خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود ساخت و بهره برداری ازیك سیستم سرمایش جذبی 2021

دانلود ساخت و بهره برداری ازیك  سیستم سرمایش جذبی 2021

دانلود ساخت و بهره برداری ازیك سیستم سرمایش جذبی 2021

لینک دانلود محصول

ساخت و بهره برداری ازیك  سیستم سرمایش جذبی

 

در سال 1777 یعنی بیش از 200 سال پیش یك فرانسوی به نام «نایرن» (Nairne)تئوری تبرید جذبی را ارائه كرد. در سال 1860 اولین چیلر جذبی كه با آمونیاك و آب كار می كرد ساخته شد. در سال 1945 اولین چیلر جذبی به وسیله كمپانی «كریر» به فروش رسید. چیلر جذبی سرگذشتی طولانی دارد، اما در دنیا چندان نام آور نیست. شاید درك این مطلب كه ماشینی بتواند با استفاده از بخار آب یا سوختن سوخت آب سرد تولید كند كمی مشكل باشد! [1] اما هم اكنون در دنیا به دلیل استفاده از منابع جدید انرژی (گاز، نور خورشید و …) استفاده ناچیز انرژی برق و عدم استفاده از مبردهای مخرب لایه ازن به این ماشین توجه خاصی شده است.

 

فهرست مطالب:

فصل اول- آشنایی

1-1- ماشین جذبی و كاربردهای آن……………. 2

2-1-1- مفاهیم و اصول………………….. 2

3-1-1- فرایندهای ترمودینامیكی در سیكل جذبی. 6

4-1-1- فشارهای بالا و پایین ماشین……….. 10

5-1-1- یك قرارداد ……………………. 10

6-1-1- كاربردها: ماشین جذبی در مقیاس تجارتی10

2-1- انواع ماشینهای جذبی و تفاوت های آنها….. 13

1-2-1- جفت مبرد- جاذب…………………. 13

2-2-1- روش های مختلف گرمایش……………. 16

3-2-1- طبقه های ژنراتور……………….. 18

4-2-1- ماشین جذبی برای گرمایش و سرمایش …. 19

3-1- اهداف این تحقیق…………………….. 21

1-3-1- ماشین جذبی درمقایسه با ماشین تراكمی. 21

2-3-1- محلول آب- برومید لیتیم در مقایسه با امونیاك – آب………………………………………. 22

3-3-1- سیستم هوا خنك در مقایسه با آب خنك… 23

4-3-1- استفاده مستقیم از گاز شهری در مقایسه با منابع دیگر نظیر بخار داغ و انرژی خورشیدی……………………. 24

5-3-1- ظرفیت دستگاه…………………… 25

4-1 -مراجع……………………………… 26

فصل دوم- ترمودینامیك سیكل

1-2- روش های مختلف خنك كن………………… 28

1-1-2- خنك كردن با آب…………………. 28

2-1-2- خنك كردن با هوا………………… 28

3-1-2- خنك كردن تبخیری………………… 29

2-2- طرح مناسب بهمراه مدل فیزیكی و دیاگرام جریان 30

3-2- پیش فرض ها و داده های ورودی………….. 36

4-2- خواص ترمودینامیكی و ترموفیزیكی نقاط…… 41

5-2- ضریب عملكرد………………………… 45

1-5-2- تعریف كلی ……………………….. 45

2-5-2- ضریب عملكرد ماشین جذبی ……………. 47

3-5-2- ضریب عملكرد اصلاح شده……………. 50

6-2- مراجع……………………………… 54

فصل سوم- بررسی اواپراتور

1-3- مقدمه……………………………… 56

2-3- اواپراتور پاششی…………………….. 57

3-3- روشی برای تخمین طول لوله در اواپراتور…. 58

1-3-3- انتقال حرارت…………………… 58

2-3-3- ضریب انتقال حرارت سمت مایع سرد شده.. 59

3-3-3- ضریب انتقال حرارت سمت مبرد………. 60

4-3- تبخیر لایه ای……………………….. 61

5-3- روش بررسی اواپراتور…………………. 61

6-3- روش محاسبات………………………… 62

1-6-3- آب خنك شونده ………………….. 62

2-6-3- محاسبات داخل لوله………………. 63

3-6-3- محاسبات برای دیواره لوله………… 65

4-6-3- محاسبات خارج لوله………………. 66

5-6-3- انتقال حرارت در اواپراتور……….. 67

6-6-3- ضریب انتقال حرارت كلی…………… 68

7-6-3- حل نهایی و محاسبه طول لوله………. 69

7-3- مراجع……………………………… 69

فصل چهارم – بررسی كندانسور

1-4- مقدمه……………………………… 71

2-4- توضیح……………………………… 72

3-4- انتقال حرارت……………………….. 72

4-4- محدوده های تغییرات در شرایط محاسبه …… 73

5-4- بیان پارامترها……………………… 76

6-4- ناحیه خنك شدن فاز بخار ……………… 76

7-4- محاسبه ضریب انتقال حرارت سطح لوله با هوا. 77

8-4- تعاریف و معادلات برای ضریب انتقال حرارت كلی79

9-4- تقطیر لایه ای داخل لوله………………. 80

10-4- افت فشار………………………….. 82

11-4- چگونگی محاسبات…………………….. 83

12-4- مراجع…………………………….. 84

فصل پنجم- بررسی محفظه جاذب

1-5- مقدمه……………………………… 86

2-5- كریستالیزاسیون……………………… 86

3-5- مقایسه سه نوع جاذب از نظر كاركرد آنها در سیكل هوا – خنك جذبی ……………………………….. 88

1-3-5- توضیحات ضروری………………….. 88

2-3-5- محاسبات مشابه برای هر سه سیكل……. 89

3-3-5- مدل EISA……………………….. 91

4-3-5- محاسبات مدل EISA………………… 94

5-3-5- مدل KUROSAWA………………….. 95

6-3-5- مدل تلفیقی…………………….. 99

4-5- طراحی جذب………………………….. 103

عنوان صفحه

5-5- مراجع……………………………… 104

فصل ششم- ژنراتور106

1-6- مقدمه……………………………… 106

2-6- مدل فیزیكی ………………………… 107

3-6- ضریب انتقال حرارت سمت آب- برومیلیتیم….. 108

4-6- آنالیز احتراق سوخت………………….. 110

5-6- محاسبات احتراق سوخت…………………. 112

6-6- انتقال حرارت در سمت گاز……………… 113

1-6-6- انتقال حرارت جابجایی …………… 114

2-6-6- انتقال حرارت تابش………………. 116

3-6-6- محاسبه سطح لوله………………… 120

7-6- مدلهای عملی……………………… 120

8-6- مراجع……………………………… 125

نتیجه گیری كلی126

دانلود ساخت و بهره برداری ازیك سیستم سرمایش جذبی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا