص سالم بین کدام دو قسمت شخصیت ناهماهنگی زیادی نیست ؟

1) خود – سایه 2) شخصیت محرمانه – سایه

3) شخصیت محرمانه من 4) ناخود آگاه جمعی – ناخودآگاه شخصی

پاسخنامه

 3 گزینه -1

 1 گزینه -2

 4 گزینه -3

 2 گزینه -4

 2 گزینه -5

 3 گزینه -6

فهرست مطالب

فصل اول : مطالعه ی شخصیت……………………………………………………………………………………………….11

مطالعهی شخصیت: سنجش، پژوهش و نظریه …………………………………………………………………………………13

جایگاه شخصیت در تاریخ روانشناسی…………………………………………………………………………………………13

ویژگیهای پایدار………………………………………………………………………………………………………………15

ویژگیهای بینظیر…………………………………………………………………………………………………………….15

پرسشنامهی کالیفرنیا (20…………………………………………………………………………………………………(CPI

شیوههای فرافکن………………………………………………………………………………………………………………20

مصاحبههای بالینی ……………………………………………………………………………………………………………22

مجموعه تست……………………………………………………………………………………………………………..247

پاسخنامه…………………………………………………………………………………………………………………..268

مجموعه تست روانشناسی شخصیت…………………………………………………………………………………….274

پاسخنامه مجموعه تست روانشناسی شخصیت…………………………………………………………………………283

تست کنکور سال 289………………………………………………………………………………………………….. 1390

پاسخنامه تست کنکور سال 293……………………………………………………………………………………….1390

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….297

نوع فایل:Pdf

 سایز: 4.77mb

 تعداد صفحه:295

دانلود جزوه روانشناسی شخصیت رشته مشاوره 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا