خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان 2021

دانلود بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان 2021

دانلود بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان 2021

لینک دانلود محصول

بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان

 

ارتقای کیفیت در سازمان‌ها، همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در راستای ادامه حیات و پیشرفت سازمان‌ها بوده است. مدارس غیرانتفاعی به‌عنوان یک سازمان خدماتی نیازمند حفظ و بهبود کیفیت عملکردشان هستند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران است. روش پژوهش توصیفی، و جامعه آماری متشکل از والدین (یکی از والدین) دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران بودند که با استفاده از نرم‌افزار G-Power، 384 نفر از والدین به ‌عنوان نمونه انتخاب‌شده و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در دسترس، پرسشنامه 42 سؤالی محقق ساخته میان آنان توزیع شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون صورت گرفت و در نهایت مشخص شد که ارتباط معناداری میان هر یک از مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت شامل مؤلفه‌های پاسخگویی، اعتبار، ایمنی، مسائل ملموس و اطلاعات به ترتیب اهمیت با رضایت والدین در دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران وجود دارد.

واژگان کلیدی: کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت، اطلاعات، اعتبار، پاسخگویی، ایمنی، مسائل ملموس،رضایت

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 1

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5- فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6- الگوی مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7- محدودیت های انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 10

1-8- تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها………………………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………….. 14

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2- کارکردهای آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………………………… 16

2-3- سیستم آموزش ایران……………………………………………………………………………………. 18

    2-3-1- مدارس غیرانتفاعی……………………………………………………………………………….. 22

        2-3-1-1- اهداف مدارس غیرانتفاعی…………………………………………………………………. 22

        2-3-1-2- ویژگی‌های مدارس غیرانتفاعی…………………………………………………………….. 23

2-4-کیفیت……………………………………………………………………………………………………. 25

    2-4-1-کیفیت آموزشی……………………………………………………………………………………. 27

    2-4-2- الگوهای مطرح درزمینه کیفیت آموزشی…………………………………………………………. 29

2-5- مشروعیت……………………………………………………………………………………………….. 36

   2-5-1- کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت……………………………………………………………….. 39

      2-5-1-1- اطلاعات……………………………………………………………………………………… 40

      2-5-1-2- اعتبار ……………………………………………………………………………………….. 42

      2-5-1-3- پاسخگویی…………………………………………………………………………………… 44

      2-5-1-4- ایمنی………………………………………………………………………………………… 46

      2-5-1-5- مسائل ملموس………………………………………………………………………………. 47

2-6- مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

   2-6-1- رضایت مشتری…………………………………………………………………………………………………………………. 51

      2-6-1-1- شاخص‌های رضایت مشتری………………………………………………………………………………………… 54

2-7- جمع‌بندی………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………. 58

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 59

3-2-1- روش‌ها و ابزار گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………….. 59

3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………. 60

3-4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………….. 60

3-5- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………… 61

3-6- تحلیل پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………. 62

3-7- شیوه‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………. 64

3-8- مکان پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 65

3-9- جمع‌بندی………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها………………………………………………………………………….. 67

 4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 68

 4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………….. 68

   4-2-1-جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………………… 68

   4-2-2-سن …………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

   4-2-3-سطح تحصیلات  ………………………………………………………………………………………………………………. 71

   4-2-4-میزان آشنایی با ساختار مدارس غیرانتفاعی  ……………………………………………………………………….. 72

4-3- توصیف پاسخ‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 74

   4-3-1- توصیف پاسخ‌های مؤلفه اطلاعات……………………………………………………………………………………….. 74

   4-3-2- توصیف پاسخ‌های مؤلفه اعتبار …………………………………………………………………………………………… 76

   4-3-3- توصیف پاسخ‌های مؤلفه پاسخگویی …………………………………………………………………………………… 78

   4-3-4- توصیف پاسخ‌های مؤلفه ایمنی ………………………………………………………………………………………….. 80

   4-3-5- توصیف پاسخ‌های مسائل ملموس……………………………………………………………………………………….. 81

   4-3-6- توصیف پاسخ‌های رضایت (متغیر وابسته)……………………………………………………………………………. 83

 4-4- بررسی رابطه بین مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت و رضایت والدین با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن          84

     4-4- 1- بررسی رابطه بین مؤلفه اطلاعات و رضایت والدین ………………………………………………………….. 84

     4-4-2- بررسی رابطه بین مؤلفه اعتبار و رضایت والدین ……………………………………………………………….. 85

     4-4-3- بررسی رابطه بین مؤلفه پاسخگویی و رضایت والدین ………………………………………………………… 86

     4-4-4- بررسی رابطه بین مؤلفه مسائل ملموس و رضایت والدین ………………………………………………….. 87

     4-4-5- بررسی رابطه بین مؤلفه ایمنی و رضایت والدین ……………………………………………………………….. 87

    4-5- نتایج آزمون رگرسیون ………………………………………………………………………………………………………… 89

    4-6- جمع‌بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………… 93

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 94

   5-2-نتایج آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………… 94

      5-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………….. 94

      5-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………….. 96

      5-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………. 97

      5-2-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم …………………………………………………………………….. 98

      5-2-5- آزمون فرضیه فرعی پنجم ……………………………………………………………………… 99

5-3- پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………. 102

      5-3-1- پیشنهاد بر اساس مؤلفه اطلاعات…………………………………………………………….. 103

      5-3-2- پیشنهاد بر اساس مؤلفه اعتبار……………………………………………………………….. 104

      5-3-3- پیشنهاد بر اساس مؤلفه پاسخگویی………………………………………………………….. 104

      5-3-4- پیشنهاد بر اساس مؤلفه ایمنی……………………………………………………………….. 105

      5-3-5- پیشنهاد بر اساس مؤلفه مسائل ملموس……………………………………………………… 105

5-4- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی ……………………………………………………………………….. 105

5-5- جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………….. 106

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. 107

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………. 108

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………….. 110

پیوست‌ها………………………………………………………………………………………………………. 113

پیوست الف: پرسشنامه ……………………………………………………………………………………… 114

پیوست ب: خروجی‌های نرم‌افزار SPSS ……………………………………………………………………. 117

خروجی‌های مربوط به آمار توصیفی …………………………………………………………………………. 118

خروجی‌های مربوط به سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………… 124

خروجی‌های مربوط به آمار استنباطی ……………………………………………………………………….. 141

پیوست ج: شاخص های رضایت مشتری …………………………………………………………………….. 151

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 156

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 2-1- روند آموزش …………………………………………………………………………………….. 17

جدول 2-2- الگوهای کیفیت آموزشی ……………………………………………………………………….. 33

جدول 3-1-  تعداد دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه مناطق تهران ……………………………………….. 60

جدول 3-2- آلفای کرونباخ متغیرها به تفکیک ………………………………………………………………. 62

جدول 3-3- چگونگی تخصیص سؤالات پرسشنامه به متغیرهای پژوهش …………………………………… 63

جدول 4-1- تعداد و درصد پرسشنامه‌های جمع‌آوری‌شده برحسب جنسیت ………………………………… 69

جدول 4-3- تعداد و درصد پرسشنامه‌های جمع‌آوری‌شده برحسب سن …………………………………….. 70

جدول 4-4- اطلاعات مربوط به آمار توصیفی سن …………………………………………………………… 71

جدول 4-6- اطلاعات مربوط به آمار توصیفی سطح تحصیلات ………………………………………………. 72

جدول 4-8- اطلاعات مربوط به آمار توصیفی ثبت‌نام فرزندان در مدارس غیرانتفاعی در مقاطع قبلی ……… 73

جدول 4-9- اطلاعات مربوط به آمار توصیفی ثبت‌نام فرزندان در مقطع تحصیلی خاص در مدارس غیرانتفاعی   74

جدول 4-10- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه اطلاعات ……………………….. 76

جدول 4-11- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه اعتبار ………………………….. 78

جدول 4-12- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه پاسخگویی ……………………. 80

جدول 4-13- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه ایمنی …………………………. 82

جدول 4-14- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مسائل ملموس ………………… 84

جدول 4-15- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های متغیر وابسته (رضایت) ………………. 86

جدول 4-16- بررسی رابطه بین اطلاعات و رضایت والدین …………………………………………………. 87

جدول 4-17- بررسی رابطه بین اعتبار و رضایت والدین ……………………………………………………. 89

جدول 4-18- بررسی رابطه بین پاسخگویی و رضایت والدین ………………………………………………. 90

جدول 4-19- بررسی رابطه بین مسائل ملموس و رضایت والدین ………………………………………….. 91

جدول 4-20- بررسی رابطه بین ایمنی و رضایت والدین ……………………………………………………. 92

جدول 4-21- شاخص‌های روابط بین متغیرهای پژوهش در مدل موردمطالعه ……………………………… 93

جدول 4-22- شاخص‌های روابط بین متغیرهای پژوهش در مدل موردمطالعه………………………………. 94

جدول 5-1 نتایج آزمون فرضیه‌ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون …………………….. 105

 فهرست اشکال

عنوان                                                                                                          صفحه

شکل 2-3- مدل عمومی رضایت/ عدم رضایت ………………………………………………………………. 54

شکل 2-4- مدل مفهومی بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن ……………………………………………… 92

شکل 4-1- مدل مفهومی اصلاح شده بر اساس معادله رگرسیونی چندمتغیره …………………………………………..95

 فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار 4-2- نمودار دایره‌ای جنسیت برحسب درصد …………………………………………………………. 69

نمودار 4-5- نمودار میله‌ای سن برحسب تعداد ………………………………………………………………. 71

نمودار 4-7- اطلاعات مربوط به سطح تحصیلات والدین برحسب تعداد           72

دانلود بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا