خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان 2021

دانلود بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان 2021

دانلود بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان 2021

لینک دانلود محصول

بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان

 

چکیده

در این  تحقیق ابتدا به بیان مسئله و هدف و ضرورت تحقیق پرداخته، آنگاه واژه های تحقیق را توضیح داده سپس در فصل دوم به پیشینه تحقیق پرداخته و در فصل سوم مجموعه آماری خود را معرفی و پرسشنامه تهیه شده را ضمیمه نموده و به تحلیل و استنتاج پرداخته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادها و انتقادهای خود را از نتایج تحقیق ارائه نموده ام که انشاءا… روزنه ای در ارائه بهتر و ذخیره سازی سرمایه ملی کشور گردد.

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده                                                                                                 1

مقدمه                                                                                                 2

فصل اول                                                                                            4

توصیف وضع موجود                                                                          5

بیان مسئله                                                                                          5

اهمیت تحقیق                                                                                       6

اهداف تحقیق                                                                                       7

سوال های تحقیق                                                                                 7

تعریف واژه ها                                                                                    9

آمادگی                                                                                               10

انگیزش                                                                                               10

آموزش                                                                                              10

انضباط و نظم                                                                                     11

روش تدریس                                                                                                11

فصل دوم                                                                                            12

پیشینه تحقیق                                                                                                12

معلم خوب و موفق                                                                               13

معیار و شرایط دبیری                                                                          15

مدیریت و نظارت کلاس درس                                                                17

جلسات اولیه کلاس                                                                              19

تهیه طرح درس                                                                                    21

کلاس داری و انضباط                                                                          21

تشویق و تنبیه در كلاس درس و روش برخورد معلم                               22

فصل سوم                                                                                          24

روش تحقیق                                                                                        24

روش توصیفی                                                                                    25

جامعه آماری                                                                                                25

حجم نمونه                                                                                          25

ابزار اندازه گیری                                                                                 25

سوالات پرسشنامه                                                                               26

متغیر مستقل                                                                                       26

متغیر وابسته                                                                                       26

فصل چهارم                                                                                        27

تجزیه و تحلیل                                                                                     27

نمونه پرسشنامه                                                                                  28

نتایج بدست آمده و نمایش نمودار                                                                   29

فصل پنجم                                                                                          33

نتیجه گیری                                                                                         33

منابع                                                                                                  35

دانلود بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا