خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران 2021

دانلود بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران 2021

دانلود بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران 2021

لینک دانلود محصول

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

 

 

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت  می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .  بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و  بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s  و با کمک نرم افزار s p s s  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که  شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها  تاثیر مثبت دارند . 

 

 

فهرست مطالب

 

 

تشكر و قدردانی ……………………………………………………………………………………  أ

تقدیم به ………………………………………………………………………………………………  ب

چكیده ………………………………………………………………………………………………..   د

فصل اول : كلیات تحقیق …………………………………………………………………  1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….  2

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………….  4

اهمیت موضوع تحقیق  …………………………………………………………………………..  6

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………  8

دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع ………………………………………………………….  9

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………  10

قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………..  11

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………..  11

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………  12

روش جمع آوری اطلاعات  ……………………………………………………………………  12

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………..  13

ساختار كلی تحقیق ……………………………………………………………………………….  13

تعریف واژه ها ………………………………………………………………………………………  13

فصل دوم : ادبیات تحقیق ………………………………………………………………..  17

بخش اول : روشهای تامین مالی ……………………………………………………………..  19

تاریخچه ………………………………………………………………………………………………  20

شیوه های تامین مالی ………………………………………………………………………………  22

روشهای متداول برای تامین مالی ………………………………………………………………  25

تامین مالی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت …………………………………………..  26

وامهای بلند مدت ………………………………………………………………………………….  29

ویژگیهای وامهای بلند مدت ……………………………………………………………………  29

مزایای وامهای بلند مدت ………………………………………………………………………..  29

معایب وامهای بلند مدت …………………………………………………………………………  30

سهام ممتاز …………………………………………………………………………………………..  30

ویژگی های سهام ممتاز ………………………………………………………………………….  31

انتشار سهام ممتاز به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی ………………………………..  32

مزایای انتشار سهام ممتاز …………………………………………………………………………  33

معایب انتشار سهام ممتاز …………………………………………………………………………  34

سهام عادی …………………………………………………………………………………………..  35

ویژگیهای سهام عادی …………………………………………………………………………….  35

انتشار سهام عادی به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی ………………………………..  38

مزایای انتشار سهام عادی ………………………………………………………………………..  38

معایب انتشار سهام عادی ………………………………………………………………………..  39

اختیار خرید سهام ………………………………………………………………………………….  40

ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی …………………………………………………………..  41

مزایای اختیار خرید سهام  ………………………………………………………………………. 42

معایب اختیار خرید سهام ………………………………………………………………………..  43

سهام عادی …………………………………………………………………………………………..  43

ویژگیهای عمومی سهام عادی …………………………………………………………………  44

نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها ………………………………………  45

نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها …………………………………………………  46

سودهای توزیع نشده شركت …………………………………………………………………..  46

سود انباشته …………………………………………………………………………………………..  50

مزایای استفاده از سود انباشته …………………………………………………………………..  51

معایب استفاده از سود انباشته …………………………………………………………………..  52

روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شركتها …………………………………………  53

سود سهمی ………………………………………………………………………………………….  54

اشكالات استانداردهای حسابداری شماره 15 …………………………………………….  59

بازده سهام ……………………………………………………………………………………………  60

بخش دوم : هزینه های تامین مالی ………………………………………………………..  62

هزینه سرمایه …………………………………………………………………………………………  63

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه …………………………………………………………  69

مزایای كاربرد ضریب ارزش دفتری ………………………………………………………….  70

معایب كاربرد ضریب ارزش دفتری ………………………………………………………….  70

معایب استفاده ارزش بازار ………………………………………………………………………  72

نظریه های ساختار سرمایه ……………………………………………………………………….  73

مفروضات CAPM……………………………………………………………………………… 74

نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شركت ……………………………………….  80

موسسات درحال رشد ……………………………………………………………………………  81

موسسات در حال افول …………………………………………………………………………..  81

موسسات در حال بلوغ ……………………………………………………………………………  81

تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) ……………………………………………………….  81

عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………  82

بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شركتها ………………………  86

تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شركتها ………………………………………  87

تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شركتها …………………………………..  88

تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شركتها…………………………… 89

تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شركتها…………………………… 89

اهرام مالی ……………………………………………………………………………………………  92

سیات تقسیم سود و ارزش شركت ……………………………………………………………  93

اصول اساسی حاكم بر تحقیق ………………………………………………………………….  93

اثر سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………………………  94

سودآوری و ارزش شركت …………………………………………………………………….  95

رشد تقسیم سود و رشد سودآوری …………………………………………………………..  96

بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) ……………………………………..  98

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ………………………………………………………  99

تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران ………………………………………………………….  104

فصل سوم  :  متدولوژی تحقیق ……………………………………………………….   105

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….  106

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………  106

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………  107

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………  108

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………..  110

نمونه آماری …………………………………………………………………………………………  110

قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………..  119

روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………….  119

روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق ………………………………………………….  120

ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………………….  120

آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع  استاتیك……….. 124

آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f( استندكور/ فیشر) ………………………………..  128

آزمون K-S ………………………………………………………………………………………..  130

 

فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق…………………………………… 131

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….  132

آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………  132

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………….  142

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….  143

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………..  143

نتیجه گیری كلی …………………………………………………………………………………..  145

پیشنهادت تحقیق …………………………………………………………………………………..  146

پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………..  146

پیشنهادات آتی ……………………………………………………………………………………..  146

محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………….  147

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………..  

ضمائم و پیوستها …………………………………………………………………………………..  

 

دانلود بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا