خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود مبانی نظری تسلیم و تسلم، قبض، 2021

دانلود مبانی نظری تسلیم و تسلم، قبض، 2021

دانلود مبانی نظری تسلیم و تسلم، قبض، 2021

لینک دانلود محصول

مبانی نظری تسلیم و تسلم، قبض


توضیحات: 48صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

مبحث دوم:تسلیم و تسلم 

عقد بیعی که به صورت صحیح منعقد شده باشد آثاری در بردارد که یکی از این آثارها تسلیم مبیع می باشد که به عهده بایع قراردارد. در قرارداد ها ،دو طرف تعهداتی بر عهده می گیرند که تسلیم مبیع یکی از مهم ترین تعهدات و آثار فرعی ناشی از عقد بیع می باشد.

بنابراین الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و تسلیم مبیع از طرف بایع به مشتری و تسلیم ثمن از ناحیه مشتری،به مقتضای عقد بیع واجب است.پس تسلیم که مترادف اقباض می باشد عمل متعهداست. در مقابل متعهدله مورد معامله را تسلم یا قبض می کند.

 

گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم 

بند اول:مفهوم تسلیم 

تسلیم از ریشه سلم بر وزن تفعیل است . تسلیم در لغت در معناهای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنی ، « واگذار کردن» ، « سپردن» ، « گردن نهادن» و« سلام گفتن».[1] معنای اصطلاحی تسلیم نیز به معنای لغوی خود نزدیک است .

 برخی از حقوق دانان در معنای اصطلاحی تسلیم گفته اند:«تسلیم در عقد معوض عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است مستولی سازد و به عبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف از تصرف با قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف ،مرادف اقباض است».[2] برخی دیگر تسلیم را عملی می داند که قائم به دو شخص است که به اعتبار دهنده تسلیم و به اعتبار گیرنده،قبض یا تسلم گویند.[3]

…………….

بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض

…………..

گفتار دوم:ماهیت و مبنا تسلیم و تسلم

بند اول: ماهیت

………………

بند دوم: مبنای تسلیم

………….

بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع

………………

گفتار سوم:کیفیت تسلیم

……………..

گفتار چهارم:اقسام تسلیم

…………..

بند اول:تسلیم عملی

………………..

بند دوم:تسلیم حکمی

…………….

مبحث سوم:موضوع تسلیم

……………..

گفتار اول:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن

……………..

بند اول:مبیع عین معین

……………..

1- مبیع به عنوان مقدار معین مورد بیع باشد.

………………..

بند دوم :مبیع کلی در معین

…………….

بند سوم:کلی فی الذمه

…………….

گفتار دوم:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن

……………..

بند اول:عین معین

………………

بند دوم:کلی در معین

……………….

بند سوم:  کلی فی الذمه

…………….

گفتار سوم :تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن

……………….

بند اول: عین معین

…………….

بند دوم: کلی در معین

…………………….

بند سوم: کلی فی الذمه

……………….

گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبیع

………………

بند اول:اختلاف در مقدار مبیع

……………….

بند دوم : اختلاف در جنس مبیع

………………..

بند سوم :اختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع

…………….

گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع

……………….

فهرست منابع و مآخذ

 

دانلود مبانی نظری تسلیم و تسلم، قبض، 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا