خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز 2021

دانلود بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز 2021

دانلود بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز 2021

لینک دانلود محصول

بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز

این محصول در قالب فایل word و در 427 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: (تعریف مساله

1-1تعریف کلی مساله………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-2 نیاز به مطا لعه در مورد مساله……………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-3  اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن………………………………………………………………………………………. 16

1-4 اهداف و فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-5دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع……………………………………………………………………………………………. 18

1-6   محدودیت هاوچهار چوب پروزه…………………………………………………………………………………………………………… 19

1-7 مقدمه و تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

فصل دوم: (كاووش در متون)

2-1طبقه بندی و مقدمه و اظهار بكر بودن متون…………………………………………………………………………………………. 26

2-2 بررسی مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-3 بررسی تزها و پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 41

2 -4 بررسی كتابها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 140

فصل سوم: (روش تحقیق)

3-1- روش بكار گرفته شده و دلایل آن……………………………………………………………………………………………………. 141

3-2   دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روشهای بكار رفته…………………………………………………………………. 148

3- 3 تعاریف ، اختصارات و نشانه های ریاضی………………………………………………………………………………………….. 150

3- 4منطق سیستم تصمیم‌گیری……………………………………………………………………………………………………………….. 152

3-4-1پنج گام اساسی تا تصمیم‌گیری نهایی……………………………………………………………………………………………. 152

3- 5 ارائه مباحث ضروری علمی………………………………………………………………………………………………………………… 154

3-6 سابقه و رژیم ترافیكی………………………………………………………………………………………………………………………….. 154

3- 8 معیارهای محدود كننده فنی…………………………………………………………………………………………………………….. 155

3-  9معیارهای آزمایش و كنترل……………………………………………………………………………………………………………….. 155

3-10 مطالعات و تحلیل‌های تكمیلی………………………………………………………………………………………………………….. 156

3-  11تحكیم بستر علمی قضیه و بكارگیری سیستماتیك آن……………………………………………………………….. 156

3-  12 معیارهای ارزیابی  مقایسه و مدل انتخاب نوع سیستم روسازی…………………………………………………. 157

3-12-1معیارهای ارزیابی و مقایسه……………………………………………………………………………………………………………. 157

3-13انواع خطوط با دال بتنی…………………………………………………………………………………………………………………….. 160

3-14  مدل ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

3-  15لایه داخلی مدل ، ابزار تحلیل هزینه طول عمر روسازی……………………………………………………………… 161

3-  16لایه میانی : تاثیرات بالقوه اعمالی از مسیر…………………………………………………………………………………….. 166

فصل چهارم: (گردآوری اطلاعات)

4معرفی خطوط  با دال بتنی………………………………………………………………………………………………………………………. 170

4-1معرفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 170

4-2خطوط بابالاست دربرابرخط بادال………………………………………………………………………………………………………… 171

4-1-1خط با بالاست…………………………………………………………………………………………………………………………………… 172

4-1-2خط با دال……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 172

4-2طراحی روسازی‌های دارای خط بدون بالاست……………………………………………………………………………………. 174

4-3بلاكها یا تراورسهایی مدفون در بتن……………………………………………………………………………………………………… 176

4-4طراحی های روسازیهای خطوط با دال………………………………………………………………………………………………… 179

4-5توسعه كیفیت یكپارچگی سیستم……………………………………………………………………………………………………….. 181

4-6خط زوبلین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 190

4-7خط با بستر بتن آسفالتی……………………………………………………………………………………………………………………… 194

4-8دالهای پیش ساخته………………………………………………………………………………………………………………………………. 197

4-9-1خط با دال شینكانسن………………………………………………………………………………………………………………………. 198

4-9-2  خط با دال بوگل……………………………………………………………………………………………………………………………… 205

4-10دالهای یكپارچه و ابنیه فنی………………………………………………………………………………………………………………. 207

4-11ریل مدفون……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 210

4-11-1خصوصیات ریل مدفون………………………………………………………………………………………………………………….. 210

4-11-2ساخت خط ریل مدفون…………………………………………………………………………………………………………………. 211

4-11-3تجربیات اجرایی ریل مدفون…………………………………………………………………………………………………………. 215

4-11-4خط عرشه‌ای………………………………………………………………………………………………………………………………….. 217

4-13سازه های ریل با تكیه گاه پیوسته و مهار شده………………………………………………………………………………… 225

4-12-1خط كوكن………………………………………………………………………………………………………………………………………. 225

4-12-2ریل قاشقی با تكیه گاه پیوسته…………………………………………………………………………………………………….. 229

4-12-3 ریلهای مهار شده در جان…………………………………………………………………………………………………………….. 230

4-13 EPS به عنوان مصالح بستر در سازه خط با دال راه آهن……………………………………………………………. 233

4-13-1معرفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 233

4-13-2سازه های خط با دال بتنی با زیر اساس EPS………………………………………………………………………….. 234

4-13-3عملكرد استاتیكی…………………………………………………………………………………………………………………………… 235

4-13-4ایفای نقش دینامیكی……………………………………………………………………………………………………………………… 236

4-13-5كاربردها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 238

4-14خاصیت ارتجاعی خط………………………………………………………………………………………………………………………… 239

4-15مقتضیات سیستم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 240

4-15-1مقتضیات زیرسازی…………………………………………………………………………………………………………………………. 241

4-16-2مقتضیات خط با دال بتنی در تونلها……………………………………………………………………………………………… 245

4-16-3مقتضیات خط با دال بتنی روی پلها……………………………………………………………………………………………… 246

4-17تجربیات عمومی با سیستمهای خط با دال………………………………………………………………………………………. 249

4-18نتیجه‌گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………… 252

4-19 المانهای تشكیل‌دهنده خطوط با دال بتنی…………………………………………………………………………………….. 252

4-20ریل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 255

4-21پابند………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 256

4-22تراورس…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 256

4-23تكنیك های ساخت ، تولید……………………………………………………………………………………………………………….. 258

4-24انواع ساخت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 259

4-25نقاط تكیه گاهی مجزا ریل با تراورس ها…………………………………………………………………………………………… 260

4-25-1روش ساخت مدفون……………………………………………………………………………………………………………………….. 261

4-25-2روش ساخت رهدا………………………………………………………………………………………………………………………….. 261

4-25-3روش ساخت رهدا  در خاك ریزی و خاك برداری ها………………………………………………………………… 262

4-25-4روش ساخت رهدا  در تونل ها……………………………………………………………………………………………………… 263

4-25-5روش ساخت BERLIN… 265

4-25-6روش ساخت HEITKAMP…………………………………………………………………………………………………….. 261

4-25-7روش ساخت SBV………………………………………………………………………………………………………………………. 269

4-25-8روش ساخت ZÜBLIN…. 269

4-27ساخت تراورس های غیر مدفون……………………………………………………………………………………………………….. 271

4-27-1روش ساخت SATO…. 272

4-27-2نوع ساخت FFBS-ATS-SATO………………………………………………………………………………………….. 276

4-27-3نوع ساخت ATD…………………………………………………………………………………………………………………………. 276

4-27-4روش ساخت BTD………………………………………………………………………………………………………………………. 278

4-27-5روش ساخت . WALTER……………………………………………………………………………………………………….. 279

4-27-6روش ساخت GETRAC…………………………………………………………………………………………………………… 280

4-27-7نقاط تكیه گاهی گسسته ریل بدون تراورس ها………………………………………………………………………….. 282

4-28انواع ساخت سازه خط یكپارچه………………………………………………………………………………………………………… 282

4-28-1روش ساخت GRASS TRACK………………………………………………………………………………………….. 283

4-28-2روش ساخت HOCHTIEF / SCHRECK – MIEVES / LONGO……………………. 284

4-28-3روش ساخت FFC……………………………………………………………………………………………………………………….. 285

4-28-4روش ساخت BES……………………………………………………………………………………………………………………….. 286

4-28-5روش ساخت BTE………………………………………………………………………………………………………………………. 287

4-29انواع ساخت پیش ساخته…………………………………………………………………………………………………………………… 288

4-30تكیه گاه ریل پیوسته………………………………………………………………………………………………………………………….. 289

4-30-1روش ساخت INFUNDO………………………………………………………………………………………………………… 289

4-31خطوط با پابند های گیره ای……………………………………………………………………………………………………………… 291

4-31-1روش ساخت  SFF………………………………………………………………………………………………………………………. 291

4-31-2روش ساخت  SAARGUMMI…………………………………………………………………………………………….. 292

4-32پیشرفت های دیگر……………………………………………………………………………………………………………………………… 292

4-33خطوط دارای تراورسهای قابی……………………………………………………………………………………………………………. 293

4-34خطوط نردبانی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 297

4-35نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 298

 

فصل پنجم: (نتیجه گیری)

5-1-تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 302

5-2- سیستم های قطار سبك (LRT)……………………………………………………………………………………………………. 302

5-3- مترو………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 303

5-4محیط زیست و حفظ آن در حمل و نقل شهری………………………………………………………………………………… 304

5-5- ویژگی های خطوط قطار شهری………………………………………………………………………………………………………. 306

5-5-1- ایمنی كامل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 307

5-5-2- حداقل تعمیرات……………………………………………………………………………………………………………………………. 307

5-5-3- زیبائی و پاكیزگی بستر خط و سهولت نظافت…………………………………………………………………………… 307

5-5-4- حداقل لرزش و سر و صدا 308

5-6- شرائط محیطی شهرستان تبریز………………………………………………………………………………………………………… 308

5-7پارامترهای مهم طراحی خطوط قطار شهری ……………………………………………………………………………………. 309

5-7-1 عرض خطوط …………………………………………………………………………………………………………………………………. 309

5-7-2 حداقل شعاع قوس افقی ………………………………………………………………………………………………………………. 310

5-7-3 قوسهای قائم Vertical curve …………………………………………………………………………………………………. 310

5-7-4 حداكثر شیب و فراز Max gradient……………………………………………………………………………………….. 310

5-7-5 فواصل محوری خطوط Centre to centre track………………………………………………………………… 310

5-7-6 دور خطوط Superelevation…………………………………………………………………………………………………… 311

5-7-7 سرعت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 311

5-7-8 بار محوری Axle load………………………………………………………………………………………………………………… 312

5-7-9 شیب عرضی ریلها……………………………………………………………………………………………………………………………. 313

5-7-10 مشخصات ابعادی سكوها………………………………………………………………………………………………………………. 313

5-7-10-1- طول سكوها……………………………………………………………………………………………………………………………. 313

5-7-10-2- ارتفاع سكوها………………………………………………………………………………………………………………………….. 313

5-7-10-4-عرض سكوها……………………………………………………………………………………………………………………………. 314

5-11- اندازه قواره خطوط………………………………………………………………………………………………………………………….. 314

5-11-1- اندازه قواره خطوط در مسیر روباز Clearance gauge open…………………………………………. 314

5-11-2- اندازه قواره خطوط در مسیر تونل Clearance Gauge in Tonnel…………………………….. 315

5-12انواع تیپ خطوط قطار شهری…………………………………………………………………………………………………………… 315

5-12-1- خطوط شهری همسطح AT GRADE TRAK……………………………………………………………… 315

5-12-2- خطوط شهری زیرزمینی( مترو )   UNDER GROUND…………………………………………….. 316

5-12-3 خطوط شهری در ارتفاع ELEVATED TRACK…………………………………………………………… 316

5-12-4 خطوط با ترافیك مختلط MIXED TRAFFIC………………………………………………………………… 317

5-12-5خطوط مستقل ‌ INDEPENDENT…………………………………………………………………………………….. 317

5-12-6- گزینه پیشنهادی خطوط قطار شهری تبریز……………………………………………………………………………… 318

5-13ساختمان خطوط قطار شهری……………………………………………………………………………………………………………. 319

5-13-3- نقش روسازی خطوط…………………………………………………………………………………………………………………. 320

5-13-4- شرح خطوط با بستر بالاستی Ballasted Track………………………………………………………………. 321

5-13-5- شرح خطوط با بستر مختلط بالاستی و بتنی…………………………………………………………………………… 321

5-13-6- شرح خطوط با بستر بتنی SLAB-TRACK…………………………………………………………………….. 321

5-13-7- تیپ های مختلف روسازی خطوط…………………………………………………………………………………………….. 322

5-13-7-1- خطوط با پانل های نردبانی روی بستر تراكم یافته زیرسازی……………………………………………… 322

5-13-7-2- خطوط با تراورس چوبی روی بستر بالاستی……………………………………………………………………….. 323

5-13-7-3- خطوط با تراورس بتنی روی بستر بالاستی…………………………………………………………………………. 324

5-13-7-4- خطوط با بستر بتنی………………………………………………………………………………………………………………. 326

5-14- ریل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 326

5-15- تراورس…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 332

5-15-1- تراورس چوبی……………………………………………………………………………………………………………………………… 333

5-15-2- تراورس فلزی………………………………………………………………………………………………………………………………. 334

5-15-3- تراورس بتنی………………………………………………………………………………………………………………………………. 335

5-16-سیستم اتصال ریل به تراورس (پابند ریل )……………………………………………………………………………………. 336

5-16-1پابند صلب……………………………………………………………………………………………………………………………………… 337

5-16-2- پابند ارتجاعی………………………………………………………………………………………………………………………………. 338

5-17- اتصال ریل ها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 340

5-18-جوشكاری ریلها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 341

5-19- میراكننده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 345

5-20- جذب انرژی ارتعاشی و صدا در خطوط بالاستی………………………………………………………………………….. 351

5- 21 سوزنها و نقش آنها……………………………………………………………………………………………………………………………. 353

5-22مقایسه فنی و اقتصادی خطوط با بستر بتنی و بالاستی…………………………………………………………………. 355

5-22-1- مزایا و معایب خطوط با بسترهای بتنی……………………………………………………………………………………. 357

5-22-2- مقایسه اقتصادی بسترهای بتنی و بالاستی……………………………………………………………………………… 359

5-23- استانداردهای حمل و نقل ریلی بین شهری………………………………………………………………………………….. 365

5-25- حداكثر سرعت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 368

5-26- محاسبه مقطع ریل بر اساس بار محوری……………………………………………………………………………………….. 369

.5-27- حجم ترافیك سالیانه (تناژ بار و مسافر سالیانه )…………………………………………………………………………. 370

5-28-هزینه تهیه و تدارك ریل برای هر كیلومتر خط……………………………………………………………………………. 376

5-29تعریف و نقش تراورس در خط………………………………………………………………………………………………………….. 377

5-30- فواصل تراورس ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 387

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 392

معرفی موضوع به منظور تحقیقات بعدی……………………………………………………………………………………………………. 393

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 394

دانلود بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا