خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای 2021

دانلود پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای 2021

دانلود پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای 


یکنواختی قطره چکان: توازن بین دبی و نیاز آبی

•EU=100[1.0-(1.27/n)Cv] • •EU : ضریب یکنواختی خروج آب •

: تعداد قطره چکانهایی که برای هر گیاه بکار می رود (در مورد قطره چکانهای نقطه ای و گیاهان دائم). برای قطره چکانهای خطی می بایست از دو مقدار زیر هر کدام بزرگتر بود انتخاب شود: •

•الف: فاصله بین گیاهان تقسیم بر همان طولی از لاترال که توسط کارخانه سازنده بعنوان یک قطره چکان برای محاسبه Cv بکار رفته است.

•ب: یک •

•Cv : ضریب تغییرات دبی (تعیین بوسیله کارخانه)

•qmin : حداقل دبی در قطره چکانها (لیتر بر ساعت)

•qavg : میانگین دبی در قطره چکانها (لیتر بر ساعت)


•ضریب یکنواختی کارخانه:

–نوع قطره چکان

– کنترل کیفیت ساخت

– •استاندارد انجمن مهندسان امریکا (ASAE)


مثال

•می خواهیم در یک باغ میوه که شیب زمین در آن 2 درصد و فاصله بین درخت ها 4 متر می باشد، طرح آبیاری قطره ای پیاده کنیم. برای این منظور برای هر اصله درخت از 4 قطره چکان نقطه ای از نوع طولانی مسیر استفاده می کنیم. دبی طراحی شده قطره چکان 8 لیتر در ساعت و ضریب تغییرات که در کارخانه سازنده تعیین شده است، 0.08 می باشد. حساب کنید حداقل دبی قطره چکان و حداقل فشار مربوطه برای قطره چکان؟

•از جدول 7-4 برای قطره چکانهای نقطه ای با فاصله بیش از 4 متر در زمین های شیبدار حداقل ضریب یکنواختی 85 درصد است:

•EU=85%

•EU=100[1.0-(1.27/n)Cv]qmin/qavg •

85=100[1.0-(1.27/4)0.08] qmin/8 •

qmin=8*0.85/0.9746 •

qmin=6.977 l/h=7 l/h

•از شکل 7-4 برای قطره چکان طولانی مسیر نوع

C: •Hmin=5 m


دانلود پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا