خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 10 تهران 2021

دانلود بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 10 تهران 2021

دانلود بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 10 تهران 2021

لینک دانلود محصول

هدف از مطالعات این طرح فراهم کردن شرایط زندگی مناسب تر و آسان تر و دلپذیرتر شهری بیان شده است و هد ف از مطالعات شبکه راه ها و ترافیک نیز به نوبه خود فراهم کردن شرایط مناسب تر برای فعالیت هایی است که در داخل فضای خیابانها به وقوع می پیوندد . یکی از مهم ترین این فعالیت ها حمل و نقل کالا و مسافر و ایجاد ارتباط میان انسانهاست . بدیهی است یکی از روشهای دست یابی به این اهداف مورد نظر شناسایی مشکلات و مسایل موجود شبکه راه ها و سیستم های حمل و نقل می باشد ، موضوعی که این گزارش بیشتر به آن می پردازد .

هدف کلی شناسایی مشکلات و مسایل شبکه راه ها و سیستم های حمل و نقل را می توان به بررسی اجزای زیر دسته بندی کرد :

الف : مسایل مربوط به نظام جابجایی شامل :

  • خصوصیات کلی شبکه راه ها و طبقه بندی آنها
  • ظرفیت خیابانها و تقاطع ها و طرح هندسی آنها
  • پارکینگ
  • وسایل حمل و نقل همگانی
  • پیاده روی ( و دوچرخه سوار )
  • مدیریت ترافیک

فهرست مطالب

کلیات

1 جمع آوری اطلاعات و شناسایی وضع موجود

1 – 1 – شناسایی وضع موجود شبکه

1 – 1- 1 – موقعیت مکانی و دسترسی های منطقه

1 – 1 – 2 – شکل و مشخصات کلی شبکه

1 – 1 – 3 – خطوط و جهات حرکت

1 – 1 – 4 طبقه بندی شبکه راه ها

1 – 1 – 5 – سهم سطوح معابر اصلی منطقه

1 – 1 – 6 – مقاطع عرضی معابر اصلی منطقه

1 – 2 – وسایل نقلیه همگانی

1 – 2 – 1 – راه آهن شهری ( مترو )

1 – 2 – 2 – سیستم اتوبوسرانی

1 – 2 – 3 – مینی بوسرانی

1 – 3 – تسهیلات حمل و نقلی و ترافیکی

1 – 4 – بررسی تقاضا یا سفر سازی منطقه

1 – 4 – 1 – بررسی اجمالی کاربریها

1 – 4 – 2 – تولید و جذب سفرهای منطقه

1 – 4 – 3 – سفر سازی حوزه های داخلی منطقه

2 – تحلیل و بررسی

2 – 1 – تحلیل و بررسی مسیرهای پیاده

2 – 2 – شبکه آینده منطقه و بررسی طرح های موجود

2 – 2 – 1 – شبکه بزرگراهی شهر تهران

2 – 2 – 2 – طرح ساماندهی ( جامع ) شهر تهران

2 – 2 – 3 – طرح تفصیلی منطقه

2 – 2 – 4 – سایر طرح های مصوب و سیاستهای کلی شهرداری منطقه

2 – 3 – تلفیق مطالعات و طرح های موجود

2 – 4 – تحلیل شبکه وضع موجود

2 – 4 – 1 – دسترسیهای منطقه به شهر

2 – 4 – 2 – طبقه بندی شبکه معابر

2 – 4 – 3 – پیوستگی شبکه معابر

2 – 4 – 4 – کاربریهای حاشیه شبکه معابر

2 – 4 – 5 – جهات حرکت و تعداد خطوط

2 – 4 – 6 – تقاطع ها و ظرفیت راه ها

2 – 5 – تحلیل عملکرد سیستم های حمل و نقل همگانی

2 – 5 – 1 – راه آهن شهری

2 – 5 – 2 – اتوبوسرانی

2 – 6 – بررسی مناطق تأثیر گذار در ترافیک منطقه

3 – محصول مطالعات

3 – 1 – مسائل حاد و عاجل ترافیکی منطقه

3 – 2 – اصلاح شبکه معابر

3 – 3 – اصلاح تقاطع ها

3 – 4 – اصلاح جهات حرکت

3 – 5 – کاربریها

3 – 6 – سیستم حمل و نقل همگانی

ضمیمه

منابع و مآخذ

دانلود بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 10 تهران 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا