خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم 2021

دانلود نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم 2021

دانلود نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم 2021

لینک دانلود محصول

نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم

 

فهرست مطالب

 

بررسی كلی علل ناهنجاری افراد

تعریف كج رفتاری

اثبات گرایی و كج رفتاری

بر ساخت گرایی و كج رفتاری

رویكرد تلفیقی در كج رفتاری

دسته بندی علل و عوامل كج رفتاری

نظریه‌های فشار

مرتن و  فرصت‌های مشروع اختراقی

كوهن و ناكامی منزلتی

كلوارد و الین

انتقادات به نظریه فشار اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی

انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی

نظریه كنترل

جرم در مكتب تحققی

نگاه لمبروزو به مجرم

ساختار بدنی

تقسیم بندی مجرمان از نگاه مكتب تحققی (فردی و لمبروزو)

مجرمین بالفطره

مجرمین دیوانه

جرم هیجانی

بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم

تعریف بزهكاری

بزه در رویكردهای مختلف

رویكرد حقوقی

رویكرد جامعه شناختی

رویكرد جرم شناسی

تعریف بزه‌های معمولی

رویكردها در مورد علل بزهكاری

تاثیر عوامل زیستی

اجتماعی

ناهنجاری خانوادگی

جمعیت شهری

رویكرد شكل ظاهری (body type theoryies)

رویكرد ساختار زیستی

رویكرد روانشناختی

رویكرد اقتصادی

رویكرد اجتماعی

رویكرد پیوند افتراقی

رویكردهای التقاطی

پیشگیری از بزهكاری

پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) كاهش عوامل فطرزا

پیشگیری ثانیه (سطح سوم) كنترل موقعیت خطر

استراتژیهای پیشگیری از بزهكاری

استراتژی خانواده گرا

جدول استراتژی پیشگیری

استراتژی جامعه گرا

استراتژی پایش

منابع 

دانلود نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا