خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود تلقیح مصنوعی و اجاره رحم 2021

دانلود تلقیح مصنوعی و اجاره رحم 2021

دانلود تلقیح مصنوعی و اجاره رحم 2021

لینک دانلود محصول

تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از تركیب اسپرم مرد و تخمك زن  – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این تركیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت كلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی كه ممنوع اعلام شده، اجتناب كرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .

با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت كلی حكم شرعی هیچ كدام از این صورتها در فقه نیامده، لكن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی كه نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندكی از فقها آن را بدون ایراد تجویز كرده اند. ولی چون در هر یك از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام كنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینة صور ممنوعه فاصله داریم.

موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام « قانون نحوة اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوة قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.

 

 

بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» كه در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشكال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی بازگشت زمان طولانی مراكز ناباروری منتظرند كه هر چه سریع تر مشكل ناباروری این دسته از زوج ها با تصویب قانون مرتفع گردد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

 

مقدمه————————————————– 1

بخش اول : كلیات

فصل اول: تعاریف—————————————— 6

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن —————————– 6

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی——————————– 6

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی————– 6

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی ——————————– 8

مبحث اول : تاریخچه—————————————- 8

مبحث دوم: سیر قانونی————————————— 10

فصل سوم: مسائل پزشكی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی—————– 14

مبحث اول : مسائل پزشكی لقاح طبیعی—————————- 14

مبحث دوم: مسائل پزشكی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)———— 18

مبحث سوم: تلقیح اسپرم————————————– 18

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر——- 18

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمك (GIFT)————————— 19

گفتار سوم: انتقال تخمك بارور شده یا زایگوت (ZIFT)—————————— 19

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI) ——— 19

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی—————————- 23

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه———————— 28

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا————————— 28

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی————— 33

گفتار اول: ماهیت نسب ————————————– 33

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع كردن نسب————– 46

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی————————– 53

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ——————- 57

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه————————— 63

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر——- 63

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی —- 65

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه—— 67

مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)- 67

مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه—————————- 68

گفتار اول: ثبت تولد طفل————————————- 68

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود————————- 69

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی——————- 70

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشك در مقابل طفل——————– 71

مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن—————————— 72

بخش سوم: اهداء تخمك یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول :  اهداء تخمك یا جنین——————————– 74

مبحث اول : مسائل پزشكی اهداء تخمك یا جنین——————— 74

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمك یا جنین———————– 78

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین —————————- 81

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین———– 94

مبحث اول : مسائل پزشكی اجارة رحم یا مادر جانشین—————– 94

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین——————- 96

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین—————— 98

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین —– 101

بند 1: رابطة طفل با زن اجاره ای——————————– 101

بند2: رابطة طفل و شوهر زن اجیر——————————- 102

بند3: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمك)————— 102

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای——————- 103

بند1 : حالتی كه صاحب تخمك، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد———– 103

بند2 : حالتی كه فقط رحم اجاره داده می شود———————– 103

نتیجه و پیشنهاد ——————————————- 105

فهرست منابع ——————————————— 107

چكیدة انگلیسی——————————————– 109

دانلود تلقیح مصنوعی و اجاره رحم 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا