خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر 2021

دانلود بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر 2021

دانلود بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر 2021

لینک دانلود محصول

بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر

 

چكیده:

در این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.

جامعه آماری ما در این تحقیق دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر می‌باشد.

حجم نمونه ما در این تحقیق 100 نفر می‌باشد كه از این 100نفر پسر 50 نفر و 50 دختر می‌باشند.

و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است.

در این پژوهش از آزمونهای ریون برای سنجش هوش و آزمون خلاقیت تورنس جهت شنجش خلاقیت دانش‌آموزان مقطع دبیرستانهای شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گردیده است.

در این پژوهش چهار فرضیه مطرح گردیده است.

1- بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر همبستگی وجود دارد. نتایج تحیق حاضر نشان می‌دهد كه ضریب همبستگی محاسبه شده بین بهرة هشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر (43%) كه در سطح (1%) می‌باشد، معنادار  می‌باشد.

2-  بین میزان بهرة هوشی و  خلاقیت دانش‌آموزان دختر همبستگی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد كه ضریب همبستگی محاسبه شده بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌ آموزان دفتر (9%) كه در سطح (1%) می‌باشد، معنادار است.

3-  بین میزان بهرة هوشی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد كه t   محاسبه شده میزان بهره هوشی دانش آموزان دختر و پسر (575/0) در سطح (5/0) معنادار نیست، یعنی بین آنها تفاوت معناداری وجود ندارد.

4-  بین میزان خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد كه t محاسبه شده میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر (08/2) در سطح (5/0) معنا‌دار می‌باشد.

 

فهرست مطالب:

 چكیده تحقیق

فصل اول : كلیات تحقیق …………………..             

مقدمه……………………………… 4

بیان مسئله…………………………. 8..            

اهمیت تحقیق……………………….. 10..          

اهداف تحقیق……………………….. 10..             

فرضیه‌های تحقیق…………………….. 11..           

تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها………… 11..         

فصل دوم :  (ادبیات و پیشینه تحقیق)

تعریف خلاقیت……………………….. 14..             

ماهیت استعداد خلاق………………….. 16..         

رابطة خلاقیت و محیط خانوادگی…………. 18..

مردان و زنان خلاق ………………….. 19..         

روشهای پرورش خلاقیت…………………. 20..    

عوامل موثر بر خلاقیت‌………………… 22..         

تمركز به عنوان كلید خلاقیت ………….. 25..    

برای پرورش خلاقیت كنكاش مغزی بهترین خلاقیت است  25

محیط مساعد برای ایجاد رفتار خلاق……… 28..

عواملی كه مانع خلاقیت می‌شوند ………… 29..             

خلاقیت و هوش ………………………. 33..            

هوش چیست………………………….. 38..             

تقسیمات و طبقه‌بندی هوش …………….. 38..             

عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش……….. 40..

تحقیقات انجام شده………………….. 45..         

فصل سوم : (روش اجرای تحقیق

جامعه آماری……………………….. 49..         

نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار اندازه‌گیری (اعتبار آزمون)……… 49..         

روش جمع‌آوری اطلاعات…………………. 51..            

روش آماری ………………….. 52             

فصل  چهارم : (تجزیه و تحلیل داده‌ها)

توصیف داده‌ها………………………. 54..             

فصل پنجم :

مقدمه ……………………………. 62..             

خلاصة تحقیق………………………… 62..             

یافته‌های تحقیق……………………… 3..            

پیشنهادها…………………………. 65..             

محدودیتها…………………………. 66..            

منابع ……………………………. 68..             

ضمائم

فهرست جداول

جدول 1-4 میانگین و انحراف استاندارد دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقیت ………………………… 54

جدول 2-4 میانگین و انحراف استاندارد دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقیت ……………………. 54

جدول 3-4 آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقیت…………………………. 58

جدول 4-4 آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقیت ……………………. 59

جدول 5-4 آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزة هوش…………………… 59

جدول 6-4 آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزة خلاقیت ………………… 60

 

فهرست نمودارها                            صفحه

نمودار شماره 1 : نمودار چند ضلعی نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در حوزة هوش …………………….. 55

نمودار شماره 2: نمودار چند ضلعی نمرات دانش آموزان دختر و پسر در حوزة خلاقیت……………………. 55               

نمودار شماره 3: نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزة هوش …………………………………… 56..      

نمودار شماره 4 : نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزة خلاقیت …………………………………… 56..            

نمودارشماره 5 : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزة هوش      …………………………………… 57..   

نمودار شماره 6 : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزة خلاقیت …………………………………… 57..        

 

 

دانلود بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا