خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی 2021

دانلود پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی 2021

دانلود پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی 2021

لینک دانلود محصول

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 27 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی از ابعاد مختلف (ارزیابی و اجرای مراقبت های معنوی، تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت های معنوی، حمایت فردی و مشاوره با بیمار، ارجاع به متخصصان، نگرش درباره معنویت بیمار، ارتباطات) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده

روایی و پایایی

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

منبع

دانلود پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا