خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC 2021

دانلود بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC 2021

دانلود بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC 2021

لینک دانلود محصول

بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC

 

چکیده

در شرایطی که شرکت‌های تولیدی تحت رقابت شدید مشغول فعالیت هستند، به تولید محصولات متنوع می‌پردازند و گاهی اوقات به عوارض زیست‌محیطی استفاده از مواد مختلف توجهی ندارند. این در حالیست که اجرای شیوه‌های مدیریت زیست‌محیطی مانند مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM)  می‌تواند علاوه بر حفظ مزیت رقابتی شرکت‌ها، به جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیز کمک کند. هدف این پژوهش شرح نتایج اجرای GSCM و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت گرانول پی‌وی‌سی می‌باشد. در این مطالعه از یک مدل مفهومی در ارتباط با GSCM و عملکرد کسب‌و‌کار، از طریق سه متغیر سازمانی رضایت شغلی، بهره‌وری عملیاتی و بهره‌وری رابطه‌ای به عنوان واسطه‌ها استفاده شده است.

تحلیل‌های آماری بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از طریق بررسی 92 پرسش‌نامه در صنعت گرانول پی‌وی‌سی صورت گرفته است. پایایی و روایی مدل پژوهش و پرسش‌نامه، مورد آزمون قرار گرفتند و تائید شدند. به منظور آزمون فرضیه‌ها، از تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS)  در مدل معدلات ساختاری استفاده شده است.

برخی از یافته‌های قبلی این مطالعه حکایت از یک رابطه مستقیم بین اجرای  GSCMو عملکرد کسب‌و‌کار داشته‌ است. اما در این پژوهش رابطه مستقیمی تائید نشده است. این در حالیست که به رابطه‌های معنادار غیرمستقیم بین اجرای GSCM و عملکرد کسب‌و‌کار از طریق متغیرهای واسطه بهره‌وری عملیاتی و رضایت شغلی رسیده‌ایم. این نتیجه نشان داد که عملکرد کسب‌و‌کار زمانی بهبود می‌یابد که GSCM، رضایت شغلی و بهره‌وری عملیاتی را بالا ببرد. بطور کلی یافته‌های این مطالعه با مطالعات قبلی در دیگر نقاط دنیا سازگار است. همچنین تعداد کمی از مطالعات این حوزه، بر اساس تئوری وابستگی منابع انجام شده بود.

 

فهرست مطالب

چکیده     1

فصل اول 2

1-1. مقدمه          3

1-2. بیان مسئله    3

1-3. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش  5

1-4. جنبه جدید و نوآوری    7

1-5. اهداف پژوهش           7

1-6. قلمرو تحقیق  8

1-7. فرضیه‌های پژوهش     8

1-8. ملاحظات اخلاقی        8

1-9. تعاریف نظری           9

مدیریت زنجیره تامین سبز    9

رضایت کارکنان    9

بهره‌وری عملیاتی   9

بهره‌وری رابطه‌ای  9

عملکرد کسب و کار            9

صنعت گرانول پی‌وی‌سی      10

فصل دوم 11

2-1. مقدمه          12

2-2. نظریه وابستگی منابع   13

2-2-1. وابستگی به منابع یعنی چه؟    14

2-2-2. قدرت و وابستگی     14

2-2-3. نتیجه‌گیری 15

2-3. مدیریت زنجیره تامین   15

2-3-1. تعریف مدیریت زنجیره تامین  15

2-3-2. تاریخچه مدیریت تولید و زنجیره تامین    16

2-3-3. اهمیت مدیریت زنجیره تامین   17

2-3-4. ذخیره تامین جهانی   18

2-3-5. گستره مدیریت زنجیره تامین   18

2-3-6. هماهنگی بین جریان‌ها           18

2-3-7. انواع رویکردها به مدیریت زنجیره تامین 19

2-3-8. اهداف مدیریت زنجیره تامین   20

2-3-9. بهینه سازی زنجیره تامین       20

2-4. محیط زیست  21

2-4-1. انواع محیط زیست   22

2-4-2. سیر تحولات محیط زیست      23

2-4-3. اهمیت رعایت مسائل زیست‌محیطی در ایران        24

2-4-4. سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی          25

2-4-4-1. تاریخچه و سیر تکامل سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی   25

2-4-4-2. مزایای استاندارد ایزو 14001          27

2-4-4-3. برقراری استاندارد زیست‌محیطی ISO 14000   28

2-4-4-4. بهره‌وری سبز و ISO 14000           28

2-5. مدیریت زنجیره تامین سبز         29

2-5-1. مقدمه       29

2-5-2. مدیریت زنجیره تامین و بهره‌وری سبز   29

2-5-3. سبز کردن زنجیره تامین چیست؟           30

2-5-2. اهمیت مدیریت زنجیره تامین سبز         30

2-5-3. مزایای مدیریت زنجیره تامین سبز         32

2-6. ادبیات تحقیق مرتبط با مدیریت زنجیره تامین سبز     33

2-6-1. پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور     33

2-6-2. پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور 34

2-6-2-1. نظریه وابستگی منابع و عملکرد سازمان          35

2-6-2-2. تئوری وابستگی منابع و مدیریت زنجیره تامین   36

2-6-2-3. مدیریت زنجیره تامین سبز و تئوری وابستگی منابع         37

2-6-2-4. مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمانی   38

2-6-2-5. تامین‌کنندگان و  مدیریت زنجیره تامین سبز       38

2-6-2-6. زنجیره تامین سبز، رضایت شغلی کارکنان، بهرهوری عملیاتی و عملکرد سازمانی       39

2-6-2-7. زنجیره تامین سبز، بهرهوری عملیاتی، بهرهوری رابطهای و عملکرد سازمانی           40

2-6-2-8. زنجیره تامین سبز، بهرهوری رابطهای، عملکرد سازمانی 42

2-7. مدل پیشنهادی تحقیق    45

فصل سوم            46

3-1. مقدمه          47

3-2. روش تحقیق  48

3-3. متغیرهای تحقیق         49

3-4. روش‌ها و ابزار گردآوری داده‌ها   49

3-5. روایی و پایایی پرسش‌نامه          51

3-6. جامعه و نمونه آماری   51

3-6-1. جامعه آماری          51

3-6-2. نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه  51

3-7. روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات           52

3-8. روش‌شناسی پژوهش     52

3-8. معرفی صنعت گرانول پی‌وی‌سی 53

فصل چهارم          55

بخش اول: آمار جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان       56

4-1. بررسی جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان         56

4-1-1. سن پاسخ دهندگان    56

4-1-2. جنسیت پاسخ دهندگان            56

4-1-3. سنوات خدمتی پاسخ دهندگان   57

4-1-4. سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 58

4-1-5. پست سازمانی پاسخ دهندگان    58

4-1-6. آیا از برنامه های مدیریت زیست محیطی اطلاعی دارید؟      59

4-1-7. آیا این برنامه ها را در شرکت خود تصویب کرده و به کار بسته اید؟    60

بخش دوم 60

4-2.تحلیل فرضیات تحقیق   60

4-2-1. فرضیه‌های تحقیق    60

4-2-2. مدل مفهومی تحقیق  61

4-2-3. سنجش بارهای عاملی            61

4-2-4. تحلیل پایایی ابزار سنجش       63

4-2-5. پایایی ترکیبی         64

4-2-6. روایی همگرا          65

4-2-7. روایی واگرا           65

4-2-8. ضرایب معناداری z  66

4-2-9. معیار R2  68

4-2-10. معیار Q2            68

4-2-11. برازش مدل کلی (معیار GoF)           69

4-2-12. 70

آزمودن فرضیه ها  70

فصل پنجم            75

5-1. مقدمه          76

5-2. ویژگی‌های جمعیت‌شناختی         76

5-3. بحث و بررسی           77

5-3. مدل حاصل از یافتههای این تحقیق            81

5-3. مشکلات و محدودیت‌های تحقیق  81

5-4. پیشنهادهای تحقیق       83

فهرست منابع فارسی           84

فهرست منابع غیر فارسی      85

 

عنوان : بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC

فرمت : doc

تعداد صفحات : 110

دانلود بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا