خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود کودک آزاری و حمایت‌های کیفری 2021

دانلود کودک آزاری و حمایت‌های کیفری 2021

دانلود کودک آزاری و حمایت‌های کیفری 2021

لینک دانلود محصول

در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری بنتام شخص قبل از ارتکاب جرم با سنجش منافع و مضار آن به حسابگری می‌پردازد و چنانچه دریابد منافع مکتبی احتمالی بیشتر از مضار است، اقدام خواهد کرد یکی از مواردی که می‌تواند در حسابگری بزهکار مورد لحاظ قرار گیرد وجود بزه دیده‌ای است که آماج مناسبی برای ارتکاب جرم باشد. اطفال  و زنان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود  ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند به مراتب وخیم‌تر  موقعیت زنان است، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد.

آنچه در این تحقیق در پی بررسی آنیم، وضعیت کودکان به عنوان بزهدیدگان بالقوه‌ای است که یافته‌های بزهدیده شناسی حمایت هر چه بیشتر از آنان را ایجاب می‌کند.

در این تحقیق سعی بر آن است که حداقل به چند سئوال مطرح دراین زمینه پاسخ داده شود:

سئوال اصلی آن است که چه علل و عواملی در بروز چنین رفتارهایی دخیل بوده و راهکارهای مناسب مبارزه با چنین عوامل کدامند. سئوال دیگر اینکه چه ارقام و حمایت‌های کیفری از طرف قانونگار در این زمینه پیش‌بینی شده است و سئوال آخر اینکه پیامدهای آزار کودکان به چند صورت قابل تصور است.

مقدمه: 5

فصل اول: کلیات… 6

بخش اول: مفاهیم و تعاریف کلی.. 6

1/ کودک… 6

گفتار دوم: کودک ممیز. 7

2/ کودک آزاری.. 7

بخش دوم: علل آزار کودکان.. 7

گفتار اول: وضعیت فیزیکی.. 7

گفتار دوم: وضعیت روحی ـ روانی.. 8

مبحث اول: ضعف قوایی ذهنی ـ روحی.. 8

مبحث دوم: توس…. 8

گفتار چهارم: علل آسیب شناختی.. 8

مبحث اول: اعتیاد والدین.. 8

مبحث دوم: طلاق.. 9

مبحث سوم: علل مربوطه به کودک بزهدیده 9

بخش سوم: پیامدهای آزار کودکان.. 10

گفتار اول: پیامدهای جسمانی.. 10

گفتار دوم: پیامدهای روانی.. 10

گفتار سوم: پیامدهای اجتماعی.. 11

مبحث اول: بزهدیده  ـ بزهکار 11

مبحث دوم: بزهدیده ـ بزهدیده 12

مبحث سوم: کودکان فراری.. 13

بخش اول: حمایت در برابر مواد مخدر 14

بخش دوم: حمایت از حقوق اجتماعی.. 15

گفتار اول: منع به کارگیری در فعالیت‌های نظامی.. 15

گفتار دوم: منع ممانعت از تحصیل.. 16

گفتار سوم: حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی.. 17

گفتار چهارم: حمایت در برابر جرایم جنسی.. 18

نتیجه‌گیری و پیشنهاد. 20

دانلود کودک آزاری و حمایت‌های کیفری 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا