خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود جایگاه پاکستان درسیاست خارجی آمریکا بعدازجنگ سرد تا پایان دوران بوش 2021

دانلود جایگاه پاکستان درسیاست خارجی آمریکا بعدازجنگ سرد تا پایان دوران بوش 2021

دانلود جایگاه پاکستان درسیاست خارجی آمریکا بعدازجنگ سرد تا پایان دوران بوش 2021

لینک دانلود محصول

جایگاه پاکستان درسیاست خارجی آمریکا بعدازجنگ سرد تا پایان دوران بوش

 

پاکستان با توجه به موقعیت استراتژیکش در منطقه از سوی قدرتهای مرکزی همواره مورد توجه وافر قرار داشته است.طیفی از روابط گرم و دوستانه تا سرد و خنثی در رابطه امریکا و پاکستان از بدو تاسیس این کشور وجود داشته است.تحقیق حاضر با طرح این سئوال که پایان جنگ سرد چه تاثیری بر جایگاه پاکستان در سیاست خارجی امریکا داشته است؟این فرضیه را مطرح می کند که جایگاه مهم ژئوپلتیک پاکستان در دوران جنگ سرد به یک جایگاه بی اهمیت اقتصادی در دوران بعد از جنگ سرد و مجددا به یک جایگاه مهم ژئوپلتیک در دوران بعد از 11 سپتامبر در سیاست خارجی آمریکا تغییر کرده است.برای اثبات این فرضیه از تئوری نوواقعگرایی و اهمیت الزامات ساختاری بهره گرفته شده است.به این ترتیب که نزول یا صعود جایگاه پاکستان مستقیما به تغییرات ساختاری ربط دارد.به این معنا که با ایجاد نظام تک قطبی بعد از جنگ سرد،این رفتارها و گرایشات قطب مسلط بوده است که سلسله مراتب موضوعات ساختاری را و در نهایت ماهیت ساختار راتعیین می کرده است.رفتار امریکا در دهه 90 سبب سلطه موضوعات اقتصادی و در بعد از 11 سپتامبر سبب اهمیت موضوعات سیاسی و امنیتی گردید به همین دلیل هم در ساختاری با اهمیت موضوعات اقتصادی،کشوری مانند پاکستان به دلیل عدم ظرفیتهای لازم نمی تواند دارای جایگاه چندانی باشد و برعکس در ساختاری با سلطه موضوعات سیاسی و امنیتی این جایگاه ترفیع می یابد.

 

 فهرست مطالب

 

چکیده…………………………………………………… 1

فصل اول : کلیات پژوهش 

1-1- بیان مساله………………………………………….. 3

1-2- سوالات پژوهش…………………………………………. 4

1-2-1- سوال اصلی……………………………………….. 4

۱-2-2- سوالات فرعی………………………………………. 4

۱-3- فرضیات پژوهش………………………………………… 4

1-3-1- فرضیه اصلی………………………………………. 4

1-3-2- فرضیه های فرعی…………………………………… 4

۱-4- متغییرهای پژوهش……………………………………… 5

۱-5-اهمیت و فایده پژوهش…………………………………… 5

۱-6- اهداف پژوهش…………………………………………. 6

۱-7- قلمرو پژوهش…………………………………………. 6

۱-8- روش پژوهش…………………………………………… 6

1-9 – ادبیات موضوع وسوابق پژوهش……………………………. 7

1-10- جنبه جدید بودن و نوآوری درپژوهش:…………………….. 21

11-۱- مفاهیم پژوهش………………………………………. 21

فصل دوم : چارچوب تئوریک و نظری

۲-1- مقدمه……………………………………………… 25

۲-۲-بخش اول:روابط ایالات متحده وپاکستان درطول جنگ سرد………… 25

۲-۲-1- اهمیت نظریه های روابط بین الملل…………………… 25

۲-۲-۲-رویکرد نئورئالیسم………………………………… 25

۲-۲-3-نظریه والتز……………………………………… 26

۲-۲-4-عقیده نئورئالیست ها………………………………. 27

۲-۲-5-ساختار نظام بین الملل از دیدگاه والتز………………. 27

۲-3-بخش دوم:آنارشی بین المللی…………………………….. 29

1-۳-۲-نظریه رابرت جارویس وپاول………………………….. 30

۲-4-بخش سوم : انچه که از نئورئالیسم می گیریم……………….. 31

۲-4-1-نظام تک قطبی در دهه۹۰ُ و۲۰۰۰……………………….. 33

 

فصل سوم : پیشینه پژوهش

۳-1-بخش اول :پیشینه روابط ایالات متحده وپاکستان تا پایان جنگ سرد. 36

3-1-1  از1947) تاسیس پاکستان (تا 1953………………………. 36

2-۱-۳- ظهوردالس (1954تا1958)……………………………. 42

۳-1-3- کودتای محمدایوب خان(1958تا1970)…………………… 45

۳-1-4-از ظهور جدید کشور بنگلادش ( 1971 تا 1972 )……………. 49

۳-1-5-ازظهورذوالفقارعلی بوتو(1973تا1977)…………………. 50

۳-1-6-جنگ شوروی درافغانستان…………………………….. 45

۳-1-7- ظهورضیاءالحق (1977 تا1987 )………………………. 46

۳-1-8- از1988 ) ظهوربی نظیربوتو ( تا1991……………………. 50

۳-2- بخش دوم :روابط پاکستان و آمریکا از بعد از جنگ سرد تا سال 2001 54

۳-2-1- درآمدی بر اقتصاد پاکستان…………………………. 55

۳-2-2- شرکای اقتصادی…………………………………… 59

۳-2-3-رابطه اقتصادی آمریکا و پاکستان بعد از پایان جنگ سرد تا2001 66

۳-2-4- قراردادها………………………………………. 68

۳-2-5-کمک ها………………………………………….. 68

۳-2-6- تحریم ها……………………………………….. 68

۳-2-7- نتیجه………………………………………….. 69

فصل چهارم : تاثیرحادثه11سپتامبر برروابط آمریکا و پاکستان 

4-1- بخش اول :تأثیر حادثه 11 سپتامبر بر روابط آمریکا و پاکستان.. 72

۴-2- مقدمه……………………………………………… 72

۴-3- بخش دوم :چالش های امنیتی موجود در منطقه پاکستان………… 72

4-3-1- دولت ورشکسته……………………………………. 72

4-3-2- قومیت گرایی…………………………………….. 73

4-3-3 – افراط گرایی و تروریسم…………………………… 76

۴-۳-۴- واگرایی فزآینده امنیتی…………………………… 79

4-3-5- شبکه های مافیا و قاچاق…………………………… 80

4-3-6- عقب افتادگی و فقدان نهادهای دموکراتیک دولت پاکستان….. 81

4-3-7 – بحران های منطقه ای……………………………… 81

۴-۴- بخش سوم : موضوعات بحث انگیز در روابط آمریکا و پاکستان پس از 11 سپتامبر     82

4-4-1-  مسأله کشمیر……………………………………. 82

4-4-2- بحث اتمی و سلاح های هسته ای……………………….. 85

4-4-3-  تروریسم و بنیاد گرایی اسلامی……………………… 92

4-4-5- نتیجه…………………………………………. 104

 

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری نهایی…………………………………… 108

منابع………………………………………………… 111

الف)منابع فارسی………………………………………. 111

ب)منابع انگلیسی………………………………………. 114

دانلود جایگاه پاکستان درسیاست خارجی آمریکا بعدازجنگ سرد تا پایان دوران بوش 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا