خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت روش تحقیق با رویکرد به پایان نویسی 2021

دانلود پاورپوینت روش تحقیق با رویکرد به پایان نویسی 2021

دانلود پاورپوینت روش تحقیق با رویکرد به پایان نویسی 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت روش تحقیق با رویکرد به پایان نویسی

 

قسمتی از متن :

مقدمه

معمولاً در مقدمه، دانشجو سعي مي كند باآوردن مطالبي براي خواننده ذهنيت مناسبي را دررابطه با كليت تحقيق ايجاد نمايد .
مقدمه نبايد بيش از حد طولاني ودر برگيرنده مطالب
   حاشيه اي وغير مرتبط باشد.
با توجه به اينكه هدف از تهيه فصل اول ،آشنا ساختن خواننده با كليات تحقيق مي باشد لذا معمولا براي قسمت مقدمه بين 1تا3  صفحه رادرنظر مي گيرند.

بيان مساله(پرسش آغازي تحقيق)

بيان خوب يك مساله،اطلاعات زير را ارائه مي كند:
اهميت مساله
محدود شدگي مساله دريك حوزه تخصصي
اطلاعات كلي در باره تحقيقات انجام شده
چارچوبي براي ارائه نتايج تحقيق
مشكلات موجود در سازمان
قلمرو هاي موردنظر مديريت براي بهبود
قلمروهاي نظري كه پژوهشگران تحقيقات بنيادي بايد با نظريه هايشان آن را مشخص تر ومحدودتر كنند
تعريف تمامي متغيرهاي مرتبط اعم از متغيرهاي مفهومي يا عملياتي..

 

فهرست مطالب :

فصل اول
طرح تحقيق / كليات
مقدمه
بيان مسأله (تعريف موضوع تحقيق )
تاريخچه وادبيات موضوع تحقيق
اهميت وضرورت موضوع تحقيق
اهداف تحقيق
چارچوب نظري تحقيق
مدل تحليلي تحقيق
فرضيات تحقيق (در صورت وجود)
روش تحقيق
قلمرو  مكاني تحقيق (جامعه آماري)
قلمرو  زماني  تحقيق
روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه
ابزارهاي گردآوري داده ها (اطلا عات)
روش تجزيه وتحليل داده ها
شرح واژه ها واصطلاحات به كار رفته در تحقيق
فصل دوم
ضرورت مروري بر ادبيات موضوع
فصل سوم
آشنايي با قلمرو مكاني تحقيق
(جامعه آماري)
تحقيق تاريخي
 تحقيق توصيفي
تحقيق پيما يشي (زمينه يابي)
 روش تحليل محتوا
 تحقيق ميداني
مورد كا وي        
 تحقيق همبستگي
 تحقيق علي (آزمايشي )
 تحقيق تجربي                    
تحقيق علّي- تطبيقي
انواع ابزارها
 مشاهده
 مصاحبه
 پرسشنامه
نحوه ارزش گذاري
فرايند نمونه گيري
جامعه آماري ونمونه آماري
روايي / اعتبار
عوامل مؤثربر پا يا يي وروا يي
تحليل رگرسيون
مراحل اجراي تحليل عاملي
فصل چهارم
روش تحقيق
فصل پنجم
داده ها ي تحقيق وتجزيه وتحليل آنها
(يافته هاي تحقيق)
فصل ششم
خلاصه تحقيق وپيشنهادها
كتاب شناسي (كتابنامه) بزبان فارسي

دانلود پاورپوینت روش تحقیق با رویکرد به پایان نویسی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا