خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید 2021

دانلود راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید 2021

دانلود راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید 2021

لینک دانلود محصول

راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید

 

این محصول در قالب فایل word و در 204 صفحه تهیه و تنظیم شده است

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

مقدمه
«روش تحقیق»
«قلمرو تحقیق»
«بیان مسأله»
«پیشینه تحقیق»
هدف تحقیق
1-1 «بخش اول»: واژه شناسی
1-1-1 ماده «هلل» و مشتقات آن در كتابهای لغت
1-1-2 ماده «هلل» در احادیث و قرآن
1-1-3 وجه تسمیه هلال
1-2 بخش دوم : ‌آشنایی با تقویم هجری
1-2-1 تقویم هجری قمری
1-2-2 مبانی تقویم هجری قمری
1-2-3 تقویم هجری قمری هلالی
1-2-4  تقویم هجری قمری قرار دادی
1-2-5 چرا در تقویم هجری قمری اختلاف پیش می آید؟
1-2-6 مقایسه ی تقویم هجری شمسی و هجری قمری
1-3 «بخش سوم»تنجیم و ستاره شناسی
1-3-1 تعریف علم نجوم
1-3-2 حكم تنجیم
1-3-2-1 خبر دادن از تحولات فلكی
1-3-3 ادله جواز علم نجوم
1-3-3-1 روایاتی كه دلالت بر مذموم بودن علم نجوم دارند
1-3-2-2- اخبار از آینده با توجه به اوضاع فلكی بدون اعتقاد به تاثیرات آنها
1-3-2-3  اخبار از حوادث با اعتقاد به حیات افلاك و عدم استقلال آنها در تاثیر بر رویدادهای زمینی
1-3-4  چند مساله مرتبط با تنجیم
 1-3-4-1  آیا تصدیق منجم و ترتیب اثر دادن به سخن او جایز است ؟
1-3-4-2 آیا یاد گیری و یاد دادن علم نجوم جایز است؟
1-3-4-3 آیا حكم رمل و فال و كار هایی از این قبیل مثل تنجیم است؟
2-1 بخش اول : «نگرشی بر رویت هلال در علم نجوم»
2-1-1 پیدایش ماه
2-1-2  وضعیت تکوینی ماه
2-1-3 کرویّت یا مسطح بودن زمین
2-1-4 مدار گردش ماه
2-1-5 قوانین کپلر
2-1-6 اهله ی ماه
2-1-7 حرکات ماه
2-2 بخش دوم «بررسی پدیده های وابسته به مدار ماه »
2-2-1 جزر و مد
2-2-2  خورشید گرفتگی (کسوف)
2-2-3 ج)ماه گرفتگی (خسوف)
2-2-4 مشاهده نور زمین تاب
2-2-5 جهت یابی به وسیله ماه
2-3 بخش سوم :‌
ماههای قمری
2-3-1 انواع ماه قمری
2-3-1-1 ماه قمری حسابی
2-3-1-2 ماه قمری متوسط
2-3-1-3  ماه قمری هلالی فلکی
2-3-1-4 ماه قمری هلالی شرعی
2-3-2 پدیده قران نیّرین یا حالت مقارنه و محاق
2-3-3  رکوردهای رؤیت هلال
2-3-4  آشنایی با معیارهای رؤیت هلال
الف- معیار بابلی ها
ب-  ضابطه های رؤیت دوره ی اسلامی
ج- معیار فادرینگهم(father ingham)
ج-(mounder) معیار ماندر
3-1 بخش اول : «رؤیت  و اثبات هلال»
3-1-1  دلالت قرآن بر اعتبار رؤیت
3-1-2 دلالت احادیث بر اعتبار رؤیت
3-1-3  اتفاق فقیهان بر اعتبار رؤیت
3-1-4 فروع رؤیت  
3-1-4 -1 فرع اول : انفراد در رؤیت  
3-1-4-1-1 دلایل اعتبار انفراد در رؤیت
الف-اطلاق احادیث رؤیت  
ب-احادیث خاص
ج- قرآن
د:عقل
3-1-4-2 فرع دوم رؤیت ،راهی علم آور
3-1-5 مؤید ها
3-1-6 دلائل عدم اعتبار رؤیت  هلال با چشم مسلح
3-1-7 مؤیدات و شواهد عدم اعتبار رؤیت  هلال با چشم مسلح
3-1-8 ادلّه و مؤیّد ات اعتبار رؤیت  با چشم مسلح
3-1-9 رؤیت  قبل از زوال
3-1-10 بررسی روایات دیدن هلال در طول روز
3-1-11 دیدگاه فقیهان ،درباره دیدن هلال در روز
3-1-12 نظر عامه در دیدن هلال در روز
3-1-13 تطوق وغیوبت شفق
3-2« بخش دوم : بیّنه»
3-2-1 بیّنه در لغت
3-2-2 بیّنه در قرآن
3-2-3 بیّنه در اصطلاح
3-2-4  بیّنه در روایات
3-2-5 بیّنه از دیدگاه فقها
3-2-6 مفهوم عدالت
3-2-7 معانی شهادت
3-2-8 ویژگیها و شرایط شهادت
3-2-8-1 عدالت
3-2-8-2 ذكوریت
3-2-8-3 توافق در اوصاف
3-2-8-4 شهادت بر رؤیت
3-2-9 دیدگاههای فقیهان شیعه در شمارشاهدان رؤیت هلال
3-2-9-1 گواهی یك عادل
3-2-9-2 گواهی پنجاه عادل
3-2-9-3 رؤیت مطلقاً به بیّنه ثابت نمی شود
3-2-9-4 رؤیت به بیّنه (دو شاهد) مطلقاً ثابت می شود
3-2-10 دیدگاه فقهای عامه
3-2-11 فـروع بیّنه
3-2-11-1  شهادت بر شهادت
3-2-11-2  آیا بیّنه علم آور است؟
3-3  بخش سوم :‌ «شیاع»
3-3-1 تعریف تواتر و شیاع از نظر فقها
3-3-2 شیاع در آثار فقها
3-3-3  بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع ،از نظر فقها
3-3-4 دلائل حجیّت تواتر و شیاع مفید علم
3-3-5 «شیاع ظنّی»
3-3-6 دلایل حجیّت شیاع ظنّی
3-3-6-1 فحوای حجیّت بیّنه
3-3-6-2 روایات
3-3-6-3  سیره عقلا
3-3-7 نقد و بررسی ودلایل شیاع ظنّی
3-4 بخش چهارم :‌ «گذشت سی روز و اثبات هلال»
3-4-1 دلایل اعتبار گذشت سی روز
3-4-1-1 اجماع
3-4-1-2 روایات
3-4-1-3 علم عادی
3-4-2 دلایل فقها   بر گذشت سی روز
3-4-3 فروع قاعده گذشت سی روز
3-4-3-1 فرع اول
3-4-3-2 فرع دوم
3-4-3-3 فرع سوم
3-4-3-4 فرع چهارم
3-5 بخش پنجم: «حكم حاكم»
3-5-1 تعاریف حكم حكومتی
3-5-2 برخی مصادیق حكم حكومتی
3-5-3 نظریه ها در مورد سنخ حكم حكومتی
3-5-3-1 نظریه نخست :احكام حكومتی ، احكامی اولیه هستند
3-5-3-2 نظریه دوم : احكام حكومتی ، احكامی ثانویه هستند
3-5-3-3  نظریه سوم : نسبت میان احكام ثانویه و احكام حكومتی ، عموم و خصوص من وجه است
3-5-3-4  نظریه چهارم احكام حكومتی ، نه از احكام اولیه هستند و نه از احكام ثانویه (نظریه مختار)
3-5-4 دو نكته در خصوص تعارض حكم حكومتی
3-5-5 حكم حاكم به ثبوت هلال
3-5-6 عدم حجیّت حكم حاكم مطلقاً
3-5-7 دلائل عدم حجیّت حكم حاكم
3-5-8 نقد و بررسی
3-5-9 حجیّت حكم حاكم
3-5-10 دلائل حجیّت حكم حاكم در رؤیت  هلال
3-5-10-1  عموم و اطلاقات
3-5-10-2 شیوه فقها در كتابهای فقهی
3-5-10-3 روایات خاصه
3-5-10-4 سیره
3-5-10-5 سیره پیامبر(ص)
3-5-10-6 سیره خلفا
3-5-10-7 سیره ائمه(ع)
3-5-10-8  هلال از امور حسبیه
3-5-11 آراء دیگری در خصوص حكم حاكم
3-5-11-1  اصالت حكم حاكم
3-5-11-2  قول به تفصیل
3-5-11-3 تفصیل بین هلال رمضان و شوال
3-5-12 چگونگی حكم
3-5-13 قلمرو نفوذ حكم حاكم در رؤیت  هلال
3-5-14 حرمت نقض حكم حاكم
3-5-15 «ادله عدم جواز نقض»
3-5-16 موارد جواز نقض حكم حاكم
3-5-17 حكم حاكم اهل سنّت در ثبوت هلال
3-5-18 ادله حجیّت حكم حاكم اهل سنّت
3-5-18-1 سیره ائمه اطهار(ع)
3-5-18-2 دلائل قائلان به عدم اجزا
3-5-18-3 دلائل قائلان به اجزا
4-1 بخش اول  « افقها »
4-1-1 نظریه مشهور
4-1-2 دیدگاه غیر مشهور
4-1-3  نظر فقهای عامه
4-1-4خلاصه دیدگاهها
4-1-5 معیار در نزدیکی و دوری شهرها
4-1-5-1  اختلاف در طلوع و غروب خورشید
4-1-5-2  امکان رؤیت با نبود مانع
4-1-5-3  اختلاف اقالیم و تفاوت مناظر
4-1-5-4 منزله و مرحله
4-1-6  دلایل قائلان به عدم تعمیم
4-1-6-1  ظاهر آیه شریفه
4-1-6-2  روایات
الف. روایات رؤیت هلال
ب- روایات شهادت به رؤیت
4-1-6-3  قیاس رؤیت هلال به طلوع و غروب خورشید
4-1-6-4  عقل
4-1-6-5  سیره مسلمانان
4-1-6-6  اجماع
4-1-6-7  شهرت
4-1-6-8  روایت کُرَیب
4-2 بخش دوم «دلایل دیدگاه غیر مشهور» یا دلایل تعمیم ثبوت هلال
4-2-1 قرآن
4-2-2 روایات
4-2-2-1  اطلاق رؤیت
4-2-2-2  اطلاقات روایات بینه
4-2-3 روایات خاصه
4-2-4 رؤیت طریقیت دارد نه موضوعیت
4-2-5 مویدات نظریه تعمیم
4-2-5-1 وحدت لیله القدر
4-2-5-2  وحدت عید فطر و قربان
4-2-5-3  دعای سمات
4-2-5-4 سیره پیامبر(ص)
4-2-5-5 علم
4-2-5-6 مذاق شرع
4-2-5-7 عدم معیار برای دوری ونزدیكی
4-2-5-8 حرمت روزه در روز عید فطر و قربان
4-2-5-9 پیامدها
نتیجه
پیشنهادات
«فصل پنجم»
ضمائم :
1- جدایی زاویه ای
2- مقارنه ماه و خورشید
3- سن ماه
4- حد دانژون
5- مدت مكث
6- ارتفاع هلال
7- اختلاف سمت
8- فاز ماه
9- طول كمان هلال
10- نا پیوستگی هلال
11- ضخامت بخش میانی
12- فاصله ماه از زمین
منابع و مآخذ

دانلود راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا